مطالعه تجربی تأثیرات ویژگی‌های فیزیکی سیال بر روی عملکرد پمپ رسانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه تبریز

2 تبریز*مهندسی مکانیک

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، با انجام تست‌های تجربی عملکرد پمپ رسانشی با استفاده از الکترودهای مسطح برای دو مایع دی‌الکتریک مختلف نرمال-هگزان و نرمال-دکان به‌عنوان سیال عامل مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه برای ضخامت‌های مختلف فیلم سیال و با در نظر گرفتن ولتاژ الکتریکی متغیر، انجام شده و اثرات پارامترهای مختلف مانند ویژگی‌های فیزیکی سیال (اختلاف تحرک یونی، چگالی و گرانروی) و دمای کارکرد مایعات بر عملکرد و بازده پمپ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از سیال با اختلاف تحرک یونی بالاتر باوجودآن‌که باعث افزایش مصرف توان پمپ می‌شود، ولی به دلیل بیشترکردن سرعت جریان، افزایش قابل ملاحظه‌ای را در دبی و بازده پمپ ایجاد می‌نماید. بر این اساس، می‌توان بیان نمود که در کاربردهای صنعتی استفاده از سیال با اختلاف تحرک یونی بالاتر به دلیل افزایش توأم دبی و بازده پمپ مناسب‌تر خواهد بود. از سوی دیگر اگرچه بازده پمپ رسانشی با افزایش ولتاژ اعمالی کاهش می‌یابد، دبی جریان که از دیگر ویژگی‌های مهم پمپ است و در مورد پمپ رسانشی اهمیتی بیشتر از بازده دارد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نتیجه قابل توجهی که حاصل می‌شود این است که افزایش درجه حرارت سیال به دلیل کاهش میزان چگالی و گرانروی آن باعث افزایش بازده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effects of Fluid Physical Properties on Conduction Pump Performance

نویسندگان [English]

  • Moharram Jafari 1
  • Esmaeil esmaeilzadeh 2
  • Navid Farrokhi 3
1 Mechanical Engineering Faculty/University of Tabriz
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the current paper, performance of a conduction pump with flush electrodes has been experimentally studied using two dielectrics (n-hexane and n-decane) as the working fluids. The study is conducted for different liquid film thicknesses, and effects of changing the magnitude of applied electrical voltage, and other different parameters such as fluid physical properties (ion mobility difference, density and viscosity) and working temperature of the liquids on the performance and efficiency of the pump are investigated. Results show that while higher ion mobility difference increases electrical power consumption of the pump, since it leads to higher flow velocity, significantly enhances flow rate and efficiency. Therefore, using liquids with higher ion mobility difference is more appropriate in the industrial applications due to the simultaneous enhancement of flow rate and efficiency. On the other hand, although increasing the applied voltage decreases the pump efficiency, it raises flow rate, which is an important pump characteristic and even more important than efficiency for conduction pumps. Furthermore, it is observed that increasing the liquids temperature enhances the pump efficiency due to the reduction of fluids density and viscosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrohydrodynamic
  • Electrical conduction pump
  • Ion mobility difference
  • Pump characteristics