تحلیل گرما پویایی روند تغییرات زوایای گشودگی سامانه زمان بندی متغیر پیوسته دریچههای موتور ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد شرکت ایپکو؛ کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج شرکت ایپکو

3 نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

 سامانهٔ زمان بندی متغیر پیوستهٔ دریچه ها یا سامانهٔ زبمپ وظیفه ٔتغییر مداوم زمان گشودگی دریچه ها را به عهده دارد. این سامانه در موتور ملی بر روی میل بادامک هوا قرار گرفته است. در این مقاله به تحلیل گرما پویایی روند تغییرات زوایای انتخابی گشودگی دریچه که بر حسب دور و بار موتور تغییر می­کند٬ پرداخته می­شود. زوایای گشودگی  در دو حالت گاز سوز و بنزین سوز و با انتخاب نقطه ٔ بهینه بر اساس داده های حاصل از آزمون موتور بدست آمده است و این مقاله به تحلیل دما پویایی علت این انتخاب می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic Analysis Of Variation Of Opening Angles Of Continuous Variable Valve Timing System

نویسندگان [English]

  • S.Mostafa Mirsalim 1
  • Majid Karbasforushha 2
  • Amirhossein Parivar 3
  • Peyman Sharghi 2
چکیده [English]

Continuous Variable Valve Timing System or CVVT has a duty of variation of continuous open timing of the valves. This system has been put on the intake camshaft in EF7 engine. In this article, thermodynamic analysis of variation for open selective angles of valve according to variation of engine speed and load has been investigated. Opening angles in two state of gas and gasoline fuel by selecting of best point on the basis of data results of engine test has been achieved and this article analyses of the cause of this selection from thermodynamic point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CVVT
  • Retard
  • Advance
  • Overlap
  • Internal Exhaust Gas Recirculation
[1] دکتر اخلاقی مهدی ; "طراحی موتورهای پیستونی ". انتشارات بهرام 1363
[2] مهندس میرسلیم سیدمصطفی; کشاورزیان محسن;" زمانبندی متغیر دریچه ها" دانشگاه صنعتی . امیرکبیر مقاله درس موتورهای پیشرفته 1386
[3] able Valve Actuation2002/SAE SP-1692
[4] modynamic Analysis Of Variable Valve Timing Influence On SI Engine Efficiency/ Davide moro & Fabrizio Ponti / University of Bolonga Italy / SAE Technical Papers /2001-01-0667
[5] g he 2nd Law Of Thermodynamics to Obtimize Variable Valve Timing for Maximizing Torque in a Thottled SI Engine/T.Kohany&E.Sher/Ben Gurion University/ SAE Technical Papers/1999-01-0328