سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.
لطفا پس از واریز مبلغ مورد نظر به حساب 2177519001002 سیبا-بانک ملی-شعبه فردوسی به نام درآمد های اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قسمت زیر را تکمیل و کد رهگیری را دریافت نموده و اصل فیش واریزی را با قید کد رهگیر به دبیرخانه مجله ارسال نمایید.