دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 1-77 

مقاله پژوهشی

تحلیل گرما پویایی روند تغییرات زوایای گشودگی سامانه زمان بندی متغیر پیوسته دریچههای موتور ملی

صفحه 1-8

10.22060/mej.2010.298

سید مصطفی میرسلیم؛ مجید کرباس فروش‌ها؛ امیرحسین پریور؛ پیمان شرقی


بررسی تجربی و تحلیلی بسامد حالت‌های نوسانی در محفظه‌های احتراق ناپایدار

صفحه 27-35

10.22060/mej.2010.301

نوذر اکبری؛ ناصر سراج مهدیزاده؛ رضا ابراهیمی؛ محمد رضا پاکتچیان