مطالعه اثرات فرآیند سنباده‌زنی بر استحکام اتصالات چسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، زبری سطح حاصل از فرآیند سنباده زنی مورد مطالعه قرارگرفته و تأثیر آن بر استحکام برشی اتصالات چسبی بررسی شده است. به این منظور، ابتدا قطعاتی از ورق آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 بریده شده و فرآیند سنباده زنی توسط کاغذهای سنباده با طیف وسیعی از زبری شامل هفت شماره دانه ی متفاوت انجام شده است. سپس سطوح آماده سازی شده دو به دو و به صورت تک لبه توسط چسب آرالدیت 2015 با ویسکوزیته ی بالا و چسب اپوکسی HPL1012/HPH112 با ویسکوزیته ی پایین متصل گردیده اند. نتایج نشان می دهند که با افزایش زبری سطح، استحکام برشی نهایی ابتدا افزایش و سپس به طور پیوسته کاهش یافته است. زبری و پرداخت سطح بهینه برای چسب های با ویسکوزیته ی بالا و پایین یکسان نبوده است که وابستگی فرآیند آماده سازی سطح به نوع چسب را نشان می دهد. بیشترین استحکام برشی نهایی اتصالات چسب دوجزئی آرالدیت 2015 مربوط به نمونه ی سنباده زنی شده توسط کاغذ سنباده شماره 400 با زبری سطح 3/ 0 میکرومتر و برابر 12/98 مگاپاسکال می باشد. بیشترین استحکام برشی نهایی اتصالات چسب اپوکسی HPL1012/HPH112 مربوط به نمونه ی سنباده زنی شده توسط کاغذ سنباده شماره 120 با زبری سطح 35 / 0 میکرومتر و برابر 02 / 5 مگاپاسکال بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the Effects of Sanding on the Strength of the Adhesive Joints

نویسندگان [English]

  • M. Farahani
  • A. Safari
School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the surface roughness obtained from sanding was studied and its effect on the shear strength of single-lap adhesive joint was examined. 2024-T3 aluminum sheets were cut into standard pieces and then sanded with seven sandpapers. Pairs of prepared surfaces were attached using two-part Araldite 2015 adhesive with a high viscosity and HPL1012/HPH112 epoxy with a low viscosity. Results show that the ultimate shear strength initially increases and then decreases as surface roughness is increased. The optimum surface roughness is not the same for both high and low viscosity adhesives, which shows the dependency of this method on the type of adhesive. The maximum ultimate shear strength for Araldite 2015 adhesive joints was obtained for sanding with sandpaper number 400 with 0.3 μm surface roughness and was equal to 12.98 MPa. The maximum ultimate shear strength of Epoxy HPL1012/HPH112 adhesive joints was obtained for sanding with sandpaper number 120 with 0.35 μm surface roughness and was equal to 5.02 MPa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface roughness
  • Sanding
  • Surface preparation
  • Single Lap Joints
  • Adhesives
[1] R.M. Jones, Mechanics of Composite Materials, Scripta Book Company, Washington DC, 1975.
[2] P.M. Lonardo, A.A.G. Bruzzone, Influence of Surface Roughness Parameters on the Mechanical Strength in Metal Gluing, CIRP Annals, 38(1) (1989) 571-574.
[3] M. Banea, L.F. da Silva, Adhesively bonded joints in composite materials: an overview, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 223(1) (2009) 1-18.
[4] S.-Y. Fu, X.-Q. Feng, B. Lauke, Y.-W. Mai, Effects of particle size, particle/matrix interface adhesion and particle loading on mechanical properties of particulate–polymer composites, Composites Part B: Engineering, 39(6) (2008) 933-961.
[5] A. Rudawska, Selected aspects of the effect of mechanical treatment on surface roughness and adhesive joint strength of steel sheets, International Journal of Adhesion and Adhesives, 50 (2014) 235-243.
[6] T. Şekercı́oǧlu, H. Rende, A. Gülsöz, C. Meran, The effects of surface roughness on the strength of adhesively bonded cylindrical components, Journal of Materials Processing Technology, 142(1) (2003) 82-86.
[7] S. AYDIN, M.Y. SOLMAZ, A. TURGUT, The effects of adhesive thickness, surface roughness and overlap distance on joint strength in prismatic plug-in joints attached with adhesive, International Journal of Physical Sciences, 7(17) (2012) 2580-2586.
[8] E. Njuhovic, A. Witt, M. Kempf, F. Wolff-Fabris, S. Glöde, V. Altstädt, Influence of the composite surface structure on the peel strength of metallized carbon fibre-reinforced epoxy, Surface and Coatings Technology, 232 (2013) 319-325.
[9] N. Atikah, M. Afendi, S. Hirmaliza, M. Majid, N. Amira, M.N. Mazlee, Strength of Ductile Adhesive Butt Joint Bonded with Dissimilar Adherents: Effect of Surface Roughness, Applied Mechanics & Materials, (554) (2014).
[10] S. Budhe, A. Ghumatkar, N. Birajdar, M. Banea, Effect of surface roughness using different adherend materials on the adhesive bond strength, Applied Adhesion Science, 3(1) (2015) 20.
[11] A. Safari, M.R. Farahani, Experimental investigation on the effect of surface roughness of sanding process on the strength of aluminium single lap adhesive joints, in: The 13th Conference of Metallorgical and Materials Engineering of Iran, 2016. (In Persian)
[12] A. Safari, M.R. Farahani, Comparison of the effects of shotblasting and sandblasting processes on the strength of the aluminum adhesive bonded joints, Amirkabir Journal of Science & Research (Mechanical Engineering), (2017). (In Persian)
[13] R.D.S.G. Campilho, M.D. Banea, J.A.B.P. Neto, L.F.M. da Silva, Modelling adhesive joints with cohesive zone models: effect of the cohesive law shape of the adhesive layer, International Journal of Adhesion and Adhesives, 44 (2013) 48-56.
[14] E.M. Petrie, Handbook of Adhesive and Sealants, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2007.