دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1-200