دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1-190 
بررسی پارامتری جریان دوفاز در سمت کاتد پیل سوختی غشا پلیمری

صفحه 31-40

10.22060/mej.2018.13474.5644

پیمان حوائج؛ محمد جعفر کرمانی؛ هادی حیدری؛ محمد مهدی عبداله زاده سنگرودی