مطالعه تجربی تولید آب شیرین با استفاده از بازیابی حرارت تلف شده از فتوولتاییک با استفاده از لوله حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 صنعتی شریف*مهندسی مکانیک

3 دانشکده انرژی/صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله یک نوع آب شیرین‌کن با به کارگیری انرژی تجدیدپذیر خورشیدی به منظور شیرین سازی آب شور بررسی شده است. پس از ساخت آب شیرین‌کن خورشیدی در ابتدا عمق بهینه آب شور در مخزن آب به صورت تجربی بررسی گردید. در ادامه به بررسی میزان تولید آب شیرین از طریق میعان بخار روی پوشش شیشه‌ای و دیواره‌های مخزن پرداخته شد که بیشینه آب تولید شده در شرایط تقطیر معمولی مربوط به ساعت 14:00 و به میزان (kg⁄(m^2 h)) 292/0 در عمق 5 سانتی متر بود. در ادامه تاثیر نصب سینی در داخل مخزن جهت جلوگیری از ترکیب مجدد بخار میعان شده بر روی جداره‌های داخلی مخزن با آب داخل مخزن بررسی گردید. همچنین به بررسی تولید آب شیرین با به کارگیری یک آینه بر روی سطح پنل خورشیدی پرداخته شد. نتایج نشان می دهند که نصب آینه باعث افزایش به ترتیب 10 و 12 درصد آب شیرین تولیدی و توان الکتریکی خروجی به طور متوسط خواهد شد. در نهایت راندمان ساعتی و روزانه هر کدام از حالت‌های بررسی شده محاسبه گردید. پارامترهای مربوط به فتوولتاییک و بازده الکتریکی نیز محاسبه شد. یک تحلیل اقتصادی برای آب شیرین‌کن مورد نظر انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of a solar system to produce fresh water from waste heat of photovoltaic module using Heat pipes

نویسندگان [English]

  • payam hooshmand 1
  • Mohammad Behshad Shafiei 2
  • ramin roshandel 3
1 Department of mechanical engineering, Sharif university of technology
2 Department of mechanical engineering, sharif university of technology
3 Department of energy engineering, sharif university of technology
چکیده [English]

Among the aims of this study was the fabrication of a desalination system with the help of both photovoltaic module and thermosyphon heat pipe technologies. After the fabrication of the desalination system, various parameters such as the amount of produced freshwater by distilled vapor on the glass covering and basin side walls and the surface temperature of the photovoltaic, heat pipe and glass cover were studied. Analysis of the effect of water depth in the basin and also the effect of the presence of a mirror inside the reservoir were also performed and finally the amount of freshwater production was studied in passive state (scenario 2), active state (scenario 1) and active state with mirror (scenario 3). The results indicated that the optimum water depth was 5 cm and the maximum amount of product water was measured to be 0.292 kg⁄(m^2 h) at 2 p.m. The daily efficiency of the passive, active solar still and active solar still with mirror (scenarios 1, 2 and 3) were calculated. Furthermore, results showed that the installation of the mirror led to an average 10.0% and 12% increase in freshwater production and electric power, respectively. Finally, Economical analysis was performed on the proposed system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermosyphon heat pipe
  • Photovoltaic module
  • Mirror
  • Daily efficiency of desalination system
  • Economical analysis