بررسی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی حوضچه‌ای جاذب معکوس مجهز به سلول‌های فتوولتائیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 مدیر گروه مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

سیستم موردبررسیدرتحقیق حاضریک آب‌شیرین‌کنخورشیدی حوضچه‌ای است که به زیرآن‌یک بازتابنده منحنی شکل متصل می‌باشد و تعدادی سلول فتوولتائیک بر روی شیشه چگالنده آن تعبیه‌شده است. بنابراین سیستم مذکورعلاوه برتولید آب شیرین، برق نیزتولید می‌کند. با نوشتن موازنه انرژی برای اجزای مختلف سیستم،عباراتی برای محاسبه دمای سلول فتوولتائیک، دمای شیشه چگالنده، دمای آب و دمای صفحه جاذب به‌دست‌آمده است. همچنین بازدهی گرمایی و الکتریکی سیستم نیز معرفی‌شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی تحقیق حاضر در توافق خوبی با داده‌های آزمایشگاهی مراجع گذشته است. برمبنای مطالعات پارامتری انجام‌گرفته مشخص شد که افزایش عمق آب حوضچه، از تولید آب شیرین می‌کاهد و تأثیر آن در تولید برق محسوس نیست. افزایش سلول‌های فتوولتائیک باعث کاهش تولید آب شیرین و افزایش تولید برق می‌شود. افزایش سرعت وزش باد، باعث افزایش تولید آب شیرین و برق می‌شود. افزایش مساحت حوضچه، باعث افزایش تولید آب شیرین و برق می‌شود.همچنین افزایش سلول‌های فتوولتائیک به ترتیب باعث افزایش بازدهی الکتریکی و کاهش بازدهی گرمایی و درمجموع باعث کاهش بازدهی کل سیستم می‌شود. افزایش عمق آب حوضچه در بازدهی الکتریکی بی‌تأثیراست ولی بازدهی گرمایی ودرمجموع بازدهی کل سیستم راکاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Analyzing of an Inverted Absorber Basin Solar Still Equipped with Photovoltaic Cells

نویسندگان [English]

  • Moien Karimi 1
  • Faramarz Sarhaddi 2
  • Fatemeh Sobhnamayan 1
1 Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Head of Department of Mechanical Engineering Research Laboratory of Renewable Energies and Electromagnetic Fluids, Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In the present paper, a basin solar still with a curved inverted reflector under the basin is studied. In the investigated solar still, some photovoltaic cells are inserted on the glass cover of the condenser. Therefore, the system produces fresh water and electricity, simultaneously. By writing energy balance for different components of the system, photovoltaic cells temperature, condenser glass cover temperature, water temperature, and absorber temperature can be obtained. Also, the thermal and electrical efficiencies of the system are introduced. Present study simulation results are consistent with experimental data of the previous studies. Parametric study results show that increased water depth reduces freshwater productivity and its effect on the electricity production is negligible. Increasing photovoltaic cells reduces freshwater productivity and raises electricity production. Increased wind velocity and increase in the basin area increase freshwater productivity and electricity production. Also, an increase in the number of photovoltaic cells increases the electrical efficiency and reduces thermal efficiency, therefore, it decreases system overall efficiency. Water depth effect on electrical efficiency is negligible but, it decreases thermal efficiency and the overall efficiency of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basin solar still
  • Inverted absorber
  • Photovoltaic cells
  • Energy analysis
[1] V. Velmurugan, M. Gopalakrishnan, R. Raghu, K. Srithar, Single basin solar still with fin for enhancing productivity, Energy Conversion and Magnagement, 49 (2008) 2602-2608.
[2] E. Delyannis, Historic background of desalination and renewable energies, Solar Energy, 75 (2003) 357-366.
[3] G.N. Tiwari, J.M. Thomas, Emran Khan, Optimization of glass cover inclination for maximum Yield in a solar still, Heat Recovery Systems & CHP, 14 (1994) 447-455.
[4] S. Sangeeta, G.N. Tiwari, Effect of water depth on the performance of an inverted absorber double basin solar still, Energy Conversion and Management, 40 (1999) 1885-1897.
[5] S. Sangeeta, G.N. Tiwari, Parametric study of an inverted absorber triple effect solar still, Energy Conversion and Management, 40 (1999) 1871-1884.
[6] G.N. Tiwari, M.S. Sodha, Performance evaluation of solar PV/T system An experimental validation, Solar Energy, 80 (2006) 751-759.
[7] A.S. Joshi, A. Tiwari, Energy and exergy efficiencies of a hybrid photovoltaic–thermal (PV/T) air collector, Renewable Energy, 32 (2007) 2223-2241.
[8] S. Kumar, A. Tiwari, An experimental study of hybrid photovoltaic thermal (PV/T) active solar still, International Journal of Energy Research, 32 (2008) 847-858.
[9] R. Dev, G.N. Tiwari, Characteristic equation of the inverted absorber solar still, Desalination, 269 (2011) 67-77.
[10] R. Dev, S.A. Abdul-Wahab, G.N. Tiwari, Performance study of the inverted absorber solar still with water depth and total dissolved solid, Applied Energy, 88 (2011) 252-264.
[11] S.A. Abdul-Wahab, Y.Y. Al-Hatmi, Study of the performance of the inverted solar still integrated with a refrigeration cycle, Procedia Engineering, 33 (2012) 424-434.
[12] R.R. Shah, A.B. Damor, Performance improvement of double slope solar still using heat absorbing materials, International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, 3 (2013) 143-148.
[13] A.E. Kabeel, Z.M. Omara, F.A. Essa, Enhancement of modified solar still integrated with external condenser using nanofluids: An experimental approach, Energy Conversion and Management, 78 (2014) 493-498.
[14] A.A. El-Sebaii, M.R.I. Ramadan, S. Aboul-Enein, M. El-Naggar, Effect of fin configuration parameters on single basin solar still performance, Desalination, 365 (2015) 15-24.
[15]  M. Afrand, R. Kalbasi, A. Karimipour, S. Wongwises, Experimental investigation on a thermal model for a basin solar still with an external reflector, Energies,10 (2016) 1-18.
[16] Z.M. Omara, A.S. Abdullahb, T. Dakroryc, Improving the productivity of solar still by using water fan and wind turbine, Solar Energy, 147 (2017) 181-188.
[17]   Z.M Omara, A.E. Kabeel, A.S. Abdullah, A review of solar still performance with reflectors, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68 (2017) 638-649.
[18]  F. Sarhaddi, S. Farahat, H. Ajam, A. Behzadmehr, M. Mahdavi Adeli, An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector, Applied Energy, 87 (2010) 2328-2339.
[19]      J.J. Hermosillo, C.A. Arancibia-Bulnes, C.A. Estrada , Water desalination by Air humidification: Mathematical model and experimental study, Solar Energy, 86 (2012) 1070-1076.
[20]   M. Nikbakht, Experimental investigation of exergy efficiency of an active basin solar still equipped with PV cells , Master's Thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, 2015 (in Persian).
[21]   Meteorological Office of Sistan and Baluchestan Province, http://www.sbmet.ir, 2017.