تعیین و کاهش انحناء ناشی از تنش‌‌های پسماند پس از فرایند پخت در چندلایه‌های نامتقارن کربن/ اپوکسی با استفاده از نانولوله‌های کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشجو، دانشگاه کاشان

چکیده

در این تحقیق، به تعیین انحنای ناشی از فرآیند پخت در چندلایه‌های نامتقارن متعامد سه‌فازی پرداخته و تأثیر نانولوله‌های کربنی بر میزان انحناء مورد بررسی قرار گرفته است. اجزای تشکیل دهنده چندلایه، مرکب از الیاف کربن، زمینه پلیمری و نانولوله‌های کربنی با درصدهای حجمی متفاوت 0 ،%1،%2 %و 3 %از نانولوله‌ها در نظر گرفته شده‌اند. از مدل‌های میکرومکانیک نظیر هالپین تسای، بریجینگ و شپری برای تعیین خواص تک لایه سه‌فازی استفاده شده، سپس به بررسی تأثیر درصدهای مختلف حجمی از نانولوله‌های کربنی بر روی این خواص پرداخته شده است. افزودن 1 %حجمی نانولوله کربنی به تک لایه پلیمری تقویت شده با الیاف، موجب کاهش ضریب انبساط حرارتی طولی و عرضی و افزایش مدول در راستاهای مختلف شده است. برای مطالعه اثر نانولوله‌های کربنی بر انحنای ناشی از فرآیند پخت، از مدل توسعه یافته‌ی هایر استفاده شده است. نتایج بدست آمده از میزان انحناء برای طول‌های مختلف و طول بحرانی چندلایه نشان می‌دهد که اضافه کردن 1 %حجمی نانولوله کربنی باعث کاهش افزایش طول بحرانی به مقدار9 %و کاهش انحناء به مقدار 14 %شده است. همچنین، نتایج تحلیل المان محدود خطایی کمتر از 10 %نسبت به نتایج مدل تحلیلی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination and Reducing of Curvature from Residual Stresses in Cured Shapes by Using Carbon Nanotubes in Unsymmetric Carbon/Epoxy Laminates

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Ghasemi 1
  • Mohammad Mohammadi-Fesharaki 2
1 University of Kashan
2 University of Kashan
چکیده [English]

In this research, the curvature of cured three-phase un-symmetric cross-ply composite laminates and the effect of carbon nanotubes on it have been studied. The un-symmetric cross-ply composite laminates are including three different phases: carbon fiber, polymer epoxy, and carbon nanotube particles. The different volume fraction of carbon nanotubes as %0, %1, %2 and %3 have been considered in the three-phase un-symmetric cross-ply composite laminate. Different micromechanics models such as Halpin-Tsai, bridging and Schapery models have been used to determine the mechanical and thermal properties. Adding %1 volume fraction of carbon nanotubes leads to decreasing the longitudinal and transverse coefficient thermal expansions and increasing the longitudinal, transverse and shear modulus ones in the composite laminate. Hyer model has been employed to investigate different parameters such as curvature, critical length, and deformed shape in different lengths of square un-symmetric cross-ply laminates. Results show that the addition of 1% volume fraction of carbon nanotubes decreased the critical length and curvature about 9% and 14%, respectively. In addition to Hyer model, the finite element analysis has been used to determine the curvature of the cured un-symmetric cross-ply laminate. The results of finite element analysis and Hyer model have been compared together that showed appropriate conformity and less than 10% error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curvature
  • Composite laminates
  • Carbon Nanotube
  • Hyer model
  • Micromechanics models
[1]  A.R. Ghasemi, M.M. Shokrieh, Development of an integral method for determination of non-uniform residual stresses in laminated composites, Journal of Polymer Science and Technology, 21(4) (2008) 347-355
[2] M.W. Hyer, Some observations on the cured shape of thin unsymmetric laminates, Journal of Composite Materials, 15(2) (1981) 175-194.
[3] M.W. Hyer, Calculations of the room-temperature shapes of unsymmetric laminatestwo, Journal of Composite Materials, 15(4) (1981) 296-310.
[4] M.W. Hyer, The room-temperature shapes of four-layer unsymmetric cross-ply laminates, Journal of Composite Materials, 16(4) (1982) 318-340.
[5] M. L. Dano, M.W. Hyer, The response of unsymmetric laminates to simple applied forces, Mechanics of composite materials and structures, 3(1) (1996) 65-80.
[6] L. Ren, A. Parvizi-Majidi, Z. Li, Cured shape of cross-ply composite thin shells, Journal of Composite Materials,37(20)(2003)1801-1820.
[7]  A.R. Ghasemi, A. Yasami, Effect of Residual Thermal Stresses in Curing Process on the Deformation of Flat and Cylindrical Composite Laminates, Iranian Journal of Polymer Science and Technology 22(1) (2009) 21-30. (in Persian )
[8]  F. Dai, H. Li, S. Du, Cured shapes of bi-stable cfrp composite laminates with the side length exceeding a critical value, Applied Composite Materials, 20(4) (2013) 505-516.
[9] M. Moore, S. Ziaei-Rad, H. Salehi, Thermal response and stability characteristics of bistable composite laminates by considering temperature dependent material properties and resin layers, Applied Composite Materials, 20(1) (2013) 87-106.
[10] A. Ghasemi, M. Mohammadi, Calculation of calibration factors for determination of residual stresses in fibermetal laminates using incremental hole-drilling method, Journal of the science and technology of composites, 1(1) (2014) 35-44.(in Persian)
[11]M.M. Mohammadi, A.R. Ghasemi, Applications of the Incremental Hole-Drilling Method for Measurement of Non-Uniform Residual Stresses in Fiber Metal Laminates, Modares Mechanical Engineering, 15(6) (2015). (in Persian)
[12]  M.M. Shokrieh, S. Soveity, R. Mosalmani, An investigation on effects of aspect ratio of representative volume element on elastic modulus of a carbon nanotubes reinforced polymer, Modares Mechanical Engineering, 14(9)(2014)(in Persian)
[13]   R. Ansari, M.K. Hassanzadeh-Aghdam, M.J. Mahmoodi, Three-dimensional micromechanical analysis of the CNT waviness influence on the mechanical properties of polymer nanocomposites, Acta Mechanica, 227(12) (2016) 3475-3495.
[14]   R. Ansari, M.H. Aghdam, Micromechanics-based viscoelastic analysis of carbon nanotube-reinforced composites subjected to uniaxial and biaxial loading, Composites Part B: Engineering, 90 (2016) 512-522.
[15]   A.R. Ghasemi, M.M. Mohammadi, M. Moradi, Investigation of mechanical and thermal properties of polymer composites reinforced by multi-walled carbon nanotube for reduction of residual stresses, Journal of Polymer Science and Technology, 27(3) (2014) 213-230. (in Persian)
[16]  A. Ghasemi, M. Mohammadi, M. Mohandes, The role of carbon nanofibers on thermo-mechanical properties of polymer matrix composites and their effect on reduction of residual stresses, Composites Part B: Engineering, 77 (2015) 519-527.
[17]  A.R. Ghasemi, M. Mohammadi, Three-dimensional residual stresses analysis of nanocomposite polymeric matrix based on fiber reinforced carbon nanotubes, J Sci Technol Comput, 4 (2016) 23-30. (in Persian)
[18]  A. Ghasemi, M. Mohammadi, Development of circular disk model for polymeric nanocomposites and micromechanical analysis of residual stresses in reinforced fibers with carbon nanotubes, Comput Methods Appl Mech Eng, 35(2) (2017) 177-196. (in Persian)
[19]  A.R. Ghasemi, M. Mohammadi Fesharaki, M. Mohandes, Three-phase micromechanical analysis of residual stresses in reinforced fiber by carbon nanotubes, Journal of Composite Materials, 51(12) (2017) 1783-1794.
[20]  A.R. Ghasemi, M. Mohammadi-Fesharaki, Distribution of Residual Stresses in Polymer Reinforced Carbon Nanotubes and Laminated Carbon Fibers, Mechanics of Advanced Composite Structures , 4(1) (2017) 9-18.
[21] M. Mahmoodi, M. Vakilifard, A comprehensive micromechanical modeling of electro-thermo-mechanical behaviors of CNT reinforced smart nanocomposites, Materials & Design, 122 (2017) 347-365.
[22]  M. Hassanzadeh-Aghdam, R. Ansari, A. Darvizeh, A new micromechanics approach for predicting the elastic response of polymer nanocomposites reinforced with randomly oriented and distributed wavy carbon nanotubes, Journal of Composite Materials, 51(20) (2017) 2899-2912.
[23]  L. Peeters, P. Powell, L. Warnet, Thermally-induced shapes of unsymmetric laminates, Journal of composite materials, 30(5) (1996) 603-626.
[24] R.A. Schapery, Thermal expansion coefficients of composite materials based on energy principles, Journal of Composite Materials, 2(3) (1968) 380-404.
[25] S. Mortazavian, A. Fatemi, Effects of fiber orientation and anisotropy on tensile strength and elastic modulus of short fiber reinforced polymer composites, Composites part B: engineering, 72 (2015) 116-129.
[26] Z.-M. Huang, Simulation of the mechanical properties of fibrous composites by the bridging micromechanics model, Composites Part A: applied science and manufacturing, 32(2) (2001) 143-172.
[27] M. Shokrieh, A. Daneshvar, S. Akbari, Reduction of thermal residual stresses of laminated polymer composites by addition of carbon nanotubes, Materials & Design, 53 (2014) 209-216.
[28] C. Abaqus, Software for finite element analysis Abaqus/ Complete Abaqus Environment, Version 6.12, Dassault Systémes. Vélizy-Villacoublay,  (2013).
[29]  M. Gigliotti, M. Wisnom, K. Potter, Development of curvature during the cure of AS4/8552 [0/90] unsymmetric composite plates, Composites Science and Technology, 63(2) (2003) 187-197.