تحلیل اثر مولد ورتکس بر عملکرد مبدل حرارتی اعوجاجی در جریان مغشوش نانوسیال تحت جریان مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان کاشان ایران

2 گروه حرارت و سیالات - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه کاشان - کاشان - ایران

چکیده

میدان مغناطیسی، موج دار کردن مبدل و استفاده از ذرات نانو روش‌های نوینی است که برای بهبود عملکرد سیستم‌های حرارتی کاربردی می‌باشد. گردابه‌های جریانی‌ که به وسیله‌ی تراشه‌های بیرون آمده و یا زائده‌هایی همچون پره یا بالچه تشکیل می‌گردند در بهبود پدیده انتقال حرارت بسیار موثرند. در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر میدان مغناطیسی و مولد ورتکس بر میدان جریان و انتقال حرارت به‌صورت تکی و همزمان درون مبدل‌حرارتی اعوجاجی پرداخته شده است. برای این منظور مبدل حرارتی اعوجاجی در هندسه‌‌های مختلف مولد ورتکس تحت میدان مغناطیسی در اعداد هارتمن و رینولدز مختلف نانوسیال شبیه‌سازی شده است. جریان تراکم ناپذیر با استفاده از معادلات ناویر استوکس، پایستگی جرم، مومنتم و انرژی شبیه سازی شده است. دستگاه معادلات غیر خطی حاکم، با استفاده از حلگر فشار مبنا ی نرم افزار فلوئنت و بر اساس روش حجم محدود به صورت صریح حل شده‌اند. معادلات آشفتگی با استفاده از روش بالادست مرتبه اول و همچنین معادلات مومنتم، پیوستگی و انرژی با روش بالادست مرتبه دوم گسسته سازی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش عدد رینولدز مقدار عدد ناسلت و ضریب اصطکاک به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش عدد هارتمن عدد ناسلت افزایش و ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of vortex generator on a wavy wall heat exchanger performance for turbulent nanofluid flow under a magnetic field

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Abbasian Arani 1
  • Siavash Gholami Ghale Nazeri 2
1 Associate Professor Mechanical Engineering Department University of Kashan Kashan Iran
2 Heat and Fluid Flow Division, Mechanical Engineering department, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Use of a magnetic field, wavy wall heat exchanger and dispersion of nanoscale particles are the new methods for improving the thermal systems performance. Flow vortex, which is formed by means of chips, or appendages such as blades or fins, is very effective in improving the heat transfer rate. In this study, the effect of magnetic field and vortex generator in compulsory displacement is investigated separately and simultaneously. In the present work, a wavy wall heat exchanger is simulated in various geometries of the Vertex generator under magnetic fields in various Hartmann and Reynolds numbers filled with nanofluid. For this propose fluid flow and heat transfer were simulated using Navier Stokes, conservatism of mass, momentum and energy with incompressible flow assumption. The system of nonlinear governing equations is solved explicitly using a fluent software based on the basic pressure solver and finite volume method. Turbulent equations are discriminated using the first order upstream method, as well as momentum, continuity and energy equations with upstream second order method. The results show that with increasing Reynolds number, the Nusselt number and friction coefficient increase and decrease respectively. As the Hartman number increases, the Nusselt number increases and the friction coefficient decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat transfer Improvement
  • Vertex Generator
  • Turbulent flow
  • Wavy wall Heat exchanger