مقایسه تجربی تلرانس‌های ابعادی و هندسی در سوراخ‌های تولید شده به‌روش فرزکاری روی فولاد AISI D2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ایجاد سوراخی با ابعاد دقیق توسط فرایندهای سوراخ کاری سنتی نیازمند استفاده از عملیات ثانویه ای نظیر برقوکاری است. همچنین، تلرانس نهایی سوراخ در این فرایند دامنه محدودی داشته و برای سیستم های تلرانس گذاری ثبوت میله کارایی ندارد؛ اما با استفاده از روش های جدید ایجاد سوراخ مانند استراتژی های فرزکاری مارپیچ و پروفایل می توان در یک مرحله به سوراخی با تلرانس و دقت موردنظر دست یافت. در این پژوهش، با بررسی و مقایسه تجربی استراتژی های فرزکاری مارپیچ و پروفایل در سوراخ کاری فولاد سخت AISI D2 ، اندازه اسمی قطر سوراخ و همچنین تلرانس گردی و استوانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل به منظور بررسی اثر پارامترهای برش روی خروجی های تلرانس های ابعادی و هندسی سوراخ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تلرانس ابعادی به دست آمده در فرزکاری مارپیچ در بازه 0/001 تا0/034میلی متر قرار داشت که بسته تر از روش فرزکاری پروفایل بود. با این حال، تلرانس های هندسی سوراخ های ایجاد شده با فرزکاری پروفایل به دلیل خطای میان یابی کمتر در محاسبه مسیر ابزار، دقت بیشتری داشتند. کمترین مقدار تلرانس استوانه ای با استفاده از استراتژی فرزکاری پروفایل و در سرعت برش 110 متر بر دقیقه، نرخ پیشروی 0/03 میلی متر بر دندانه و عمق برش 0/3 میلی متر حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Experimental Comparison of Dimensional and Geometrical Tolerances in Milled Holes on AISI D2 Steel

نویسندگان [English]

  • H. Imani
  • J. Hashemi
  • M. H. Sadeghi
  • A. RASTI
Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to make accurate holes with traditional hole-making methods, it is necessary to use secondary operations such as reaming. Furthermore, by using this method, the tolerance of the hole has a limited range, therefore, it is not useful for shaft based systems. But it is feasible to make a hole with the desired accuracy by using new hole-making methods such as helical and profile milling only by one operation. This study investigated the nominal size, roundness and cylindricity tolerances of helical and profile milled holes in AISI D2 hardened steel. The full factorial design of experiments was used In order to study the effects of the cutting parameters on the dimensional and geometrical tolerances of the holes. The results demonstrated that the range of the dimensional tolerance of the helical milled holes was between 0.001 mm and 0.034 mm which is tighter than the profile milled holes. However, due to the fewer interpolation errors in the profile milling strategy, the geometrical tolerances of the profile milled holes were tighter. The best cylindricity tolerance was obtained by profile milling strategy with the 110 m/min of cutting speed, 0.03 mm/tooth of feed rate and 0.3 mm of depth of cut.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hole-making strategies
  • Helical milling
  • Profile milling
  • Dimensional and geometrical tolerances
  • AISI D2 hardened steel
[1] J.F.W. Galyer, C.R. Shotbolt, Metrology for engineers, Cassell, 1990.
[2] H. Tönshoff, W. Spintig, W. König, A. Neises, Machining of holes developments in drilling technology, CIRP Annals-Manufacturing Technology, 43(2) (1994) 551-561.
[3] B. Denkena, D. Boehnke, J. Dege, Helical milling of CFRP–titanium layer compounds, CIRP Journal of manufacturing Science and Technology, 1(2) (2008) 64-69.
[4] R. Iyer, P. Koshy, E. Ng, Helical milling: an enabling technology for hard machining precision holes in AISI D2 tool steel, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 47(2) (2007) 205-210.
[5] D. Olvera, L.N.L. de Lacalle, G. Urbikain, A. Lamikiz, P. Rodal, I. Zamakona, Hole making using ball helical milling on titanium alloys, Machining Science and Technology, 16(2) (2012) 173-188.
[6] A. Çiçek, T. Kıvak, E. Ekici, Optimization of drilling parameters using Taguchi technique and response surface methodology (RSM) in drilling of AISI 304 steel with cryogenically treated HSS drills, Journal of Intelligent Manufacturing, 26(2) (2015) 295-305.
[7] G. Urbicain, D. Olvera, L.L. de Lacalle, I. Zamakona, P. Rodal, New Strategies For Hole Making In Ti‐6Al‐4V, in: Third Manufacturing Engineering Society International Conference: MESIC‐09, AIP Publishing, 2009, pp. 361-369.
[8] E. Brinksmeier, S. Fangmann, I. Meyer, Orbital drilling kinematics, Production engineering, 2(3) (2008) 277-283.
[9] Y. Shan, N. He, L. Li, W. Zhao, X. Qin, Orbital milling hole of aerospace Al-alloy with big pitch, Transactions of Tianjin University, 17 (2011) 329-335.
[10] H. Li, G. He, X. Qin, G. Wang, C. Lu, L. Gui, Tool wear and hole quality investigation in dry helical milling of Ti-6Al-4V alloy, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71(5-8) (2014) 1511-1523.
[11] M.H. Saadatbakhsh, A. Rasti, M.H. Sadeghi, H. Hassanpour, A.R. Omiddodman, Empirical study of dimensional and geometrical tolerances in helical milling of aisi 4340 steel, Modares Mechanical Engineering, 14(15) (2015) 119-126 (In Persian).