همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

سجاد کیانی

کارشناس ارشد، مدیر اجرایی نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر

journal@aut.ac.ir