شبیه سازی و بهینه سازی کیفیت سطح و نیروهای براده‌برداری فرایند نانوشخم زنی دینامیکی مس تک بلوری با استفاده از روش دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 عضو هیات علمی/دانشگاه یزد

چکیده

زبری سطح از جمله مشخصه‌های بسیار مهم در محصولات نانوماشینکاری می‌باشد. یکی از پارامترهایی که همواره تأثیر زیادی بر کیفیت سطح داشته، نیروهای ناشی از فرایند نانوبراده‌برداری می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در نرم‌افزار لمپس، فرایند نانوشخم‌زنی دینامیکی قطعه کاری از جنس مس تک بلوری به وسیله ابزاری از جنس الماس بررسی شده و کیفیت سطح تولیدی و نیروهای براده‌برداری مورد بررسی قرار گرفته است. اثر پارامترهای فرایند نانوشخم‌زنی دینامیکی همچون عمق براده‌برداری (DOC)، دامنه (R) و فرکانس (ω) نوسان ابزار براده‌برداری بر روی نیروی براده‌برداری و زبری سطح با محاسبه زبری میانگین (Ra) بررسی شده است. همچنین به منظور بررسی دقیقتر تأثیر پارامترها و اثر متقابل آنها بر یکدیگر از روش تاگوچی برای طراحی آزمایش‌ها استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که به ترتیب مشخصه‌های عمق براده‌برداری، دامنه و فرکانس نوسان ابزار براده‌برداری بیشترین تأثیر بر روی صافی سطح و نیروهای براده‌برداری دارند. براساس نتایج ارائه گردیده، مشخص شده است که زبری سطح در شرایط ماشین‌کاری مختلف بر اساس انتخاب پارامترها می‌تواند بهبود یابد و لازم است قبل از انتخاب این پارامترها، شرایط آنها در کنار یکدیگر به خوبی بررسی گردند. همچنین، در نهایت با استفاده از روش تاگوچی، مقادیر بهینه پارامترهای شخم‌زنی دینامیکی برای دستیابی به بهترین صافی سطح و کمترین نیروی براده‌برداری در ابعاد مشخص به شرحDOC=2.5 ، R=0.1 و =50 KHzω بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation and optimization of surface roughness and cutting force in dynamic ploughing process of single crystal copper using molecular dynamics method

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Tavari 1
  • Mohammad Mahdi Jalili Bahabadi 2
1 Mechanical engineering department, Yazd University, Yazd, Iran
2 Mechanical engineering department/Yazd University
چکیده [English]

Surface roughness is one of the most important characteristics in nanomachining products. One of the parameters that always has a great impact on the surface quality is the forces caused by the nanocutting process. In this research, using molecular dynamics simulation in LAMMPS software, the process of dynamic nano ploughing of single-crystal copper workpiece by a diamond tool is investigated. The effect of parameters of dynamic nano- ploughing process such as depth of cut, amplitude and frequency of cutting tool vibration on cutting force and surface roughness has been investigated by calculating average roughness. Also, in order to more closely examine the effect of parameters and their interaction on each other, Taguchi method has been used to design experiments. The simulation results show that the characteristics of cutting depth, amplitude and frequency of cutting tool vibration have the greatest effect on surface smoothness and cutting forces, respectively. Based on the presented results, it has been determined that the surface roughness can be improved in different machining conditions based on the selection of parameters, and it is necessary to check their conditions together well before selecting these parameters. Also, using Taguchi method, the optimal values of dynamic ploughing parameters were obtained to achieve the best surface smoothness and the lowest cutting force in certain dimensions as described by DOC=2.5 , R=0.1 and ω=50 KHz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic ploughing
  • Molecular dynamic method
  • Surface roughness
  • Taguchi method
  • Single crystal copper