تحلیل کمانش و ارتعاشات میکرو‌ورق نانوکامپوزیتی کوپله‌ی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نیترید بور به طور همزمان براساس تئوری‌ گرادیان کرنشی تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، تحلیل کمانش و ارتعاشات آزاد میکرو ورق کامپوزیتی کوپله‌ی تقویت شده با نانو لوله ها تحت تأثیر تنش اولیه و واقع بر بستر اورتوتروپیک بر اساس تئوری تغییرشکل برشی سینوسی و در حضور میدان‌های فیزیکی مختلف بررسی شده است. روابط مربوط به تنش که شامل ترم‌های مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و حرارتی هستند، توسط تئوری گرادیان کرنشی تعمیم یافته محاسبه شده و معادلات حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون به دست آمده اند. با حل معادلات حاکم بر حرکت، تأثیر عوامل مختلف از قبیل ضریب مقیاس کوچک طول ماده، نسبت طول به ضخامت و عرض، ثابت‌های بستر اورتوتروپیک، تغییرات دما و کسر حجمی نانو لوله‌ها بررسی شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که افزایش ضریب مقیاس کوچک طول ماده، ثابت‌های بستر الاستیک، حضور نانولوله‌ها و میدان‌های فیزیکی مختلف علاوه بر آن که فرکانس‌های طبیعی و بار کمانش بحرانی سیستم را افزایش می‌دهند، منجر به تأخیر پدیده رزونانس نیز می‌شوند. این در حالی است که افزایش دما به سبب تاثیری که در کاهش سفتی میکرو سازه دارد، منجر به کاهش فرکانس‌های طبیعی و بار کمانش بحرانی می‌شود.  می‌توان بیان نمود که نتایج کار حاضر می‌تواند برای سیستم‌های مکانیکی-الکتریکی استفاده شده و زمینه کاملی برای مطالعات آتی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Buckling and Vibration Analyses of Double-bonded Micro Composite Plates Reinforced by CNTs and BNNTs Based on MSGT

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi Mehr
  • M. Mehrabi
  • E. Shabani Nejad
Department of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

In this work, buckling and free vibration analyses of double-bonded micro composite plates reinforced by boron nitride and carbon nanotubes rested in an orthotropic foundation in presence of initial stresses and electro-magneto-thermal multi-physics fields are investigated based on sinusoidal shear deformation theory. The relation between electro-magneto-thermo-mechanical parameters are presented based on most general strain gradient theory and the governing equations of motions are obtained using Hamilton’s principle. With solving the governing equations of motions of double-bonded nanocomposite micro plates the effect of various parameters such as mass scale length parameter, lengthto- thickness and width ratios, orthotropic elastic constants, temperature changes and boron nitride and carbon nano tubes volume fractions are considered. The obtained results of this work demonstrate that the natural frequencies and critical buckling load enhance with increasing the mass scale length parameter, orthotropic elastic constants and nanotubes volume fractions and lead to delay the resonance phenomenon. While increasing the temperature changes lead to reduce the micro structure stiffness, natural frequencies and critical buckling load. It can be said that this application can be used in micro electro mechanical and nano electro mechanical systems and provide a great background for more studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling and vibration
  • Sinusoidal shear deformation theory
  • Most general strain gradient theory
  • Temperature-dependent
  • Orthotropic elastic foundation
[1] Z.X. Lei, K.M. Liew, J.L. Yu, Buckling analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates using the element-free kp-Ritz method, Composite Structures, 98 (2013) 160-168.
[2] C.-P. Wu, W.-W. Lai, Free vibration of an embedded single-walled carbon nanotube with various boundary conditions using the RMVT-based nonlocal Timoshenko beam theory and DQ method, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 68 (2015) 8-21.
[3] T. Murmu, M.A. McCarthy, S. Adhikari, Vibration response of double-walled carbon nanotubes subjected to an externally applied longitudinal magnetic field: A nonlocal elasticity approach, Journal of Sound and Vibration, 331(23) (2012) 5069-5086.
[4] A. Shooshtari, S. Razavi, Nonlinear vibration analysis of rectangular magneto-electro-elastic thin plates, IJE transactions A: Basics, 28(1) (2015) 139-147.
[5] E. García-Macías, R. Castro-Triguero, E.I. Saavedra Flores, M.I. Friswell, R. Gallego, Static and free vibration analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced skew plates, Composite Structures, 140 (2016) 473-490.
[6] Z. Lang, L. Xuewu, Buckling and vibration analysis of functionally graded magneto-electro-thermo-elastic circular cylindrical shells, Applied Mathematical Modelling, 37(4) (2013) 2279-2292.
[7] D. Chen, S. Kitipornchai, J. Yang, Nonlinear free vibration of shear deformable sandwich beam with a functionally graded porous core, Thin-Walled Structures, 107 (2016) 39-48.
[8] M. Khanjani, M. Shakeri, M. Sedighi, A parametric study on the stress analysis and transient response of thick-laminated-faced cylindrical sandwich panels with transversely flexible core, Aerospace Science and Technology, 48 (2016) 1-20.
[9] R. Ansari, R. Gholami, A. Norouzzadeh, Size-dependent thermo-mechanical vibration and instability of conveying fluid functionally graded nanoshells based on Mindlin's strain gradient theory, Thin-Walled Structures, 105 (2016) 172-184.
[10] M. Nasihatgozar, V. Daghigh, M. Eskandari, K. Nikbin, A. Simoneau, Buckling analysis of piezoelectric cylindrical composite panels reinforced with carbon nanotubes, International Journal of Mechanical Sciences, 107 (2016) 69-79.
[11] A.L. Araújo, V.S. Carvalho, C.M. Mota Soares, J. Belinha, A.J.M. Ferreira, Vibration analysis of laminated soft core sandwich plates with piezoelectric sensors and actuators, Composite Structures, 151 (2016) 91-98.
[12] L.W. Zhang, Z.X. Lei, K.M. Liew, Free vibration analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite triangular plates using the FSDT and element-free IMLS-Ritz method, Composite Structures, 120 (2015) 189-199.
[13] M. Arefi, A.M. Zenkour, Thermo-electro-magneto-mechanical bending behavior of size-dependent sandwich piezomagnetic nanoplates, Mechanics Research Communications, 84 (2017) 27-42.
[14] P. Zhu, Z.X. Lei, K.M. Liew, Static and free vibration analyses of carbon nanotube-reinforced composite plates using finite element method with first order shear deformation plate theory, Composite Structures, 94(4) (2012) 1450-1460.
[15] M. Mohammadimehr, S. Okhravi, S. Akhavan Alavi, Free vibration analysis of magneto-electro-elastic cylindrical composite panel reinforced by various distributions of CNTs with considering open and closed circuits boundary conditions based on FSDT, Journal of Vibration and Control, 24(8) (2018) 1551-1569.
[16] A. Ghorbanpour Arani, A.R. Shajari, S. Amir, A. Loghman, Electro-thermo-mechanical nonlinear nonlocal vibration and instability of embedded micro-tube reinforced by BNNT, conveying fluid, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 45 (2012) 109-121.
[17] M. Mohammadimehr, M. Mohandes, M. Moradi, Size dependent effect on the buckling and vibration analysis of double-bonded nanocomposite piezoelectric plate reinforced by boron nitride nanotube based on modified couple stress theory, Journal of vibration and control, 22(7) (2016) 1790-1807.
[18] M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, Modified strain gradient Reddy rectangular plate model for biaxial buckling and bending analysis of double-coupled piezoelectric polymeric nanocomposite reinforced by FG-SWNT, Composites Part B: Engineering, 87 (2016) 132-148.
[19] R. Ansari, R. Gholami, M. Faghih Shojaei, V. Mohammadi, S. Sahmani, Size-dependent bending, buckling and free vibration of functionally graded Timoshenko microbeams based on the most general strain gradient theory, Composite Structures, 100 (2013) 385-397.
[20] R. Akbari Alashti, M. Khorsand, Three-dimensional dynamo-thermo-elastic analysis of a functionally graded cylindrical shell with piezoelectric layers by DQ-FD coupled, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 96-97 (2012) 49-67.
[21] A. Ghorbanpour Arani, M. Abdollahian, R. Kolahchi, Nonlinear vibration of a nanobeam elastically bonded with a piezoelectric nanobeam via strain gradient theory, International Journal of Mechanical Sciences, 100 (2015) 32-40.
[22] A. Kutlu, M. Hakkı Omurtag, Large deflection bending analysis of elliptic plates on orthotropic elastic foundation with mixed finite element method, International Journal of Mechanical Sciences, 65(1) (2012) 64-74.
[23] M. Mohammadimehr, H. Mohammadi Hooyeh, H. Afshari, M. Salarkia, Size-dependent Effects on the Vibration Behavior of a Ti-moshenko Microbeam subjected to Pre-stress Loading based on DQM, Mechanics of Advanced Composite Structures , 3(2) (2016) 99-112.
[24] A. Paul, D. Das, Free vibration analysis of pre-stressed FGM Timoshenko beams under large transverse deflection by a variational method, Engineering Science and Technology, an International Journal, 19(2) (2016) 1003-1017.
[25] A.G. Arani, V. Atabakhshian, A. Loghman, A. Shajari, S. Amir, Nonlinear vibration of embedded SWBNNTs based on nonlocal Timoshenko beam theory using DQ method, Physica B: Condensed Matter, 407(13) (2012) 2549-2555.
[26] M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, Surface stress effect on the nonlocal biaxial buckling and bending analysis of polymeric piezoelectric nanoplate reinforced by CNT using Eshelby-Mori-Tanaka approach, Journal of Solid Mechanics,7(2) (2015) 173-190.
[27] H.-T. Thai, T.P. Vo, A size-dependent functionally graded sinusoidal plate model based on a modified couple stress theory, Composite Structures, 96 (2013) 376-383.
[28] L.-L. Ke, Y.-S. Wang, J. Yang, S. Kitipornchai, Free vibration of size-dependent Mindlin microplates based on the modified couple stress theory, Journal of Sound and Vibration, 331(1) (2012) 94-106.
[29] M. Ahmadi, R. Ansari, H. Rouhi, Multi-scale bending, buckling and vibration analyses of carbon fiber/carbon nanotube-reinforced polymer nanocomposite plates with various shapes, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 93 (2017) 17-25.
[30] R. Gholami, R. Ansari, Y. Gholami, Nonlinear resonant dynamics of geometrically imperfect higher-order shear deformable functionally graded carbon-nanotube reinforced composite beams, Composite Structures, 174 (2017) 45-58.
[31] K. Kiani, Longitudinal and transverse vibration of a single-walled carbon nanotube subjected to a moving nanoparticle accounting for both nonlocal and inertial effects, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 42(9) (2010) 2391-2401.
[32] F. Daneshmand, M. Rafiei, S. Mohebpour, M. Heshmati, Stress and strain-inertia gradient elasticity in free vibration analysis of single walled carbon nanotubes with first order shear deformation shell theory, Applied Mathematical Modelling, 37(16-17) (2013) 7983-8003.
[33] Y.T. Beni, F. Mehralian, M.K. Zeverdejani, Size-dependent buckling analysis of different chirality SWCNT under combined axial and radial loading based on orthotropic model, Materials Research Express, 4(6) (2017) 065004.
[34] H. Razavi, A.F. Babadi, Y.T. Beni, Free vibration analysis of functionally graded piezoelectric cylindrical nanoshell based on consistent couple stress theory, Composite Structures, 160 (2017) 1299-1309.
[35] J. Mantari, J. Monge, Buckling, free vibration and bending analysis of functionally graded sandwich plates based on an optimized hyperbolic unified formulation, International Journal of Mechanical Sciences, 119 (2016) 170-186.