مطالعه عددی پارامترهای همودینامیکی پیوند Y بای‌پس در حالت استراحت و ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشجو - تربیت مدرس

3 استادیار - دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

شبیه‌سازی جریان خون در پیوندهای بای‌پس می‌تواند به ارزیابی‌های پزشکی کمک کند. هدف از این مقاله شبیه‌سازی عددی جریان خون در پیکربندی Y بای‌پس به منظور بررسی پارامترهای همودینامیکی پیوند و یافتن تاثیر این نوع پیکربندی روی موج فشار و دبی جریان بیماری با دو گرفتگی 65 و50 درصد است. دامنه محاسباتی از تصاویر CT برگرفته از قلب انسان ساخته شده است. در این تحقیق خون سیالی هموژن، غیرنیوتونی و جریان خون، ضربانی فرض شده است. برای مدل‌سازی واقعی موج جریان و فشار در حالت فیزیکی استراحت و ورزش، در خروجی‌ها از مدل لامپ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد با استفاده از این نوع پیکربندی افت فشار و دبی جریان در حالت ورزش جبران شده است و تنش برشی متوسط زمانی در محل گرفتگی و گستره شاخص برشی نوسانی و زمان اقامت نسبی ذرات در منطقه قبل و بعد از گرفتگی کاهش یافته است. بررسی پیوند Y شکل نشان می‌دهد در حالت استراحت تنش برشی متوسط زمانی در دو شاخگی رگ پیوندی پایین است و امکان ایجاد گرفتگی مجدد در این ناحیه وجود دارد، اما در حالت ورزش این پارامترها در محدوده ایده‌ال قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of the hemodynamic parameters of Y-bypass graft at rest and exercise state

نویسندگان [English]

  • Ghassem Heidarinejad 1
  • hamidreza babakhani 2
  • alireza rostami 3
2 tmu
3 Arak
چکیده [English]

simulation of blood flow in bypass grafts can help medical evaluation. Numerical simulation of blood flow in Configurations recommended by the surgeon Such as the configurations of Y is the aim of this study in order to predict hemodynamic parameters of this configuration in a patient with double stenosis 65 and 50 percent is examined at rest and during exercise. The computational domain was created from CT images from the human cardiac. In this study, blood is assumed homogeneous, non-Newtonian and pulsatile. For real modeling of flow and blood pressure, lumped model is used in outlet at rest and exercise states.The results indicate using this configuration is compensated the pressure drop and flow and time average wall shear stress has reduced in stenosis region and oscillatory shear index and relative residence time range has reduced in area pre and post-stenosis.Y bypass grafting investigation indicates time average wall shear is low at the bifurcation graft and There is possibility of creating restenosis in these areas, but These parameters are in the ideal range at the exercise state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood
  • Non-Newtonian
  • Coronary Artery
  • Stenosis
  • Hemodynamic parameter