نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک (MEJ) - واژه نامه اختصاصی