نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر (MEJ) - واژه نامه اختصاصی