تحلیل کمانش پوسته استوانه‌ای فلز –کامپوزیت طراحی شده بر اساس معیار شکست تنش ماکزیمم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران

چکیده

با تعیین زاویه مناسب جهت قرارگیری فیبرهای تقویت کننده لایه‌های کامپوزیتی پوسته‌های چند لایه فلز و کامپوزیت می‌توان سفتی این پوسته‌ها را به گونه‌ای تغییر داد تا کارایی سازه بهبود یابد. به این منظور در این پژوهش پوسته فلز-کامپوزیت تحت بار استاتیکی عرضی قرار گرفته و با استفاده از روش اجزاء محدود تحلیل تنش برای تمامی حالت‌های زوایای قرارگیری فیبرها انجام گرفته و با استخراج تنش‌های ایجاد شده در تمامی لایه‌ها و با به کارگیری معیار شکست تنش ماکزیمم، زاویه قرارگیری مناسب برای فیبرهای تقویت کننده به گونه‌ای تعیین گردیده که منجر به بیشترین استحکام ممکن برای پوسته گردد. جهت انجام تحلیل‌های فوق از نرم افزارهای عددی و تحلیلی و لینک این نرم افزارها به یکدیگر استفاده شده است. همچنین به منظور تعیین کارایی روش طراحی مذکور، تحلیل کمانش ساختارهای طراحی شده انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد با تعیین زاویه مناسب قرارگیری فیبرهای تقویت کننده، مرزهای پایداری پوسته دچار بهبود قابل ملاحظه‌ای می‌گردند. از دیگر نوآوری‌های این تحقیق می‌توان به مقایسه و تعیین میزان اثربخشی تغییر ضخامت، تغییر جنس لایه‌های فلزی و تغییر زاویه قرارگیری فیبرهای تقویت‌کننده، بر روی مرزهای پایداری پوسته‌های فلز-کامپوزیت اشاره نمود. جهت افزایش دقت نتایج تحلیلی، معادلات بر مبنای تئوری مرتبه بالا استخراج گردیده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Buckling Analysis of Designed Fiber Metal Laminate Circular Cylindrical Shell Based on Maximum Tension Fracture Criterion

نویسندگان [English]

  • A. Nazari
  • K. Malekzadeh Fard
Department of Aerospace Engineering, Aerospace Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the fiber metal laminated shell with determination the proper fiber angle orientation is achieved the arrangement with maximum performance. For this purpose in this study the fiber angle orientation of composite layers of the fiber metal laminate circular cylindrical shells are changed frequently and each cases being subjected to lateral load and the tension of all composite layers are calculated for all cases. Then the fiber angle orientation that cause to maximum stiffness based on maximum tension fracture criterion is selected. For this purpose an analytical program linked to the numerical program is used and calculated result. The buckling analysis is applied to determine the performance of design process. The results of buckling analyses show that determination of the optimum fiber angle orientation causes to improvement of the fiber metal laminated shell stability. Comparing the effect of variation of the fiber angle orientation, variation of the metal layer properties and variation of the thickness shell on the buckling load is the another innovation of this study and it is determined that for various amount of metal volume fraction with change in which item the maximum stability is achived.in order to improve the result accuracy high order shear deformation theory is utilized for buckling analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling
  • fiber metal laminated
  • fracture criterion
  • high order theory
  • maximum tension
[1] E.J. Hearn, Mechanics of materials, pubished by butterworth-heinemann, (1999)
[2] H.W. Nam , W.Hwang, Stacking Sequence Design of Fiber-Metal Laminate for Maximum Strength, Journal of Composite Materials, 35(18) (2001) 1654-1683
[3] K.Athiannan, R.Palaninathan, Experimental investigations on buckling of cylindrical shells under axial compression and transverse shear, Journal of Sadhana,29(1) (2004) 93-115
[4] C.Bisagni, Dynamic buckling of fiber composite shells under impulsive axial compression, Journal of thin-walled structure, 12(1) (2005) 499-514
[5] R.Nabavi, M.H Yas, M. Shakeri, Natural frequency optimization of laminated cylindrical shell subjected to Tsai-Hill failure criteria constraint using penalty method, Key Engineering Materials 334 (2007) 9-12
[6] S.Y.yaokuo, S.LeChung, Buckling and vibration of composite laminated plates with variable fiber spacing, Journal of Composite Structures, 90(2) (2009) 196-200
[7] V.Bazhenov, N.Solovei, Nonlinear deformation and buckling of elastic inhomogeneous shells under thermomechanical loads, Journal of International Apply Mechanic , 45 (2009) 923-953
[8] A.Mozzafari, , h.Jafari, investigation the influences of some parameter on the buckling load of FML cylindrical shell, journal of emamhossein, 6(4) (2010) (in Persian)
[9] L.W.Lacarbonara, F.Vestroni, A generalized higher-order theory for buckling of thick multi-layered composite plates with normal and transverse shear strains, Journal of Composite Structures, 92(12) (2010) 3011-3019
[10] M.Rahmanian, Vibration and buckling analysis of thick FGM conical shells under variable thermal and pressure distributions, considering initial geometric imperfections using a higher order theory, MSc . Thesis , Department of Aerospace Engineering , Sharif University of Technology, (2011)
[11] S.M.R.Khalili, A.Davar, K.MalekzadehFard, Free vibration analysis of homogeneous isotropic circular cylindrical shells based on a new three-dimensional refined higher-order theory, International journal of Mechanical sciences, 56 (2012) 1-25
[12] A.V. Lopatin, E.V. Morozov, Buckling of the composite orthotropic clamped–clamped cylindrical shell loaded by transverse inertia forces, Composite Structures, 95 (2013) 471–478
[13] V.N.Yenugula, B.Perumandla, R.R. Pinninti, M. Ravvala, Experimental investigation on buckling of GFRP cylindrical shells subjected to axial compression, Journal of Mechanical and Civil Engineering, 9(5) (2013) 20-25
[14] A.K.Nagari, V.N.Yenugula, Experimental Investigation of Buckling of Laminated Composite Cylindrical Shells with & Without Cutouts Subjected To Axial Compression, Journal of Mechanical and Civil Engineering,11(6) (2014) 9-14.
[15] I.Sen, R.C. Alderliesten, R.Benedictus, Design optimization procedure for fiber metal laminates based on fatigue crack initiation, Journal of Composite Structures,120(5) (2015) 275-284
[16] I.Sen, R.C. Alderliesten, R.Benedictus, Lay-up optimization of fiber metal laminates based on fatigue crack propagation and residual strength , Journal of Composite Structures,124(5) (2015) 77-87
[17] R. J. Mania, Z. Kolakowski, J. Bienias, P.Jakubczak, K.Majerski, Comparative study of FML profiles buckling and postbuckling behavior under axial loading, Journal of Composite Structures, 134 (2015) 216–225
[18] C.Bisagni, Composite cylindrical shells under static and dynamic axial loading : An experimental campaign, Journal of Aerospace sciences, 172 (2015) 1023-1030
[19] H.Abramovich, C.Bisagni, Behavior of curved laminated composite panels and shells under axial compression, Journal of Aerospace sciences,78 (2015) 74-106.
[20] B.Neethi, G.Gisha, Study on Buckling Strength of Composite Cylindrical Shells with Cut-outs, Journal of IJEDR, 3(4) (2015) 21-39
[21] D.Banat, Z.Kolakowski, R.J. Mania, Investigations of FML profile buckling and post-buckling behavior under axial compression, Thin-Walled Structures, 107 (2016) 335–344
[22] A.Tullu, B.Kang, Elastic deformation of fiber-reinforced multi-layered composite cylindrical shells of variable stiffness, Composites Part B: Engineering, 100 (2016) 44–55
[23] A.Ghorbani, N.Bayat, M.M.Najafizadeh, A Theoretical and Experimental Analysis of Critical Buckling Force of Short and long Cylindrical Shells with a Welded Seam Using Argon Method and their Comparison with a Seamless Cylindrical shell, Journal of science de liege, 85 (2016), 721-728
[24] H.Fan, Z.Chen, J. Cheng, S.Huang, W.Feng, Analytical research on dynamic buckling of thin cylindrical shells with thickness variation under axial pressure, Thin-Walled Structures, 101 (2016) 213–221
[25] O.Civalek, Buckling analysis of composite panels and shells with different material properties discrete singular convolution (DSC) method, Journal of Structures and Techniques,161 (2017) 93-110
[26] E.Skukis, O. Ozolins, K.Kalnins, M.Arbelo, Experimental test for estimation of buckling load on unstiffened cylindrical shells by vibration correlation technique, Journal of Structures and Techniques, 172 (2017) 1023-1030
[27] G.Jacob, K.K Divya, P.Prabhakaran, Buckling Analysis of Cylindrical Shells Subjected to Axial Compression, Journal of Engineering and Technology, 4(4) (2017) 56-72
[28] B.Sobhaniaragh, M.Nejati, W.J. Mansur, Buckling modeling of ring and stringer stiffened cylindrical shells aggregated by graded CNTs, Journal of composites, 124 (2017) 120-133
[29] M.Arbelo, K.Kalnins, O.Ozolins, E.Skukis, S.Castro, R.Degenhardt, Experimental and numerical estimation of buckling load on unstiffened cylindrical shells using a vibration correlation technique , Journal of Thin-walled structures, 94 (2017) 273-279.
[30] O.Ozolins, K.Kalnins, an Experimental Buckling Study of Column-Supported Cylinder, Procedia engineering, 172 (2017) 823-830.