مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد اجکتور جامد - مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر پارامتر‌های هندسی بر عملکرد اجکتورهای دوفازی جامد - مایع با روش عددی مطالعه شده است. معادلات حاکم بر جریان درون اجکتور شامل پیوستگی و اندازه حرکت، از دیدگاه اویلری به روش حجم کنترل حل شده است. پارامتر‌های هندسی مورد مطالعه شامل زاویه همگرایی، زاویه واگرایی، نسبت مساحت نازل به گلوگاه و موقعیت نازل (فاصله خروجی نازل تا ابتدای گلوگاه) اجکتور می‌باشند. در این مطالعه، پارامتر‌های طراحی مهم شامل نرخ مکش، فشار بحرانی و بازده اجکتور معرفی و برای تمامی پارامتر‌های هندسی محاسبه شده‌اند. برای شبیه‌سازی جریان ثانویه از دو مدل همگن و مخلوط دوفازی استفاده شده و نتایج نشان‌دهنده آن است که در کسر حجمی‌های پایین (5%)، داده‌های حاصل از هر دو مدل تطابق خوبی باهم داشته، به‌طوری‌که بیشترین خطا در نسبت مساحت0/26 ایجاد شده و مقدار 2/3% می‌باشد. نتایج نشان دهنده آن است که بازده اجکتور با افزایش زاویه همگرایی تا 20 درجه، افزایش یافته و بعد از آن بازده اجکتور کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نسبت مساحت تا 0/22 باعث افزایش بازده اجکتور می‌گردد و بعد از آن بازده اجکتور کاهش می‌یابد. کاهش زاویه واگرایی و افزایش فاصله نازل تا گلوگاه موجب افزایش بازده اجکتور می‌گردد. علاوه بر اینها با تغییر پارامترهای هندسی مقدار بهینه‌ای برای هریک از معیارهای طراحی به‌دست‌آمده و با توجه به کاربرد اجکتور می‌توان از آن مقادیر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Effect of Geometric Parameters on the Performance of Solid-Liquid Ejectors

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hamzavi Loueh 1
  • Ramin Kouhikamali 2
1 Faculty of Mechanical Engineering, Guilan University, Rasht, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present research numerically studies the effect of geometric parameters on the performance of two-phase solid-liquid ejectors. The equations governing the flow inside the ejector include continuity and momentum equations from an Eulerian perspective using the control volume method. The geometric parameters under study were the convergence angle, divergence angle, area ratio (nozzle to the throat), and nozzle position (distance between the nozzle outlet and the start of the throat) in the ejector. In this study, significant design parameters, including the entrainment ratio, critical pressure, and ejector efficiency were introduced and calculated for all the geometric parameters. The homogeneous and the two-phase mixture models were employed to simulate the secondary flow. The results indicate that the data from the two models were in good agreement at low volume fractions (5%), such that the largest error occurred at an area ratio of 0.26 and was equal to 2.3%. The results also indicate that the ejector efficiency increases with an increase in the convergence angle up to 20°, after which it decreases. Moreover, an increase in the area ratio up to 0.22 improves the efficiency of the ejector, after which this efficiency is reduced. Decreasing the divergence angle and increasing the nozzle-to-throat distance also enhance the ejector efficiency. In addition, optimal values were obtained for the design parameters by varying the geometric parameters. These values can be employed according to the application for which the ejector is being used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical simulation
  • Solid-liquid flow
  • Ejector performance
  • Geometric parameters
[1] J. Fan, J. Eves, H.M. Thompson, V.V. Toropov, N. Kapur, D. Copley, A. Mincher, Computational fluid dynamic analysis and design optimization of jet pumps, Computers & Fluids, 46(1) (2011) 212-217.
[2] W. Chen, H. Chen, C. Shi, K. Xue, D. Chong, J. Yan, A novel ejector with a bypass to enhance the performance, Applied Thermal Engineering, 93 (2016) 939-946.
[3] C. Li, Y.Z. Li, Investigation of entrainment behavior and characteristics of gas–liquid ejectors based on CFD simulation, Chemical Engineering Science, 66(3) (2011) 405-416.
[4] V. Jorge de Oliveira Marum, L.B. Reis, F.S. Maffei, S. Ranjbarzadeh, I. Korkischko, R.d.S. Gioria, J.R. Meneghini, Performance analysis of a water ejector using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations and mathematical modeling, Energy, 220 (2021) 119779.
[5] H. Bie, C. Li, W. An, Y. Jia, J. Zhu, CFD simulation of the effect of pulsed jet on the performance of liquid-liquid ejector, Chemical engineering transactions, 61 (2017) 865-870.
[6] S. Balamurugan, M.D. Lad, V.G. Gaikar, A.W. Patwardhan, Hydrodynamics and mass transfer characteristics of gas–liquid ejectors, Chemical Engineering Journal, 131(1) (2007) 83-103.
[7] X. Yang, X. Long, Y. Kang, L. Xiao, Effect of diffuser structure and throat length on jet pump performance, Harbin Gongye Daxue Xuebao/Journal of Harbin Institute of Technology, 46 (2014) 111-115.
[8] K. Banasiak, M. Palacz, A. Hafner, Z. Buliński, J. Smołka, A.J. Nowak, A. Fic, A CFD-based investigation of the energy performance of two-phase R744 ejectors to recover the expansion work in refrigeration systems: An irreversibility analysis, International Journal of Refrigeration, 40 (2014) 328-337.
[9] P. Havelka, V. Linek, J. Sinkule, J. Zahradník, M. Fialova, Effect of the ejector configuration on the gas suction rate and gas hold-up in ejector loop reactors, Chemical Engineering Science, 52(11) (1997) 1701-1713.
[10] X. Yang, X. Long, Y. Kang, L. Xiao, Application of Constant Rate of Velocity or Pressure Change Method to Improve Annular Jet Pump Performance, International Journal of Fluid Machinery and Systems, 6(3) (2013) 137-143.
[11] A. Saker, H. Hassan, Study of the Different Factors That Influence Jet Pump Performance, Open Journal of Fluid Dynamics, 3 (2013) 44-49.
[12] R. Mallela, D. Chatterjee, Numerical investigation of the effect of geometry on the performance of a jet pump, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 225(7) (2011) 1614-1625.
[13] K. Banasiak, A. Hafner, T. Andresen, Experimental and numerical investigation of the influence of the two-phase ejector geometry on the performance of the R744 heat pump, International Journal of Refrigeration, 35(6) (2012) 1617-1625.
[14] C. Prakeao, S. Takayama, K. Aoki, Y. Nakayama, Numerical prediction on the optimum mixing throat length for drive nozzle position of the central jet pump, Kyoto, Japan, (2002), pp. 26-29.
[15] S. Balamurugan, V.G. Gaikar, A.W. Patwardhan, Effect of ejector configuration on hydrodynamic characteristics of gas–liquid ejectors, Chemical Engineering Science, 63(3) (2008) 721-731.
[16] R.L. Yadav, A.W. Patwardhan, Design aspects of ejectors: Effects of suction chamber geometry, Chemical Engineering Science, 63(15) (2008) 3886-3897.
[17] A. Hammoud, Effect of design and operational parameters on jet pump performance, Elounda, Greece, (2006) 245-252.
[18] I. El-Sawaf, M. Halawa, M. Younes, I. Teaima, Study of the different parameters that influence on the performance of water jet pump, Citeseer, Alexandria, Egypt, (2011).
[19] T.A. Meakhail, I.R. Teaima, A study of the effect of nozzle spacing and driving pressure on the water jet pump performance, International Journal of Engineering Science and Innovative Technology, 2(5) (2013) 373-381.
[20] B. Naik, S. Patel, The Effect of Venturi Design on Jet Pump Performance, Journal for Research, Volume, 2 (2016) 28-23.
[21] C. Prabkeao, K. Aoki, Study on the optimum mixing throat length for drive nozzle position of the central jet pump, Journal of Visualization, 8(4) (2005) 347-355.
[22] M.D.E. Hayek, A.H. Hammoud, Prediction of Liquid Jet Pump Performance Using Computational Fluid Dynamics, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics, Elounda, Greece, (2006) 148-153.
[23] T. Narabayashi, Y. Yamazaki, H. Kobayashi, T. Shakouchi, Flow Analysis for Single and Multi-Nozzle Jet Pump, JSME International Journal Series B Fluids and Thermal Engineering, 49(4) (2006) 933-940.
[24] X. Deng, J. Dong, Z. Wang, J. Tu, Numerical analysis of an annular water–air jet pump with self-induced oscillation mixing chamber, The Journal of Computational Multiphase Flows, 9(1) (2017) 47-53.
[25] J. Yan, C. Lin, W. Cai, H. Chen, H. Wang, Experimental study on key geometric parameters of an R134A ejector cooling system, International Journal of Refrigeration, 67 (2016) 102-108.
[26] A. Hassan, M. Eissa, W. Aissa, Parametric Study of Water Jet Pump Performance, International Journal of Applied Energy Systems, 3 (2021) 35-41.
[27] S. Ghorbanzadeh, E. Lakzian, A numerical comparison between ejector performance with convergence and convergence-divergence primary nozzle, Modares Mechanical Engineering, 16(1) (2016) 324-332.
[28] M. El Gazzar, T. Meakhail, S. Mikhail, Numerical and experimental study of the influence of drag reduction agent (carboxy methyl cellulose) on the central jet pump performance, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 221(7) (2007) 1067-1073.
[29] T. Meakhail, I. Teaima, Experimental and numerical studies of the effect of area ratio and driving pressure on the performance of water and slurry jet pumps, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 226(9) (2011) 2250-2266.
[30] D. Yao, K. Lee, M. Ha, C. Cheong, I. Lee, Development of Hybrid Airlift-Jet Pump with Its Performance Analysis, Applied Sciences, 8(9) (2018).
[31] M. Ishii, Thermo-fluid dynamic theory of two-phase flow, Springer Science,75 (1975) 369-371.
[32] B.C. Pak, Y.I. Cho, hydrodynamics and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particles, Experimental Heat Transfer, 11(2) (1998) 151-170.
[33] D.A. Drew, S.L. Passman, Theory of Multicomponent Fluid, 1 ed., Springer Science & Business Media, New York,USA, 1999.
[34] C. Kleinstreuer, Microfluidics and nanofluidics: Theory and Selected Applications, 1 ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, 2013.
[35] C. Zou, H. Li, P. Tang, D. Xu, Effect of structural forms on the performance of a jet pump for a deep well jet pump, WIT Transactions on Modelling and Simulation, 59 (2015) 257-266.
[36] A. INC, ANSYS Fluent Theory Guide 15,  (2013).
[37] J. Fan, J. Eves, H. Thompson, V. Toropov, N. Kapur, D. Copley, A. Mincher, Computational fluid dynamic analysis and design optimization of jet pumps, Computers & Fluids, 46(1) (2011) 212-217.
[38] M. Falsafioon, Z. Aidoun, K. Ameur, Numerical investigation on the effects of internal flow structure on ejector performance, Journal of Applied Fluid Mechanics, 12(6) (2019) 2003-2015.
[39] A. Sheha, M. Nasr, M. Hosien, E. Wahba, Computational and Experimental Study on the Water-Jet Pump Performance, Journal of Applied Fluid Mechanics, 11 (2018) 1013-1020.
[40] Y.n. Qian, Y. Wang, Z. Fang, X. Chen, S.A. Miedema, Numerical Investigation of the Flow Field and Mass Transfer Characteristics in a Jet Slurry Pump, Processes, 9(11) (2021).