بررسی تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود تاثیر نیروی پرس بر روی شکل‌دهی کانال‏ های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند استمپینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پیل سوختی، فریدونکنار، ایران.

3 آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پیل‌سوختی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فریدونکنار

4 2آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پی لسوختی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فریدو نکنار، ایران

5 آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پی لسوختی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فریدو نکنار، ایران

چکیده

صفحات دوقطبی یکی از مهمترین بخش­ های پیل سوختی هستند که هزینه تولید زیادی را به همراه دارند. در این پژوهش، شکل پذیری صفحات دوقطبی فلزی با سطح فعال 100 سانتی­مترمربع از جنس فولاد زنگ نزن 316L با فرآیند شکل دهی استمپینگ موردبررسی قرارگرفته است. فرآیند شکل دهی استمپینگ نسبت به روش­ های دیگر شکل دهی دارای مزایایی همچون سادگی فرآیند، سرعت تولید بالاتر و هزینه تولید پایین تر می باشد. مسأله مهمی که در صفحات دوقطبی حائز اهمیت است، دقت ابعادی کانال­ های شکل داده شده می ­باشد. در این مقاله، پهنا و عدم تختی کانال و ریب صفحات تولیدشده موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش نیروی استمپینگ باعث افزایش جریان یافتن ورق شده که خود سبب افزایش در پهنای کانال و ریب می­ گردد. همچنین، میزان عدم تختی حاصل از برگشت فنری ورق نیز در این فرآیند در بازه تلورانسی کمتر از 02 / 0 میل یمتر قرار داشته و این صفحات می­ توانند به عنوان صفحات دوقطبی فلزی در سری پیل سوختی مورداستفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation and Numerical Simulation of the Pressure Force on the Formation of Metallic Bipolar Plate in the Stamping Process

نویسندگان [English]

  • F. Ahmadi Khatir 1
  • Ebrahim Alizadeh 2
  • M. Barzegari 3
  • M. Momenifar 4
  • H. Masroori Saadat 5
1 Mechanical engineering, Tarbiat Modares Tehran, Tehran, Iran
2 Fuel Cell Technology Research Laboratory, Malek Ashtar University of Technology, Freydounkenar, Iran.
3 Fuel cell Technology Research laboratory, Malek Ashtar University of Technology, Fereydoonkenar, Iran
4 Fuel cell Technology Research laboratory, Malek Ashtar University of Technology, Fereydoonkenar, Iran
5 Fuel cell Technology Research laboratory, Malek Ashtar University of Technology, Fereydoonkenar, Iran
چکیده [English]

Bipolar plates are one of the most important parts of the fuel cell which have the highest production cost for the system. In this study, the formability of SS 316L bipolar plates with an active area of 100 cm2 by the stamping process is  investigated. With respect to various types of the forming process, stamping process has the advantages of simplicity, higher production speed, and lower production. In this process, the sheet is considered to be between two rigid die slabs, and applying force to the die set results in forming the plates. The important issue of bipolar plates is the dimension accuracy of the channels. In this paper, the width and flatness of the channels and ribs of the produced plates are investigated. If the tolerances of the formed channels are not in the desirable range, the performance of the fuel cell is disturbed and the fuel cell efficiency is considerably decreased. The results of this study demonstrate that increasing the  stamping force results in an increase of the width of channel and rib. Moreover, the flatness due to the spring-back of the sheet is in the desired tolerance range and these plates can be utilized as metallic bipolar plates in the fuel cell stacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PEM fuel cell
  • Metallic bipolar plate
  • Stamping process
  • Flatness
  • Forming force
[1] T. Wilberforce, A. Alaswad, A. Palumbo, M. Dassisti, A. Olabi, Advances in stationary and portable fuel cell applications, International Journal of Hydrogen Energy, 41(37) (2016) 16509-16522.
[2] A. Baroutaji, J. Carton, M. Sajjia, A. Olabi, Materials in PEM fuel cells, Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, (2016).
[3] E. Alizadeh, M. Barzegari, M. Momenifar, M. Ghadimi, S. Saadat, Investigation of contact pressure distribution over the active area of PEM fuel cell stack, International Journal of Hydrogen Energy, 41(4) (2016) 3062-3071.
[4] M.M. Barzegari, E. Alizadeh, A.H. Pahnabi, Grey-box modeling and model predictive control for cascade-type PEMFC, Energy, (2017).
[5] M. Rahimi-Esbo, A. Ranjbar, A. Ramiar, E. Alizadeh, M. Aghaee, Improving PEM fuel cell performance and effective water removal by using a novel gas flow field, International Journal of Hydrogen Energy, 41(4) (2016) 3023-3037.
[6] F. Barbir, PEM fuel cells: theory and practice, Academic Press, 2012.
[7] E. Alizadeh, S. Rahgoshay, M. Rahimi-Esbo, M. Khorshidian, S. Saadat, A novel cooling flow field design for polymer electrolyte membrane fuel cell stack, International Journal of Hydrogen Energy, 41(20) (2016) 8525-8532.
[8] M.M. Barzegari, M. Dardel, E. Alizadeh, A. Ramiar, Dynamic modeling and validation studies of dead-end cascade H 2/O 2 PEM fuel cell stack with integrated humidifier and separator, Applied Energy, 177 (2016) 298-308.
[9] S. Kang, Quasi-three dimensional dynamic modeling of a proton exchange membrane fuel cell with consideration of two-phase water transport through a gas diffusion layer, Energy, 90, Part 2 (2015) 1388-1400.
[10] V. Mehta, J.S. Cooper, Review and analysis of PEM fuel cell design and manufacturing, Journal of Power Sources, 114(1) (2003) 32-53.
[11] Y.-G. Yoon, W.-Y. Lee, G.-G. Park, T.-H. Yang, C.-S. Kim, Effects of channel configurations of flow field plates on the performance of a PEMFC, Electrochimica Acta, 50(2) (2004) 709-712.
[12] P. Zhou, C. Wu, G. Ma, Contact resistance prediction and structure optimization of bipolar plates, Journal of Power Sources, 159(2) (2006) 1115-1122.
[13] A. Hermann, T. Chaudhuri, P. Spagnol, Bipolar plates for PEM fuel cells: a review, International journal of hydrogen Energy, 30(12) (2005) 1297-1302.
[14] X. Li, I. Sabir, Review of bipolar plates in PEM fuel cells: Flow-field designs, International journal of hydrogen energy, 30(4) (2005) 359-371.
[15] R. Taherian, A review of composite and metallic bipolar plates in proton exchange membrane fuel cell: Materials, fabrication, and material selection, Journal of Power Sources, 265 (2014) 370-390.
[16] A.E. Fetohi, R.A. Hameed, K. El–Khatib, E.R. Souaya, Study of different aluminum alloy substrates coated with Ni–Co–P as metallic bipolar plates for PEM fuel cell applications, international journal of hydrogen energy, 37(14) (2012) 10807-10817.
[17] D.J. Brett, N.P. Brandon, Review of materials and characterization methods for polymer electrolyte fuel cell flow-field plates, Journal of fuel cell science and technology, 4(1) (2007) 29-44.
[18] R.A. Antunes, M.C.L. Oliveira, G. Ett, V. Ett, Corrosion of metal bipolar plates for PEM fuel cells: a review, International Journal of Hydrogen Energy, 35(8) (2010) 3632-3647.
[19] S.-W. Choi, S.H. Park, H.-S. Jeong, J. Cho, S. Park, M.Y. Ha, Improvement of formability for fabricating thin continuously corrugated structures in sheet metal forming process, Journal of mechanical science and technology, 26(8) (2012) 2397-2403.
[20] Q. Hu, D. Zhang, H. Fu, K. Huang, Investigation of stamping process of metallic bipolar plates in PEM fuel cell—Numerical simulation and experiments, International Journal of Hydrogen Energy, 39(25) (2014) 13770-13776.
[21] M. Elyasi, F.A. Khatir, M. Hosseinzadeh, Manufacturing metallic bipolar plate fuel cells through rubber pad forming process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2016) 1-13.
[22] M. Elyasi, F.A. Khatir, M. Hosseinzadeh, Investigation of Die Clearance in Rubber Pad Forming of Metallic Bipolar Plates, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, (2016).
[23] M. Elyasi, H.T. Ghadikolaee, M. Hosseinzadeh, Fabrication of metallic bipolar plates in PEM fuel cell using semi-stamp rubber forming process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2017) 1-12.
[24] O.M. Belali, S.J. Hosseinipour, J.M. Bakhshi, A. Gorgi, Forming of metallic bipolar plate with pin-type pattern by using hydroforming process in convex die, Modares Mechanical Engineering, 14(10) (2014).
[25] N. Mohammadtabar, M. Bakhshi-Jooybari, S.J. Hosseinipour, A. Gorji, Study of effective parameters in hydroforming of fuel cell metallic bipolar plates with parallel serpentine flow field, Modares Mechanical Engineering, 14(8) (2014).
[26] R. Kolahdooz, S. Asghari, S. Rashid-Nadimi, A. Amirfazli, Integration of finite element analysis and design of experiment for the investigation of critical factors in rubber pad forming of metallic bipolar plates for PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 42(1) (2017) 575-589.
[27] S. Mahabunphachai, Ö.N. Cora, M. Koç, Effect of manufacturing processes on formability and surface topography of proton exchange membrane fuel cell metallic bipolar plates, Journal of Power Sources, 195(16) (2010) 5269-5277.
[28] E. Dur, Ö.N. Cora, M. Koç, Effect of manufacturing conditions on the corrosion resistance behavior of metallic bipolar plates in proton exchange membrane fuel cells, Journal of Power Sources, 196(3) (2011) 1235-1241.
[29] Y. Aue-U-Lan, G. Ngaile, T. Altan, Optimizing tube hydroforming using process simulation and experimental verification, Journal of Materials Processing Technology, 146(1) (2004) 137-143.