مقایسه تغییرات نیرو و ضخامت درفرایندکشش عمیق ورقهای ضخیم درقالبهای تخت، مخروطی و تراکتریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استهدیهر دا شیده مهندسی میه ک، دا شگهه علم ی صنلا. اییان

2 دا شج.ی کهرشنهسی ارشد دا شیده مهندسی میه ک; دا شگهه علم ی صنلا. اییان،

چکیده

فرایند کشش عمیق یکی از مهمترین مراحل تولید آستر مخازن CNG می­باشد. به دلیل ضخامت بالای ورق اولیه، استفاده از قالبهای مخروطی، تراکتریکس و تخت می­تواند گزینه­های مورد نظر تولید کنندگان مخازن باشد. دراین مقاله، پس از اعتبارسنجی نتایج عددی با نتایج تجربی موجود، فرایند کشش عمیق برای تولید نوعی آستر آلومینیومی مخازن CNG نوع سوم، در سه نوع قالب یاد شده شبیه سازی گردیده ومقادیر نیروی لازم جهت کشش ورق و تغییرات ضخامت ظرف پس از انجام فرایند، مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج نشان داد که قالب تراکتریکس نیروی کمتری احتیاج دارد. علاوه براین، کمترین تغییرات ضخامت ظرف در این نوع قالب مشاهده می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing force and cup thickness variations in deep drawing of thick sheets in flat, conical and tractrix dies

نویسندگان [English]

  • mohammad Sedighi 1
  • Mehdi Rasti 2
چکیده [English]

Deep drawing is one of the most important processes in manufacturing of CNG pressure vessel liner.
Due to the high thickness of initial blank, liner manufactures can use different types of dies such as
conical, tractrix and flat dies. In this paper, a sample of "type 3" aluminum liner has been selected and the
deep drawing process has been simulated by using finite-element method. Three types of dies behavior
have been compared for parameters such as the required drawing force and cup wall thickness variations.
Available experimental data was used to verify the numerical results. The results have shown that in a
tractrix die, the required drawing force will decrease, and minimum wall thickness variations can be
obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep drawing
  • Flat die
  • Conical die
  • Tractrix die
  • Simulation
  • CNG Vessel
[1] F.Saniee, M.H. Montazeran, “A comparative estimation of the forming load in the deep drawing process, JعMat.Pro.Tech, pp555-561, 2003.
[2] S.Natarajan, S. Venkataswamy, P. Bagavathiperumal A note on deep drawing : numerical simulation and experimental validationJعMat.Pro.Tech, pp64-67, 2002.
[3] Y.Q.Liu, J.C.Wang, The numerical analyses of anisotropic sheet metals in deep drawing process,
JعMat.Pro.Tech, pp45-52, 2002.
[4] D.M.Woo, The analysis of axisymmetric forming of sheet metal and the hydrostatic bulging process.
Int.J.Mech.Sci, pp296-303, 1964.
[5] M.M.Al Makky, D.M.Woo, Deep drawing through tractrix dies , Int.J.Mech.Sci, pp 467-480, 1980
[6] Z.Kampus, K.Kuzman, Experimental and Numerical analysis of deep drawing of relatively thick sheet metalJ.Mater.Process.Tech, pp133-140, 1992.
[7] R.Narayanasamy, C.Loganathan, “Study on wrinkling limit of interstitial free steel sheets of different thickness when drawn through Conical and Tractrix diesMaterials&Design, pp1401-1411, 2008
[8] R. Narayanasamy, C. Loganathan, The influence of friction on the prediction of wrinkling of prestrained blanks when drawing through a conical die, J. Materials & Design, pp 904-912, 2007
[9] M.Farzin, MS Thesis, "Deep drawing without Blank holder, UMIST, UK, 1986.
[10] Barth, Bittner Final Thesis, Estimated Limit Conditions by the Deep drawing without Blank holder of rounds cups in Anschlag” ,T.H.Karl Max-Stadt ,UK, 1977.
[11] B.Fogg, W.H.Busby, “Tooling for the deep drawing of high speed steel and Tool steel, University of Salford Internal Research, 1968.
[12] Wagner, R. H., and Chenot, J. L, Metal Forming Analysis, Cambridge University Press, 2001.
[13] M.Colgan, J.Monaghan, Deep drawing Process: Analysis and ExperimentalJعMat.Pro.Tech, pp35-41, 2003.
[14] S.A.Shawki, The Laws of Deep drawing without Blank holder, Mitt.Forschunges Bletchverarbeitung, Vol 18, pp 229-237, 1961.