بررسی رشد آسیب با اندازه‌گیری تغییرات مدول وتری، سنجش میکروسختی و ماکروسختی در فولاد ST37

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ، با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته و روش‌های تجربی ، به بررسی رشد آسیب پرداخته میشود . روش‌های مختلفی برای ارزیابی تجربی آسیب در مواد وجود دارد . این روش‌ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند : روش‌های مخرب نظیر ارزیابی تغییرات مدول وتری و روش‌های غیرمخرب نظیر میکروسختی سنجی می‌باشد . در این مقاله ابتدا نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی ماده ، با استفاده از تست کشش ساده استخراج می‌شود . تغییرات مدول وتری با استفاده از تست بارگذاری-باربرداری تکراری، استخراج می‌شود . برای اندازه‌گیری کرنش پلاستیک در نمونه ، دایره‌هایی به روش الکترواچ روی نمونه چاپ شد و سپس با اندازه‌گیری تغییر قطر دایره‌ها ، کرنش پلاستیک در نقاط مختلف از سطح نمونه شکسته‌شده، اندازه‌گیری شد . نقاط مختلف با کرنش‌های پلاستیک مختلف تحت تست‌های میکروسختی و ماکروسختی قرار گرفتند . با استفاده از داده‌های حاصل از این تست‌ها ، رشد آسیب مطابق با هر تست مشخص شد . آسیب مشخص شده با این سه روش مورد مقایسه قرار گرفتند ، مشاهده شد که روش میکروسختی و بارگذاری-باربرداری تکراری روند نسبتا مشابهی داشتند ، اما روند ماکروسختی تفاوت محسوسی با این دو روش داشت، همچنین میانگین سه روش به روش میکروسختی تشابه بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of damage growth by measuring the chord modulus, microhardness and macrohardness variation in ST37 steel

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Ganjiani 1
  • arsalan a'azami 2
  • meysam kalhor 2
2 Department of mechanical engineering, university of tehran, iran
چکیده [English]

In this paper, using the theory of Continuum Damage Mechanic and experimental methods, damage evolution is investigated. There are various experimental and theorical methods for measuring the Damage in materials. the experimental methods can be categorized in two type: destructive methods, for example: analysis of chord modulus variation, and the non-destructive methods, for example: microhardness or macrohardness evaluation. In this paper at the first, true stress-true strain diagram of material using the simple tension test and chord modulus variation Using repetitive loading - unloading test is obtained. For measuring plastic strain, grids are etched on the tension sample by using electroetch device. And then by measuring major ellipsoid diameter on the broken sample and comparing with the preceding circle, plastic strain at various points are specified. At specified points of the sample, the microhardness and the macrohardness are measured. Using the data of these three experimental methods, the corresponding damage is evalvated and the corresponding charts are ploted. finally The evaluated damage by these three methods is compared. It’s observed, microhardness and L-U-T test have relatively similar progress, but macrohardness progress had significant difference withn these two methods. It’s also observed, average of three methods is close to microhardness method rather than two other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loading-Unloading
  • Macrohardness
  • Chord modulus
  • Continuum Damage Mechanic
  • Microhardness