ارزیابی تأثیر ناهمگونی پوشش تابستانه بر احساس حرارتی موضعی مسافران در یک اتوبوس تحت دو نوع سیستم تهویه متداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

2 عضو هیت علمی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی دانشگاه بیرجند

4 دانشگاه بیرجند

چکیده

تأمین شرایط آسایش حرارتی برای سرنشینان وسایل نقلیه وبخصوص وسایل نقلیه عمومی،بدلیل محدود بودن فضا، تراکم حضور افرادوعدم یکنواختی شرایط فردی و محیطی با پیچیدگی‌های زیادی همراه است.یکی ازمصادیق عدم یکنواختی وهمگونی شرایط فردی درمیان مسافران،پوشش متفاوت افراداست؛بطوریکه دربسیاری ازمواقع،برخی از مسافران از سطح پوشش بالاتروبرخی دیگرازپوشش کمتری برخوردار هستند.دراین تحقیق سعی شده تا تاثیرات ناهمگونی پوشش مسافران یک اتوبوس بادوحالت سیستم تهویه جابه‌جایی کفی واختلاطی بالاسری برروی احساس حرارتی موضعی افراد برای اولین بار مورد ارزیابی قرار گیرد.برای این منظور،از حلگر عددی اپن‏فوم وبسته حل بویانت بوزینسک سیمپل فوم برای حل معادلات حاکم بر جریان و انرژی وبرای ارزیابی شرایط آسایش حرارتی موضعی ازمدل آسایش حرارتی 65-نقطه‌ای تانابه استفاده شده است.براساس نتایج بدست آمده،سیستم تهویه جابه‌جایی عملکرد بهتری درفراهم آوردن شرایط مطلوب ویکنواخت دارد.بطوریکه در تهویه اختلاطی بیشینه شاخص احساس حرارتی حدود 1/1 است ولی این مقدار در حالت تهویه جابه‌جایی حدود 4/0 است.همچنین،نتایج نشان می‌دهد که عدم وجود پوشش درناحیه ساعد نه تنها باعث کاهش دمای حدود 5/2 درجه سلسیوس دردست می‌شود،بلکه باعث کاهش احساس حرارتی کل بدن در حدود 1/0 در تهویه جابه‌جایی و 4/0 درتهویه اختلاطی بالاسری می‌شوند.این امرنشان میدهد که سطح حساسیت افراد دارای پیراهن آستین کوتاه،تحت سیستم تهویه اختلاطی نسبت به سیستم جابه‌جایی بیشتراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems

نویسندگان [English]

  • Alireza Zolfaghari 1
  • Hasan Hasanzadeh 2
  • Morteza Taheri 3
  • Mohammad Raesi 4
  • Mahdi Afzalian 4
1 University of Birjand
2 Faculty member of University of Birjand
3 University of Birjand
4 University of Birjand
چکیده [English]

Providing thermal comfort conditions for vehicle occupants, especially public transport is a complicated issue due to the density of population and non-uniformity in individual and environmental conditions. So, an important evidence of individual non-uniformity is the variety in passengers' wearing; e.g. in many cases, some passengers have a higher level of clothing and some have less. In this study, we tried to evaluate the impact of non-uniformity in bus passengers' wearing on the local and overall thermal sensation under mixing and displacement ventilation systems. Based on the results, displacement ventilation system has shown a better performance in providing uniform conditions. In the mixing ventilation, the maximum thermal sensation vote is about 1.1, however it is about 0.4 under the displacement ventilation system. As well, the results show that using short sleeves instead of long ones can decrease about 2.5°C in the hands skin temperature and also about 0.1 and 0.4 in overall thermal sensation index, respectively under displacement and mixing ventilation systems. This also shows that the sensitivity level of short sleeves subjects is higher in the mixing ventilation system than in the displacement ventilation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Displacement ventilation system
  • Mixing ventilation system
  • Non-uniform wearing
  • Local thermal sensation
  • Bus