مطالعه تجربی تأثیرات ویژگی‌های فیزیکی سیال بر روی عملکرد پمپ رسانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه تبریز

2 تبریز*مهندسی مکانیک

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، با انجام تست‌های تجربی عملکرد پمپ رسانشی با استفاده از الکترودهای مسطح برای دو مایع دی‌الکتریک مختلف نرمال-هگزان و نرمال-دکان به عنوان سیال عامل مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه برای ضخامت‌های مختلف فیلم سیال و با در نظر گرفتن ولتاژ الکتریکی متغیر، انجام شده و اثرات پارامترهای مختلف مانند ویژگی‌های فیزیکی سیال )اختلاف تحرک یونی، چگالی و گرانروی(  و دمای کارکرد مایعات بر عملکرد و بازده پمپ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از سیال با اختلاف تحرک یونی بالاتر باوجودآ نکه باعث افزایش مصرف توان پمپ می‌شود، ولی به دلیل بیشترکردن سرعت جریان، افزایش قابل ملاحظه‌ای را در دبی و بازده پمپ ایجاد می‌نماید. بر این اساس، می‌توان بیان نمود که در کاربردهای صنعتی استفاده از سیال با اختلاف تحرک یونی بالاتر به دلیل افزایش توأم دبی و بازده پمپ مناس بتر خواهد بود. از سوی دیگر اگرچه بازده پمپ رسانشی با افزایش ولتاژ اعمالی کاهش می‌یابد، دبی جریان که از دیگر ویژگی‌های مهم پمپ است و در مورد پمپ رسانشی اهمیتی بیشتر از بازده دارد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نتیجه قابل توجهی که حاصل می‌شود این است که افزایش درجه حرارت سیال به دلیل کاهش میزان چگالی و گرانروی آن باعث افزایش بازده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effects of Fluid Physical Properties on Conduction Pump Performance

نویسندگان [English]

  • Moharram Jafari 1
  • Esmaeil esmaeilzadeh 2
  • Navid Farrokhi 3
1 Mechanical Engineering Faculty/University of Tabriz
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the current study, the performance of a conduction pump with flush electrodes has been experimentally investigated using two dielectrics (n-hexane and n-decane) as the working fluids. The study is conducted for different liquid film thicknesses, and effects of changing the magnitude of applied electrical voltage, and other different parameters such as fluid physical properties (ion mobility difference, density, and viscosity) and working temperature of the liquids on the performance and efficiency of the pump are investigated. Results show that while higher ion mobility difference increases the electrical power consumption of the pump, since it leads to higher flow velocity, significantly enhances flow rate and efficiency. Therefore, using liquids with higher ion mobility difference is more appropriate in industrial applications due to the simultaneous enhancement of flow rate and efficiency. On the other hand, although increasing the applied voltage decreases the pump efficiency, it raises    the flow rate, which is an important pump characteristic and even more important than efficiency for conduction pumps. Furthermore, it is observed that increasing the liquids temperature enhances the pump efficiency due to the reduction of fluids density and viscosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrohydrodynamic
  • Electrical conduction pump
  • Ion mobility difference
  • Pump characteristics
[1] D.S. Cho, S. Kang, Y.K. Suh, Development of a bi- directional electrohydrodynamic pump: Parametric study with numerical simulation and flow visualization, Advances in Mechanical Engineering, 8(6) (2016) 12-34.
[2] J. Melcher, Continuum electromechanics (Cambridge, MIT press, 198 (1981) 3.1-3.26.
[3] P. Atten, M. Haidara, Electrical conduction and ehe motion of dielectric llquids in a knife-plane electrode assembly, IEEE Transactions on Electrical Insulation, (2) (1985) 187-198.
[4]  J. Bryan, J. Seyed-Yagoobi, Analysis of 2-dimensional flow field generated by a 1-electrode-pair ion-drag pump, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1(3) (1994) 459-466.
[5]   J.M.  Crowley,  G.S.  Wright,  J.C.  Chato, Selecting a working fluid to increase the efficiency and flow rate of an EHD pump, IEEE Transactions on Industry Applications, 26(1) (1990) 42-49.
[6]  W.F. Pickard, Ion drag  pumping.  I.  Theory, Journal of Applied Physics, 34(2) (1963) 246-250.
[7]    K.  Brand,  J.  Seyed-Yagoobi,  Effect   of electrode   configuration       on electrohydrodynamic induction pumping of a stratified  liquid/vapor  medium,   IEEE Transactions on Industry Applications, 38(2) (2002) 389- 400.
[8]   J. Seyed-Yagoobi,  J.  Chato,  J.  Crowley,  P. Krein, Induction   electrohydrodynamic   pump    in a vertical configuration: Part 1—Theory, Journal of Heat Transfer, 111(3) (1989) 664-669.
[9]A.Washabauch, M. Zahn, J. Melcher, Electrohydrodynamic traveling-wave pumping of homogeneous semi-insulating liquids, IEEE transactions on electrical insulation, 24(5) (1989) 807-834.
[10] M. Wawzyniak, J. Seyed-Yagoobi, Electrohydrodynamic induction pumping of a stratified liquid/vapor medium in the presence of volumetric and interface electric charges, IEEE Transactions on Industry Applications, 37(4)(2001) 950-958.
 [11] R. Hanaoka, I. Takahashi, S. Takata, T. Fukami, Y. Kanamaru, Properties of EHD pump with combination of rod-to-rod and meshy parallel plates electrode assemblies, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 16(2) (2009).
[12] R. Hanaoka, S. Takata, M. Murakumo, H. Anzai, Properties of liquid jet induced by electrohydrodynamic pumping in dielectric liquids, Electrical Engineering in Japan, 138(4) (2002) 1-9.
[13] S.-I. Jeong, J. Seyed-Yagoobi,  Experimental  study  of electrohydrodynamic pumping through conduction phenomenon, Journal of Electrostatics, 56(2) (2002) 123-133.
[14]  R. Raghavan, J. Qin, L.Y. Yeo, J.R. Friend, K. Takemura, S. Yokota, K. Edamura, Electrokinetic actuation of low conductivity dielectric liquids, Sensors and Actuators B: Chemical, 140(1) (2009) 287-294.
[15] S.-I. Jeong, J. Seyed-Yagoobi, P. Atten, Theoretical/ numerical study of electrohydrodynamic pumping through conduction phenomenon, IEEE Transactions on Industry Applications, 39(2) (2003) 355-361.
[16] P. Atten, J. Seyed-Yagoobi, Electrohydrodynamically induced dielectric liquid flow through pure conduction in point/plane geometry, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 10(1) (2003) 27-36.
[17] R. Hanaoka, H. Nakamichi, S. Takata, T. Fukami, Distinctive flow properties of liquid jet generated by EHD pump and conical nozzle, Electrical Engineering in Japan, 154(1) (2006) 9-19.
[18] M.A.W. Siddiqui, Experimental Study of Stratified Liquid Film Pumping with Electric Conduction Phenomenon, Doctoral Dissertation, Illinois Institute of Technology, 2006.
 [19] M. Yazdani, J. Seyed-Yagoobi, Electrically induced dielectric liquid film flow based on electric conduction phenomenon, IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation, 16(3) (2009).
[20] M. Hojjati, E. Esmaeilzadeh, B. Sadri, R. Gharraei, Electrohydrodynamic conduction pumps with cylindrical electrodes for pumping of dielectric liquid film in an open channel, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 392(1) (2011) 294-299.
[21] M. Hemayatkhah, R. Gharraei, E. Esmaeilzadeh, Flow pattern visualization of liquid film conduction pumping using flush mounted electrodes, Experimental Thermal and Fluid Science, 35(6) (2011) 933-938.
[22] N. Nourdanesh, E. Esmaeilzadeh, Experimental study of heat transfer enhancement in electrohydrodynamic conduction pumping of liquid film using flush electrodes, Applied Thermal Engineering, 50(1) (2013) 327-333.
[23] R. Gharraei, E. Esmaeilzadeh, M. Hemayatkhah, J. Danaeefar, Experimental investigation of electrohydrodynamic conduction pumping of various liquids film using flush electrodes, Journal of Electrostatics, 69(1) (2011) 43-53.
[24]A. Sobhani, S. Nasirivatan, R. Gharraei, E. Esmaeilzadeh, Experimental investigation of fully developed falling film flow in the presence of conduction pumps, Journal of Electrostatics, 73 (2015) 71-79.
[25] M. Yazdani, J.S. Yagoobi, The effect of uni/bipolar charge injection on EHD conduction pumping, Journal of Electrostatics, 75 (2015) 43-48.
[26] M. Mirzaei, M. Saffar-Avval, Enhancement of convection heat transfer using EHD conduction method, Experimental Thermal and Fluid Science, 93 (2018) 108- 118.
[27] R.C. Reid, Tables on the Thermophysical  Properties of Liquids and Gases. NB Vargaftik, Halsted Press, Division of John Wiley & Sons, Inc., New York, August, 1975. $49.50, 758 pages, AIChE Journal, 21(6) (1975) 1235-1235.
[28] O. Gzowski, Mobility of ions in liquid dielectrics, Nature, 194(4824) (1962) 173-173.
[29] J. Bryan, J. Seyed-Yagoobi, Experimental study of ion-drag pumping using various working fluids, IEEE Transactions on Electrical Insulation, 26(4) (1991) 647- 655.
[30] J.K. Vennard, Elementary fluid mechanics, Read Books Ltd, 2013.