بررسی امکان تولید کاپوت تراکتور به صورت یکپارچه به روش هیدروفرمینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

در این پژوهش امکان تولید یک قطعه صنعتی (کاپوت تراکتور) به روش هیدروفرمینگ و به طور یکپارچه با ورق فولادی کم کربن و ناهمسانگرد ST14، که امکان تولید آن به روش کشش عمیق سنتی امکان پذیر نبود، مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از روش تجربی و شبیه سازی، استفاده شده است. با توجه به شکل قطعه برای تولید در روش هیدروفرمینگ دو قطعه کنار هم قرار گرفته و بعد از تولید از وسط نصف می شود. با توجه به ابعاد بزرگ قطعه به صورت مقیاس شده در ابعاد آزمایشگاهی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از شبیه سازی با نمونه های شکل دهی شده در آزمایشگاه مورد مقایسه و اعتبار سنجی قرار گرفتند. با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت قطعه تولیدی، ابعاد اولیه ورق با چهار مرحله به روش حساسیت بهینه سازی گردید، علاوه بر آن تاثیر مسیر فشار مختلف بر روی کیفیت قطعه تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از میسر فشار مناسب و بهینه سازی شکل ورق قطعه صنعتی مد نظر را در یک مرحله با کیفیت و دقت بالا تولید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the possibility of producing a tractor’s hood as integrate with hydroforming method

نویسندگان [English]

  • E. Marzban Shirkharkolaee
  • M. Bakhshi
  • A. Gorji
Metal Forming Research Center, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

In this study the possibility of producing a part of tractor (tractor’s hood) with anisotropic low-carbon steel sheet, ST14, through hydroforming method has been investigated which was not possible through traditional deep-drawing method. It must be mentioned that this has been done both experimentally and through finite element simulation. Due to the shape of the work piece, two of them are placed beside each other to be formed through hydroforming process, then after producing they are cut into two separate halves. Because of the big size of the work piece, the smaller simulated scaled size has been used for doing the investigation. The simulation results were compared and validated to the experimental scaled work pieces. To reduce the production costs and increase the quality of manufactured pieces, the original dimensions of the blank optimized with sensitivity method at four stages. In addition, the influence of four pressure paths were examined on the quality of the produced pieces. The results show that through using optimal pressure paths and optimizing the shape of the sheet , the part can be produced with high quality and accuracy just in one stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "tractor’s hood"
  • "hydroforming"
  • "optimization of blank size"
  • "anisotropy"
[1] A. Kocanda, H. Sadlowska, Automotive component development by means of hydroforming, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 8(3) (2008) 55-72.
[2] M. Parsa, P. Darbandi, Experimental and numerical analyses of sheet hydroforming process for production of an automobile body part, Journal of materials processing technology, 198(1) (2008) 381-390.
[3] T. Kim, D. Yang, S. Han, Numerical modeling of the multi-stage sheet pair hydroforming process, Journal of materials processing technology, 151(1) (2004) 48-53.
[4] S.K. Singh, D.R. Kumar, Effect of process parameters on product surface finish and thickness variation in hydro-mechanical deep drawing, journal of materials processing technology, 204(1) (2008) 169-178.
[5] H. Shim, Determination of optimal blank shape by the radius vector of boundary nodes, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 218(9) (2004) 1099-1111.
[6] H. Gloeckl, K. Lange, Computer aided design of blanks for deep drawn irregular shaped components, in: Proc.11th NAMRC, 1983.
[7] G. Blount, B. Fischer, Computerised blank shape prediction for sheet metal components having doublycurved surfaces, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, 33(4) (1995) 993-1005.
[8] D. Kim, J. Lee, S. Park, D. Yang, Y. Kim, Blank design system for sheet forming, J. Korean Society for Tech.Plasticity, 6(5) (1997) 400-407.
[9] R. Azizi, A. Assempour, Applications of linear inverse finite element method in prediction of the optimum blank in sheet metal forming, Materials & Design, 29(10)(2008) 1965-1972.
[10] F. Barlat, K. Chung, O. Richmond, Anisotropic plastic potentials for polycrystals and application to the design of optimum blank shapes in sheet forming, Metallurgical and Materials transactions A, 25(6) (1994) 1209-1216.
[11] S. Kim, M. Park, S. Kim, D. Seo, Blank design and formability for non-circular deep drawing processes by the finite-element method, Journal of Materials Processing Technology, 75(1) (1998) 94-99.
[12] H. Shim, K. Son, K. Kim, Optimum blank shape design by sensitivity analysis, Journal of Materials Processing Technology, 104(3) (2000) 191-199.
[13] A. Gorji, H. Alavi-Hashemi, M. Bakhshi-Jooybari, S. Nourouzi, S.J. Hosseinipour, Investigation of hydrodynamic deep drawing for conical-cylindrical cups,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 56(9) (2011) 915-927.
[14] L. Lang, J. Danckert, K.B. Nielsen, Investigation into hydrodynamic deep drawing assisted by radial pressure:Part I. Experimental observations of the forming process of aluminum alloy, Journal of Materials Processing Technology, 148(1) (2004) 119-131.
[15] L. Xiaojing, X. Yongchao, Y. Shijian, Effects of loading paths on hydrodynamic deep drawing with independent radial hydraulic pressure of aluminum alloy based on numerical simulation, Journal of Materials Science & Technology, 24(3) (2008) 395-399.
[16] Y. Aue-U-Lan, G. Ngaile, T. Altan, Optimizing tube hydroforming using process simulation and experimental verification, Journal of Materials Processing Technology, 146(1) (2004) 137-143.