شبیه‌سازی دو بعدی فرآیند جوشش فیلمی روی هندسه‌های پیچیده به روش ردیابی جبهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

جوشش فیلمی کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله در مبدل‌های حرارتی دارد. شبیه سازی این پدیده جهت مطالعه انتقال حرارت مخصوصا روی هندسه‌های پیچیده برای پیش بینی رشد و حرکت حباب‌های بخار حاصل از آن اهمیت بسیاری در صنایع دارد. برای ردگیری مرز مشترک فازهای مایع و بخار از روش ردیابی جبهه استفاده شده است. در این روش با در نظر گرفتن تعدادی نقاط و المان‌های متصل به هم، مرز مشترک دو فاز مایع و بخار ساخته می‌شود. توسط این روش، جوشش فیلمی روی دو یا چندین استوانه شبیه سازی شده است. همچنین تاثیرات فاصله، زاویه و قطر برای دو استوانه مطالعه شده است. برای تعداد زیادی استوانه، تاثیرات آرایش‌های هندسی ساده و جابه‌جا شده و تعداد ردیف‌ها بررسی شده است و عدد ناسلت روی هر یک از استوانه‌ها به دست آمده است. فاصله بین دو استوانه تأثیر چندانی روی عدد ناسلت برای استوانه بالایی ندارد. در حالی که زاویه و قطر برای دو استوانه تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی عدد ناسلت برای استوانه بالایی دارد. در آرایش ساده برای چند استوانه، عدد ناسلت برای استوانه‌های بالایی تقریبا یکنواخت است و بیشتر از استوانه‌های پایینی است. در آرایش جابه‌جا شده، عدد ناسلت در استوانه‌های بالایی متفاوت بوده و یکنواخت نیست و مقدار آن نسبت به آرایش ساده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two Dimensional Simulation of Film Boiling Heat Transfer in Complex Geometries Using Front Tracking Method

نویسندگان [English]

  • َA. Sedaghatkish
  • S. Mortazavi
Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Film boiling has various industrial applications, especially in heat exchangers. Studying this phenomenon on complex geometries and investigating heat transfer coefficient is desired by many industries. The numerical method used here is a finite difference/ front tracking method which is developed independently for film boiling in complex geometries. The film boiling over two or more cylinders is simulated using this method. The effects of spacing, angle, and diameter are investigated for two cylinders. For the case with many cylinders, the effects of different geometrical configurations (regular and staggered) and the number of rows are investigated by calculating the average Nusselt number on each cylinder. It is observed that the cylinder spacing does not have any significant effect on the Nusselt number for the upper cylinder. However, the angle and cylinder diameter significantly affect the Nusselt number for the upper cylinder. In the regular configuration, the Nusselt numbers for the upper cylinders are relatively uniform and higher than lower cylinders. In the staggered configuration, however, the Nusselt numbers of the upper cylinders are different, non-uniform, and higher than those of the simple geometry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • film boiling
  • Front tracking method
  • complex geometries
  • heat transfer
[1] A. Swain, M.K. Das, A review on saturated boiling of liquids on tube bundles, Heat and Mass Transfer, 50(5) (2014) 617-637.
[2] M.-G. Kang, Local pool boiling coefficients on horizontal tubes, Journal of mechanical science and technology, 19(3) (2005) 860-869.
[3] Z.-H. Liu, Y.-H. Qiu, Enhanced boiling heat transfer in restricted spaces of a compact tube bundle with enhanced tubes, Applied thermal engineering, 22(17) (2002) 1931-1941.
[4] Y.-H. Qiu, Z.-H. Liu, Boiling heat transfer of water on smooth tubes in a compact staggered tube bundle, Applied thermal engineering, 24(10) (2004) 1431-1441.
[5] M.-G. Kang, Pool boiling heat transfer on tandem tubes in vertical alignment, International Journal of Heat and Mass Transfer, 87 (2015) 138-144.
[6] P.J. Berenson, Film-boiling heat transfer from a horizontal surface, Journal of Heat Transfer, 83(3) (1961) 351-356.
[7] V. Klimenko, Film boiling on a horizontal plate—new correlation, International journal of heat and mass transfer, 24(1) (1981) 69-79.
[8] L.A. Bromley, Heat transfer in stable film boiling, (1949).
[9] B.P. Breen, J.W. Westwater, Effect of diameter of horizontal tubes on film boiling heat transfer, Chemical Engineering Progress, 58(2) (1962) 67-72.
[10] A. Sakurai, M. Shiotsu, K. Hata, A general correlation for pool film boiling heat transfer from a horizontal cylinder to subcooled liquid: Part 1—A theoretical pool film boiling heat transfer model including radiation contributions and its analytical solution, Journal of Heat Transfer, 112(2) (1990) 430-440.
[11] A. Sakurai, M. Shiotsu, K. Hata, A general correlation for pool film boiling heat transfer from a horizontal cylinder to subcooled liquid: Part 2—Experimental data for various liquids and its correlation, Journal of heat transfer, 112(2) (1990) 441-450.
[12] G. Son, V.K. Dhir, Three-dimensional simulation of saturated film boiling on a horizontal cylinder, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(5-6) (2008) 1156-1167.
[13] M. Yuan, Y. Yang, T. Li, Z. Hu, Numerical simulation of film boiling on a sphere with a volume of fluid interface tracking method, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(7-8) (2008) 1646-1657.
[14] A. Esmaeeli, G. Tryggvason, Computations of film boiling. Part I: numerical method, International journal of heat and mass transfer, 47(25) (2004) 5451-5461.
[15] U. Schumann, R.A. Sweet, A direct method for the solution of Poisson's equation with Neumann boundary conditions on a staggered grid of arbitrary size, Journal of Computational Physics, 20(2) (1976) 171-182.
[16] A. Esmaeeli, G. Tryggvason, A front tracking method for computations of boiling in complex geometries, International Journal of Multiphase Flow, 7(30) (2004) 1037-1050.
[17] E.R. Hosler, Film boiling on a horizontal plate, ARS Journal, 32(4) (1962) 553-558.
[18] N. Zuber, Nucleate boiling. The region of isolated bubbles and the similarity with natural convection, International Journal of Heat and Mass Transfer, 6(1) (1963) 53-78.
[19] J. Lienhard, P. Wong, The dominant unstable wavelength and minimum heat flux during film boiling on a horizontal cylinder, Journal of Heat Transfer, 86(2) (1964) 220-225.
[20] A. Esmaeeli, G. Tryggvason, Computations of film boiling. Part II: multi-mode film boiling, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47(25) (2004) 5463-5476.