مطالعه‌ی تجربی ماشین‌کاری چرخشی با جریان مواد ساینده و تاثیر دمای خمیر ساینده بر نرخ براده‌برداری فرآیند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

چکیده

ماشین‌‌کاری چرخشی با جریان مواد ساینده (AFRM) شکل جدیدی از فرآیند ماشین‌‌کاری با جریان مواد ساینده (AFM) است که مولفان بتازگی آن را به عنوان یک روش پرداخت‌کاری و پولیش‌کاری غیرسنتی معرفی نموده‌اند. از آن جاییکه در AFM، تاثیر منفی افزایش درجه حرارت ماده ساینده در حین فرآیند بر نرخ براده‌برداری گزارش شده است در این تحقیق نقش این متغیر بر فرآیند AFRM مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابزار جدیدی مجهز به وسایل اندازه‌گیری فشار و دما و نیز وسیله‌ی تنظیم دما طراحی و ساخته شده و تغییرات دمای خمیر ساینده در حین فرآیند، اندازه‌گیری شده است. متغیرهای فرآیند در این حالت بر اساس شرایط بهینه‌ی ماشین‌کاری با حداکثر نرخ براده‌برداری در مطالعه‌ی قبلی مولفان انتخاب شده‌اند. نتایج تجربی با ابزار جدید نیز موید آن است که نرخ براده‌برداری و صافی سطح قابل حصول با AFM، در فرآیند AFRM نیز دست یافتنی هستند. همچنین در بازه زمانی مورد نیاز برای پرداخت‌کاری در AFRM، افزایش محسوسی در دمای خمیر اتفاق نمی‌افتد که این امر از مزایای روش جدید است. لیکن در صورت ادامه‌ی عملیات ماشین‌کاری، به دلیل افزایش درجه حرارت خمیر، نرخ براده‌برداری کاهش می‌یابد که از این حیث رفتار مشابهی با فرآیند AFM از خود نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Abrasive Flow Rotary Machining and Effect of Abrasive Paste Temperature on Material Removal Rate of the Process

نویسندگان [English]

  • Mahdi Eshaghi
  • Seyed Jalal Hemmati
University of Hormozgan
چکیده [English]

Abrasive Flow Rotary Machining (AFRM) is a new form of Abrasive Flow Machining process (AFM) which has been recently introduced by the authors as one of the non-conventional finishing and polishing methods. Since in AFM, the negative impact of temperature increase in abrasive paste has been reported on the material removal rate, in this study the role of this parameter has been evaluated on AFRM. For this purpose, a new tool equipped with pressure and temperature measuring instruments as well as temperature control device have been designed and fabricated and the temperature changes of the abrasive paste during the process are measured. The process variables in this case have been selected based on the optimum machining conditions corresponding with the maximum material removal rate from the previous study of the authors. The experimental results with new tool show that material removal rate and surface finish of AFM are obtainable by AFRM process. Also no significant increase in paste temperature occurs in AFRM process during effective machining time which is one of the advantages of AFRM. In the case of the process continuation, material removal rate decreases by increasing the temperature of the paste, which shows similar behavior to AFM process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AFM
  • AFRM
  • Polishing
  • Finishing
  • Material removal rate