دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-160 
بررسی تأثیر حضور آلایندههای سوخت آند بر عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری

صفحه 381-398

10.22060/mej.2018.13678.5688

عباس مرادی بیلندی؛ محمد جعفر کرمانی؛ هادی حیدری؛ محمد مهدی عبداله زاده سنگرودی