بررسی پارامترهای تاثیرگذار فرآیندی در روش هیدروفرمینگ گرم ورق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز پژوهشی شکل دهی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، صندوق پستی 484

چکیده

امروزه در صنایع مختلف، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، به‌منظور کاستن از وزن قطعات و کاهش مصرف سوخت، استفاده از مواد سبکی مانند آلیاژهای آلومینیوم افزایش یافته‌است. این آلیاژها در دمای اتاق شکل‌پذیری پایینی دارند. برای رفع این مشکل، شکل‌دهی در دماهای بالا پیشنهاد شده‌است. در این مقاله، شکل‌پذیری ورق آلومینیومی 5052 تحت فرآیند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی در حالت گرم بررسی شده است. در ابتدا، پس از بررسی اثر پارامترهای هندسی بر روی توزیع ضخامت و نیروی سنبه، اثر دما، فشار سیال و سرعت سنبه بر روی توزیع ضخامت، نیروی سنبه و نسبت کشش حدی مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین، بررسی اثر دمای شکل‌دهی و سرعت سنبه بر کمترین ضخامت قطعه‌کار با روش تاگوچی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، دمای بالاتر در حالت‌های گرم همدما و غیر همدما به ترتیب موجب کاهش و افزایش ضخامت قطعه‌کار می‌گردد درحالیکه سرعت سنبه بالاتر در هر دو حالت به بهبود ضخامت قطعه‌کار کمک می‌کند. مشخص شد که نسبت کشش حدی با افزایش دما در حالت غیر هم‌دما و با کاهش دما در حالت هم‌دما افزایش می‌یابد. بعلاوه، افزایش فشار سیال منجر به نسبت کشش حدی بالاتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of effective process parameters in warm sheet hydroforming

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khosrojerdi
  • mohammad bakhshi jooybari
  • Hamid Gorji
  • Seyed Jamal Hosseini Poor
  • Seyed Mohammad Hosseinpour
material forming research center, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Mazandaran, P.O.Box 484
چکیده [English]

Nowadays, in different industries, especially in the automotive industry, the use of lightweight materials such as aluminum alloys has been increased in order to reduce the weight of parts and fuel consumption. These alloys have low formability at room temperature. To overcome this problem, forming at elevated temperatures is proposed. In this paper, formability of 5052 aluminum alloy sheet under hydrodynamic deep drawing assisted by radial pressure process has been studied at warm condition. Initially, after analyzing the effect of geometric parameters on thickness distribution and punch force, the effect of temperature, fluid pressure and punch speed on thickness distribution, punch force and limiting drawing ratio (LDR) were investigated. Also, the effects of forming temperature and punch speed on the minimum thickness of the workpiece were studied using Taguchi method. Based on the obtained results, higher temperature in warm isothermal and non-isothermal states leads to decrease and increase in the part thickness, respectively while higher punch speed helps in thickness improvement. It was found that the LDR increases with increasing temperature in non-isothermal state and with decreasing temperature in isothermal condition. In addition, increase in fluid pressure leads to a higher LDR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm forming
  • Hydroforming
  • Geometric parameters
  • Limiting drawing ratio
  • Taguchi method