بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/برنج تولید شده با فرآیند نورد تجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

فرآیند نورد تجمعی یکی از روش‌های تغییر شکل پالستیک شدید است که برای ساخت کامپوزیت آلومینیم/برنج ریزدانه توسط نویسندگان این مقاله بررسی شده است. در تحقیق حاضر کامپوزیت زمینه آلومینیومی با برنج توسط فرآیند اتصال نوردی تجمعی در دمای اتاق، بدون عملیات حرارتی بین سیکلی تقویت شده است. استحکام کششی و سختی کامپوزیت در سیکل اول فرآیند افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. در سیکل‌های بعدی این فرآیند خواص مکانیکی تغییر چندانی نمی‌کند. بعد از هفت سیکل انجام فرآیند استحکام کششی و سختی کامپوزیت نسبت به نمونه اولیه آلومینیوم به ترتیب 46 و 85 درصد افزایش یافت. همچنین ازیاد طول تا سیکل دوم کاهش شدید داشته و در سیکل‌های بعدی مقدار کمی افزایش می‌یابد. این تغییرات در خواص مکانیکی در طول فرآیند نورد تجمعی به دلیل کرنش سختی و مکانیزم کارسرد در سیکل‌های ابتدایی و ریزشدن دانه‌ها در سیکل‌های پایانی این فرآیند می‌باشد. نتایج ریزساختار کامپوزیت نشان می‌دهد که میانگین اندازه دانه‌های کامپوزیت تولید شده به مقدار 250 نانومتر رسیده و ذرات فلز برنج با افزایش تعداد سیکل فرآیند، توزیع یکنواخت‌تری پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum/Brass Composite Produced by Accumulative Roll-Bonding Process

نویسندگان [English]

  • Ali Rakhshandeh 1
  • Mohammad Ali Mirzaee Khalil Abadi 2
1 University of Hormozgan,Iran
2 Assistant Professor/ University of Hormozgan
چکیده [English]

Accumulative roll-bonding process that is one of the severe plastic deformation processes is investigated by the authors in order to fabricate ultrafine grained aluminum/brass composite. In this study, the aluminum composite is reinforced with brass in seven cycles of accumulative roll-bonding at room temperature and without any heat treatment. Tensile strength and hardness of the composite increase strongly in the first cycle. These mechanical properties do not change significantly with increasing the number of cycles. After seven cycles of the process, tensile strength and hardness of the composite compared to the initial Al sheet respectively increased to 46% and 85%. Also, elongation of the composite decreases strongly in the first two cycles and slightly increased in the following cycles. These changes in the mechanical properties during the accumulative roll-bonding process are due to the strain hardening and cold working mechanism in the primary cycles and the grain refinement in the final cycles. The microstructure results of the composite shows that the average values of grains reach 250 nm and the distribution of brass particles in the composite become more uniform with increasing the accumulative roll-bonding cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe plastic deformation؛ Accumulative roll-bonding process
  • Aluminum/brass composite
  • Metallic composite
[1]        Raab, G. J., et al. (2004). "Continuous processing of ultrafine grained Al by ECAP–Conform." Materials Science and Engineering: A 382(1-2): 30-34.
[2]        Li, S., et al. (2005). "Texture evolution during multi- pass equal channel angular extrusion of copper: neutron diffraction characterization and polycrystal modeling." Acta materialia 53(7): 2111-2125.
[3]        Richert, M., et al. (1999). "Microstructural evolution over a large strain range in aluminium deformed by cyclic-extrusion–compression." Materials Science and Engineering: A 260(1-2): 275-283.
[4]       Khatibi, G., et al. (2010). "High cycle fatigue behaviour of copper deformed by high pressure torsion." International journal of fatigue 32(2): 269-278.
[5]       Saito, Y. (1998). "Ultra-fine grained bulk aluminum produced by accumulative roll-bonding (ARB) process." Scripta Mater. 39(9): 1221-1227.
[6]       Su, L., et al. (2014). "Investigation of ultrafine grained AA1050 fabricated by accumulative roll bonding." Materials Science and Engineering: A 614: 148-155.
[7]        Bonnot, E., et al. (2013). "Microstructure and texture evolution during the ultra grain refinement of the Armco iron deformed by accumulative roll bonding (ARB)." Materials Science and Engineering: A 561: 60-66.
[8]       Shaarbaf, M. and M. R. Toroghinejad (2008). "Nano- grained copper strip produced by accumulative roll bonding process." Materials Science and Engineering: A 473(1-2): 28-33.
[9]      Mehr, V. Y., et al. (2014). "Mechanical properties and microstructure evolutions of multilayered Al–Cu composites produced by accumulative roll bonding process and subsequent annealing." Materials Science and Engineering: A 601: 40-47.
[10] Ng, H. P., et al. (2013). "Asymmetric accumulative roll bonding of aluminium–titanium composite sheets." Materials Science and Engineering: A 576: 306-315.
[11] Lee, J.-M., et al. (2005). "Control of layer continuity in metallic multilayers produced by deformation synthesis method." Materials Science and Engineering: A 406(1- 2): 95-101.
[12] Yazar, Ö., et al. (2005). "Control of macrostructure in deformation processing of metal/metal laminates." Acta materialia 53(2): 375-381.
[13] Zhan, M., et al. (2007). "Microstructure and mechanical properties of Mg–Al–Zn alloy sheets severely deformed by accumulative roll-bonding." Journal of Materials Science 42(22): 9256-9261.
[14] Park, K.-T., et al. (2001). "Microstructural characteristics and thermal stability of ultrafine grained 6061 Al alloy fabricated by accumulative roll bonding process." Materials Science and Engineering: A 316(1-2): 145-152.