بررسی پارامتری جریان دوفاز در سمت کاتد پیل سوختی غشا پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک

3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در این پژوهش عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری، با استفاده از شبیه‌سازی دوفازی، گذرا و دو بعدی در سمت کاتد پیل سوختی، بررسی میشود. ابتدا یک مدل جامع برای شبیهسازی جریان دوفازی ارائه شده، سپس با استفاده از روش حجم محدود، معادلات گسسته و توسط یک کد فرترن داخلی حل میگردد. بررسی پارامتری بر روی میزان آب مایع تولید شده در محیط متخلخل و اثر آن بر عملکرد پیل سوختی تحقیق میگردد. تاثیر چهار پارامتر ضریب تخلخل و قابلیت نفوذ محیط متخلخل، زاویه تماس و نرخ آب منتقل شده از غشا به کاتد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش ضریب تخلخل، قابلیت نفوذ و زاویه تماس، مقدار آب در محیط متخلخل افزایش مییابد. بیشترین تأثیر را قابلیت نفوذ و زاویه تماس داشته، بطوریکه کاهش ضریب نفوذ از به و زاویه تماس از 140 به 91 درجه، کسر حجمی آب مایع در کاتالیست را به ترتیب از 04/0 به 16/0 (سه برابر) و 058/0 به 15/0 (59%) افزایش میدهد. برای شرایط عملکردی مطالعه شده، یک رابطه برای پیش بینی میزان آب مایع موجود در محیط متخلل بر حسب یک پارامتر که تنها تابعی از جنس محیط متخلل می باشد، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A parametric investigation of two phase flow in the cathode side of polymer electrolyte membrane fuel cell

نویسندگان [English]

  • peyman havaej 1
  • Mohammad J. Kermani 2
  • hadi heidary 3
  • Mohammadmahdi abdollahzadehsangroudi 1
1 Department of Mechanical Engineering, Amirkabir university of Technology
2 Department of mechanical engineering, Amirkabir university of tecnology
3 Department of Mechanical Engineering , Amirkabir university of technology
چکیده [English]

In this study, performance of Polymer Electrolyte Membrane fuel cell (PEMFC) was investigated using a 3D transient and two-phase simulation of the cathode side of PEMFC. The governing equations were discretized by finite volume method and solved numerically using an in-house FORTRAN code. A parametric study on the liquid water formation in porous medium and the performance of the PEMFC was conducted. Among effective parameters on the performance of PEMFC, porosity and permeability of porous media, contact angle between water and solid surface, were studied. The results showed that the reduction of porosity, permeability and contact angle increase the content of liquid water in porous media. Permeability and contact angle are the most effective ones in such a way that reduction of permeability and contact angle from to and from 140 to 91 degree, respectively, reduce the average of the liquid water volume fraction (s) in catalyst layer from 0.04 to 0.16 (by factor of 3) and from 0.058 to 0.15 (59%). For the operating condition studied here, a correlation is developed for prediction of the s based on a parameter which is solely function of propreties of the porous media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PEM fuel cell
  • Two phase flow
  • Liquid water production
  • Finite volume method
  • numerical simulation