شبیه‌سازی سامانه تهویه مطبوع با انرژی زمین‌گرمایی به همراه کلکتور خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک دانشگاه علوم و فنون مازندران،بابل،ایران

2 دانشگاه علوم و فنون مازندران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

گرانی‌های آینده برای محدود بودن منابع فسیلی و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی زمین گرمایی به همراه انرژی خورشیدی را گسترده می‌سازد. وجود این انرژی در کشور باعث می‌شود تا از آن برای گرمایش و یا سرمایش فضاهای مسکونی و تجاری بهره برده شود. در این مقاله بار حرارتی خانه‌ای ساخته شده طبق استانداردهای کارآمد انرژی، شبیه‌سازی می‌شود. سیستم تهویه مطبوع مبتنی بر پمپ حرارتی زمین گرمایی و کلکتور خورشیدی با استفاده از نرم‌افزار ترنسیس، بر روی خانه مدل‌سازی شده و تأثیر استفاده از گرمایش جزء بازیاب انرژی از آب هدررفت در سیستم، عملکرد فنی-اقتصادی سیستم در شهرهای مختلف کشور به لحاظ اقلیمی و کارایی جزء کلکتور خورشیدی بر روی متوسط دمای ذخیره سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که گرمایش استفاده شده از جزء بازیاب باعث افزایش 0/9 درصدی بر روی دمای سیال ورودی به پمپ حرارتی در یک بازه پنج ساله و افزایش 1/9 درجه سلسیوسی بر روی میانگین دمای سیال تانک آب گرم طی یک سال می‌شود. کارایی سیستم در اقلیم‌های گرم و خشک با هزینه راه اندازی 25047 دلار بهتر از نقاط دیگر کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Heating, Ventilation, and Air Conditioning System with Geothermal Energy and Solar Collector

نویسندگان [English]

  • SEYED OMID DAEI NIAKI 1
  • Mohsen Pourfallah 2
  • Arian Zare Ghadi 3
1 Department of Mechanic,mazandaran university of science and technology,Babol,Iran
2 Mazandaran University of Science and Technology
3 Mechanical Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Future concerns for the limitation of fossil resources and the reduction of environmental pollutants will extend the use of renewable energies such as geothermal energy plus solar energy. The presence of this energy in the country makes it suitable for heating or cooling residential and commercial spaces. In this paper, the thermal load of a home built according to energy efficiency standards is simulated. The air conditioning system based on the geothermal heat pump and the solar collector is modeled on the house using the Transmission software, and the effect of using the heating element of energy recovery from wastewater in the system, the technical-economic system performance in different cities of the country in terms of climate and efficiency. The solar collector component is examined for the average storage temperature. The results show that the heating used by the recycling component leads to the 0.9% increase in the temperature of the heat pump inlet in a five-year period and an increase of 1.9 degrees Celsius on the average temperature of the hot water tank during one year. The system’s performance in warm and dry climates is 25047 $ better than elsewhere in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geothermal energy
  • Solar Energy
  • Geothermal Heat pump
  • TRNSYS software
[1] I.B. Fridleifsson, R. Bertani, E. Huenges, J.W. Lund, Ragnarsson, L. Rybach, The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change, in: IPCC scoping meeting on renewable energy sources, proceedings, Luebeck, Germany, Citeseer, 2008, pp. 59-80.
[2]   X. Bu, W. Ma, H. Li, Geothermal energy production utilizing abandoned oil and gas wells, Renewable Energy, 41 (2012) 80-85.
[3]   B. Matek, Geothermal power: International market overview, Geothermal Energy Association Reports [Internet], (2013).
[4]  M. Santamouris, K. Pavlou, A. Synnefa, K. Niachou, D. Kolokotsa, Recent progress on passive cooling techniques: Advanced technological developments to improve survivability levels in low-income households, Energy and Buildings, 39(7) (2007) 859-866.
[5]  I. Dincer, C. Acar, A review on clean energy solutions for better sustainability, International Journal of Energy Research, 39(5) (2015) 585-606.
[6] P. Metz, Use of ground coupled tanks in solar assisted heat pump systems. 1: Comparison of experimental and computer model results, American Society of Mechanical Engineers, (1982).
[7]  A.D. Chiasson, C. Yavuzturk, Assessment of the viability of hybrid geothermal heat pump systems with solar thermal collectors, Ashrae Transactions, 109 (2003) 487.
[8]  P. Eslami Nejad, A. Langlois, S. Chapuis, M. Bernier, W. Faraj, Solar heat injection into boreholes, in: Proceedings of the Fourth Annual Canadian Solar Buildings Conference, 2009, pp. 237-246.
[9]  S. Klein, A Transient System Simulation Program (TRNSYS 16) Manual, Thermal Energy System Specialists. Madison, USA, (2000).
[10]   F.M. Rad, A.S. Fung, W.H. Leong, Feasibility of combined solar thermal and ground source heat pump systems in cold climate, Canada, Energy and Buildings, 61 (2013) 224-232.
[11]  J. Templeton, F. Hassani, S. Ghoreishi-Madiseh, Study of effective solar energy storage using a double pipe geothermal heat exchanger, Renewable energy, 86 (2016) 173-181.
[12]     V. Verma, K. Murugesan, Experimental study of solar energy storage and space heating using solar assisted ground source heat pump system for Indian climatic conditions, Energy and Buildings, 139 (2017) 569-577.
[13]     M. Mehrpooya, H. Hemmatabady, M.H. Ahmadi, Optimization of performance of combined solar collector- geothermal heat pump systems to supply thermal load needed for heating greenhouses, Energy Conversion and Management, 97 (2015) 382-392.
[14]     O. Ozgener, L. Ozgener, Modeling of driveway as a solar collector for improving efficiency of solar assisted geothermal heat pump system: a case study, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 46 (2015) 210-217.
[15]  M. Homes,Green Initiative, Accessed; www. mattamyhomes.com, Hawthorne Village, Milton, (2006).
[16]  TRNbuild, Multi-zone Building Modeling. TRNSYS 16 manual 6.
[17]  Tehran Province Water & Wastewater, Inc, Accessed; www.tpww.ir , Tehran, Iran, (2018).
[18]  Renewability Energy, Inc, The Power-PipeTM, Accessed; www.powerpipe.com, Waterloo, Ontario, Canada, (2005).
[19]  Rheem-Canada, Ltd, Hot water tank, Accessed;www. rheem.com, Hamilton, Ontario, Canada (2005).
[20]  SmartSource™,2-Stage Horizontal & Vertical Water Source Heat Pumps, Accessed; http://www.smartsource. ca, (2017), 47.
[21]  Venmar Ventilation, Inc, Accessed; www.venmar.ca/ home.html, Drummondville (Québec), Canada, (2005).
[22]  Meteotest, Accessed; www.meteotest.ch, Meteonorm Software. Switzerland, (2017).
[23]  Enerworks, Inc, Solar water heating solutions, Accessed; https://www.solarthermal.com, Dorchester, Ontario, Canada, (2005).
[24] TRNSYS , A Transient System simulation program, TRNSYS 16 manual 4, (2004), 474.
[25]  Drain-Water Heat Recovery, Energy saver, Accessed; https://energy.gov , (2018).
[26]  Brenner, L, The Average Cost of Drilling a Water Well, Accessed, http://www.hunker.com, (2018).