مدلسازی عددی تغییرات شکل، دما تولید CO2 و NO وCO شعله غیر پیش آمیخته‏ ی متان در میدان مغناطیسی غیر یکنواخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تاثیر میدان مغناطیسی بر احتراق مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. از آنجایی که تاثیر میدان مغناطیسی بر جریان گاز و فرآیند احتراق از طریق نیروی الکترومغناطیسی حجمی است، نیاز به حل عددی و شبیه سازی الکترومغناطیسی میدان جریان برای حصول نحوه‏ی توزیع میدان مغناطیسی می‏ باشد. پژوهش حاضر به بررسی عددی تغییرات شکل و دمای شعله آرام غیر پیش آمیخته ‏ی متان در حضور میدان مغناطیسی غیر یکنواخت می پردازد. به این منظور دو دسته معادلات الکترومغناطیس و مکانیک سیالات و احتراق با یکدیگر همزمان حل شده ‏است. نتایج نشان می ‏دهد نیروی حجمی مغناطیسی وارد بر گونه‏ های پارامغناطیس (اکسیژن، هوا) و دیامغناطیس (متان و محصولات احتراق) بر شکل شعله، دمای شعله و اختلاط سوخت و هوا تاثیر دارد. همچنین اعمال میدان مغناطیسی کاهنده باعث باریک و کشیده شدن شکل شعله و افزایش دمای شعله و اعمال میدان مغناطیسی افزاینده باعث کوتاه شدن و پخش شدن (قارچی شکل شدن) نسبت به حالت بدون میدان مغناطیسی می‏ گردد. علاوه بر این با اعمال میدان مغناطیسی بر جریان گاز می‏ توان تولید آلاینده‏ های NO و CO را تغییر داد به نحوی که در میدان مغناطیسی کاهنده تولید آلاینده NO و CO کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان با اعمال میدان مغناطیسی غیریکنواخت شکل و دمای شعله را در کنار تولید آلاینده‌ها کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of magnetic field effects on flame shape, temperature and CO2, CO and NO emission of laminar diffusion combustion of methane

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi
  • Alireza Jafari Beinabaj
  • Javad Khadem
University of Birjand
چکیده [English]

The influence of magnetic field on combustion has attracted many researchers. Since the effect of the magnetic field on the gas flow and the combustion process is through volumetric electromagnetic force, the need for a numerical solution and electromagnetic simulation of the flow field is necessary to obtain the distribution of the magnetic field. The present study investigates the numerical variations in the shape and temperature of the diffusion flame of methane in the presence of a non-uniform magnetic field. For this purpose, two groups of electromagnetic equations and fluid mechanics and combustion are solved simultaneously. The results show that magnetic force volumetric influences on paramagnetic (oxygen, air) and diamagnetism (methane and combustion products) effects on flame shape, flame temperature, and mixing of fuel and air. Also, the use of a decreasing magnetic field causes Slim and drawn flame shape and increase flame temperature and the application of an increasing magnetic field causes the shape of flame to be shortened and diffused (Mushroom-shaped) and the flame temperature decreases relative to the non-magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combustion
  • magnetic field
  • flame
  • Temperature
  • pollutant
[1] Biresselioglu, Mehmet Efe, Tezer Yelkenci, and Ibrahim Onur Oz. "Investigating the natural gas supply security: A new perspective." Energy 80 (2015): 168-176.‏
[2] Wu, Wen-fei, et al. "Experimental Studies of Magnetic Effect on Methane Laminar Combustion Characteristics" Combustion Science and Technology188.3 (2016): 472-480.‏
[3] Faraday, Michael. "LXIV. On the diamagnetic conditions of flame and gases." (1847): 401-421.‏
[4] Lide, David R. Haynes, and W. M. Mickey. Handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of chemical and physical data. No. 53-54 HAN. 2009.‏
[5] Weast, Robert C., M. J. Astle, and W. H. Beyer. "CRC Handbook of Chemistry and Physics, p. B-82." (1986).‏
[6] Ueno, Shoogo, and Koosuke Harada. "Experimental difficulties in observing the effects of magnetic fields on biological and chemical processes." IEEE Transactions on Magnetics 22.5 (1986): 868-873.‏
[7]  Ueno, S. "Quenching of flames by magnetic fields." Journal of applied physics65.3 (1989): 1243-1245.‏
[8] Aoki, Takashi. "Radical emissions and butane diffusion flames exposed to uniform magnetic fields encircled by magnetic gradient fields." Japanese Journal of Applied Physics 29.5R (1990): 952.‏
[9] Wakayama, Nobuko I. "Effect of a gradient magnetic field on the combustion reaction of methane in air." Chemical physics letters 188.3-4 (1992): 279-281.‏
[10] Wakayama, Nobuko I. "Magnetic acceleration and deceleration of O/sub 2/gas streams injected into air." IEEE Transactions on Magnetics 31.1 (1995): 897-901.‏
[11] Fjita, Osamu, et al. "Determination of magnetic field effects on a jet diffusion flame in a microgravity environment." Symposium (International) on Combustion. Vol. 27. No. 2. Elsevier, 1998.‏
[12] Baker, John, and Kozo Saito. "Magnetocombustion: a thermodynamic analysis." Journal of Propulsion and Power 16.2 (2000): 263-268.‏
[13] Baker, John, and Mark E. Calvert. "A study of the characteristics of slotted laminar jet diffusion flames in the presence of non-uniform magnetic fields." Combustion and flame 133.3 (2003): 345-357.‏
[14] Kinoshita, Shinichi, et al. "Numerical simulation of diffusion flames with and without magnetic field." IEEE transactions on applied superconductivity 14.2 (2004): 1685-1688.‏
[15] Shinoda, Masahisa, et al. "Mechanism of magnetic field effect on OH density distribution in a methane–air premixed jet flame."Proceedings of the Combustion Institute 30.1 (2005): 277-284.‏
[16] V. Gilard, T. Delmaere, P. Gillon, B. Sarh, and J. N. Blanchard, "Magnetic influence on the behaviour of methane diffusion flames." presented at the Proceedings of the European Combustion Meeting, 2007.
[17] Gillon, P., J. N. Blanchard, and V. Gilard. "Methane/air-lifted flames in magnetic gradients." Combustion Science and Technology 182.11-12 (2010): 1805-1819.‏
[18] Gonzalez, Diego F. Magnetic Field Effects on Diffusion Flames. Diss. Louisiana State University, 2008.‏
[19] Agarwal, Shilpi, Manoj Kumar, and Chandra Shakher. "Experimental investigation of the effect of magnetic field on temperature and temperature profile of diffusion flame using circular grating Talbot interferometer." Optics and Lasers in Engineering 68 (2015): 214-221.‏
[20] Swaminathan, Sumathi. Effects of magnetic field on micro flames. Diss. Louisiana State University, 2005.‏
[21] Huang, Zhe. "OpenFOAM Simulation for Electromagnetic Problems." (2010).‏
[22] Patankar, Suhas. Numerical heat transfer and fluid flow. CRC press, 1980.‏
[23] Barmina, I., & Zake, M. "Effects of Magnetic Field on Swirling Flame." International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing. Riga , September 16-17 , 2010.
[ 24 ]سعیدی ع، خادم ج، رازنهان ح، "مطالعه تغییرات غلظت گونه ‏های اصلی احتراق متان در اثر فشار و میدان مغناطیسی یکنواخت"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، (DOI): 10.22060/mej.2017.12194.5279.