تحلیل میکرومکانیک مدل خرابی فولادهای دوفازی تحت بارگذاری کششی با استفاده از المان‌های حجمی نماینده دوبعدی و سه‌بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

فولادهای دوفازی از دو فاز نرم فریت و فاز سخت مارتنزیت که در فاز فریت پراکنده‌شده است، تشکیل‌شده‌اند. درگذشته محققین به تحلیل سازوکار شکست فولادهای دوفازی پرداخته‌اند و نمونه‌های تحت کشش تک‌محوره را با استفاده از المان حجمی نماینده دوبعدی مدل کرده‌اند. با توجه به اینکه در المان حجمی نماینده دوبعدی فرضیات ساده کننده‌ای انجام می‌شود، برای تحلیل دقیق‌تر سازوکار های شکست، تحلیل‌های سه‌بعدی المان حجمی نماینده می‌توانند موردتوجه باشند. در این تحقیق به مقایسه‌ی رفتار میکرومکانیکی و سازوکار های خرابی و شکست نمونه‌هایی، با نسبت ضخامت به عرض متفاوت با استفاده از المان حجمی نماینده دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش المان‌های محدود پرداخته‌شده است. در این پژوهش آزمایش‌ها در سه مرحله شروع گلویی شدن، پس از گلویی شدن و شکست نهایی تحت کشش تک‌محوره انجام‌شده است و از عکس‌های متالوگرافی و میکروسکوپ الکترونی نیز برای بررسی الگوی تغییر شکل و سازوکار شکست استفاده‌شده است. همچنین با توجه به شکل تقریبی کروی حفره‌ها که در نتایج تجربی مشاهده‌شده و مقایسه‌ی آن با نتایج عددی به‌دست‌آمده از المان حجمی نماینده سه بعدی، محلی شدن تنش هیدرواستاتیکی به‌عنوان نشان‌دهنده محل شکل گیری حفره‌ها در حالت سه‌بعدی در نظر گرفته‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Micromechanical failure analysis and tensile behavior of dual phase steel using 2D and 3D RVEs

نویسندگان [English]

  • Hossein Hosseini-Toudeshky 1
  • Behnam Anbarlooie 1
  • Majid Hosseini 2
1 Department of aerospace engineering- Amirkabir university of technology
2 Department of Aerospace and Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Dual phase (DP) steels contain of soft ferrite and hard martensite phases. The features of these steels are high strength and ductility that make them attractive especially in the automotive industries and related fields. In the past, researches were conducted to analyze the behavior of DP steels based on the micromechanical and macro mechanical simulation using two-dimensional RVEs . The researchers have analyzed the failure mechanism of DP steel using simulation of uniaxial tensile test based on 2D RVE. Analysis of 3D RVE can be considered for more detailed investigation of failure mechanisms and modification of 2D RVEs. In this paper, prediction of deformation pattern and damage mechanisms of DP steels and failure of specimens are performed at micro scale using finite elements (FE) method. Metallographic and SEM images at three different loads ((i) necking, (ii) after necking, and (iii) failure point) were used to investigate the deformation pattern and failure mechanisms at micro scale. On the other hand the effect of various factors such as 2D and 3D RVEs, mesh size, consideration of large and small deformation theories in FE analyses and also effect of volume fraction of martensite phase on the mechanical properties are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual phase steel
  • stress–strain behavior
  • 3D RVE
  • Microstructure
  • FEM