دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تجربی و عددی توربین جزر و مدی عمود محور

صفحه 745-768

10.22060/mej.2019.14761.5940

محمود رضا هاشمی؛ مهدی مقیمی؛ شهرام درخشان هوره