تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید ترکیبی با استفاده از چاه های زمین گرمایی سبلان و انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک

3 دانشکده فنی گروه مکانیک دانشگاه ارومیه سمت فعلی معاون پژوهشی دانشکده فنی*

چکیده

در منطقه سبلان دو دسته چاه با خاصیت های ترمودینامیکی مختلف مورد بهر هبرداری قرار گرفته است، برای
تولید توان بیشتر و تهیه گاز طبیعی، یک آرایش جدید بر اساس چاه های زمین گرمایی سبلان پیشنهاد شده است.
چرخه ی کالینا و چرخه ی گذر بحرانی دی اکسید کربن از چاه های زمین گرمایی سبلان به عنوان منبع حرارتی و گاز
طبیعی مایع شده به عنوان چاه حرارتی استفاده شده و همچنین یک بررسی پارامتریک جامع برای تشخیص عملکرد
سیستم انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بازده حرارتی و اگزرژی با افزایش فشار جداسازها و فشار پمپ گاز طبیعی
افزایش می یابند، همچنین کاهش اختلاف دمای نقطه تنگش اواپراتورها و فشار بالای چرخه ی کالینا منجر به افزایش توان
تولیدی خالص، بازده حرارتی و اگزرژی می شود، علاوه بر آن نتایج تحلیل اگزرژی نشان م یدهد که بیشترین نرخ تخریب
اگزرژی به مبدل های حرارتی در گاز طبیعی مایع شده متعلق است. بهینه سازی چرخه توسط روش الگوریتم ژنتیک انجام
شده و در شرایط بهینه قابل مشاهده است که توان خالص، بازده حرارتی و اگزرژی به ترتیب 30610 کیلووات، بازده
حرارتی 16 / 29 درصد، بازده اگزرژی 92 / 56 درصد بدست آمده اند. نتایج برای این بررسی نشان داد که توان خالص چرخه و بازده حرارتی نسبت به پژوهش قبلی برای نیروگاه زمین گرمایی سبلان، بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Thermodynamic Analysis of New Combined Cycle Using Sabalan Geothermal Wells and Liquefied Natural Gas Cold EnergyThe Thermodynamic Analysis of New Combined Cycle Using Sabalan Geothermal Wells and Liquefied Natural Gas Cold Energy

نویسندگان [English]

  • mehran abdolalipouradl 1
  • Shahram Khalilarya 2
  • Samad Jafarmadar 3
1 Mechanical Engineering Department, Faculty of engineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Mechanical Engineering Department, Faculty of engineering, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

A new configuration base on the Sabalan geothermal wells is proposed to utilize two wells with different thermodynamic properties in Sabalan region in Iran and generate more power as well as supply of natural gas from liquefied natural gas. A Kalina cycle and Transcritical CO2 Rankine cycle are using Sabalan geothermal wells as a heat source and liquefied natural gas as a thermal heat sink. A comprehensive parametric study is investigated to understand the characteristics of the system. The results show that the thermal and exergy efficiencies can be increased by increasing separator 1&2 pressures. Also decreasing the higher pressure of the Kalina cycle and pinch point temperature of evaporators lead to increasing the net output power, thermal and exergy efficiencies. Additionally, exergy analysis results showed that the highest exergy destruction rate belongs to the heat exchanger 1&2. Optimization of the proposed cycle is performed by using genetic algorithm method, and it is observed in the optimal condition that the net output power, thermal efficiency, and exergy efficiency can be obtained as 30610 kW, 29.16%, and 56.92%, respectively. The results of this study indicate that the net output power and thermal efficiency is better performance compared to the previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermodynamic analysis
  • Single flash
  • Liquefied natural gas
  • Sabalan geothermal power plant
[1] C.R. Chamorro, M.E. Mondéjar, R. Ramos, J.J. Segovia, M.C. Martín, M.A. Villamañán, World geothermal power production status: Energy, environmental and economic study of high enthalpy technologies, Energy, 42(1) (2012) 10-18.
[2]  J.W. Lund, D.H. Freeston, T.L. Boyd, Direct application of geothermal energy: 2005 worldwide review, Geothermics, 34(6) (2005) 691-727.
[3]  M. Yari, Exergetic analysis of various types of geothermal power plants, Renewable Energy, 35(1) (2010) 112-121.
[4] N. Shokati, F. Ranjbar, M. Yari, Comparative and parametric study of double flash and single flash/ ORC combined cycles based on exergoeconomic criteria, Applied thermal engineering, 91 (2015) 479-495.
[5]  X. Zhang, M. He, Y. Zhang, A review of research on the Kalina cycle, Renewable and sustainable energy reviews, 16(7) (2012) 5309-5318.
[6] J. Bao, L. Zhao, A review of working fluid and expander selections for organic Rankine cycle, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24 (2013) 325-342.
[7] Z. Shengjun, W. Huaixin, G. Tao, Performance comparison and parametric optimization of subcritical  Organic  Rankine   Cycle   (ORC)   and transcritical power cycle system for low- temperature geothermal power generation, Applied energy, 88(8) (2011) 2740-2754.
[8] F. Mohammadkhani, F. Ranjbar, M. Yari, A comparative study on the ammonia–water based bottoming power cycles: The exergoeconomic viewpoint, Energy, 87 (2015) 425-434.
[9] M.-H. Yang, R.-H. Yeh, Economic performances optimization of the transcritical Rankine cycle systems in geothermal application, Energy Conversion and Management, 95 (2015) 20-31.
[10] Y. Noorollahi, M.S. Shabbir, A.F. Siddiqi, L.K. Ilyashenko, E. Ahmadi, Review of two decade geothermal energy development in Iran, benefits, challenges, and future policy, Geothermics, 77 (2019) 257-266.
[11] S. Jalilinasrabady, R. Itoi, P. Valdimarsson, G. Saevarsdottir, H. Fujii, Flash cycle optimization of Sabalan geothermal power plant employing exergy concept, Geothermics, 43 (2012) 75-82.
[12] S.M. Bina, S. Jalilinasrabady, H. Fujii, Thermo- economic evaluation of various bottoming ORCs for geothermal power plant, determination of optimum cycle for Sabalan power plant exhaust, Geothermics, 70 (2017) 181-191.
[13] A. Aali, N. Pourmahmoud, V. Zare, Proposal and Analysis of a New Cycle for Power Generation from Sabalan Geothermal Wells, Journal of Mechanical Engineering University of Tabriz, 47(3) (2017) 139-147. (in Persian).
[14] A. Aali, N. Pourmahmoud, V. Zare, Exergy Analysis of a New Proposed Cycle for Power Generation from Sabalan Geothermal Wells,, Journal of Mechanical Engineering University of Tabriz, 48(1) (2018) 251-260. (in Persian).
[15]A.Aali, N. Pourmahmoud, V. Zare, Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of a novel combined flash-binary cycle for Sabalan geothermal power plant in Iran, Energy Conversion and Management, 143 (2017) 377-390.
[16]    m. abdolalipouradl, S. Khalilarya, s. jafarmadar, Exergy analysis of a new proposal combined  cycle from Sabalan geothermal source, Modares Mechanical Engineering, 18(4) (2018) 11-22. (in Persian).
[17]    T. Lu, K. Wang, Analysis and optimization of a cascading power cycle with liquefied natural gas (LNG) cold energy recovery, Applied Thermal Engineering, 29(8-9) (2009) 1478-1484.
[18]    H. Ghaebi, T. Parikhani, H. Rostamzadeh, A novel trigeneration system using geothermal heat source and liquefied natural gas cold energy recovery: Energy, exergy and exergoeconomic analysis, Renewable Energy, 119 (2018) 513-527.
[19]    A. Mosaffa, N.H. Mokarram, L.G. Farshi, Thermo- economic analysis of combined different ORCs geothermal power plants and LNG cold energy, Geothermics, 65 (2017) 113-125.
[20]  H. Ghaebi, A.S. Namin, H. Rostamzadeh, Exergoeconomic optimization of a novel cascade Kalina/Kalina cycle using geothermal heat source and LNG cold energy recovery, Journal of Cleaner Production, 189 (2018) 279-296.
[21] A. Sadreddini, M.A. Ashjari, M. Fani, A. Mohammadi, Thermodynamic analysis of a new cascade ORC and transcritical CO 2 cycle to recover energy from medium temperature heat  source  and liquefied natural gas, Energy Conversion and Management, 167 (2018) 9-20.
[22]  N. Akbari, Introducing and 3E (energy, exergy, economic) analysis of an integrated transcritical CO2 Rankine cycle, Stirling power cycle and LNG regasification process, Applied Thermal Engineering, 140 (2018) 442-454.
[23] S. Klein, F. Alvarado, EES—Engineering Equation Solver. F-Chart Software. 2002.
[24]  Ahrendts J, Reference states. Energy, 5(8-9) (1980) 666-677.
[25]  A.  Bejan,  G.  Tsatsaronis,   M.  Moran,  Thermaldesign and optimization, John Wiley & Sons, 1996.
[26]    M. Sadeghi, A. Nemati, M. Yari, Thermodynamic analysis and multi-objective optimization of various ORC (organic Rankine cycle) configurations using zeotropic mixtures, Energy, 109 (2016) 791-802.
[27]    A. Elsayed, M. Embaye, R. Al-dadah, S. Mahmoud, A. Rezk, Thermodynamic performance of Kalina cycle system 11 (KCS11): feasibility of using alternative zeotropic mixtures, International Journal of Low-Carbon Technologies, 8(1) (2013) 69-78.
[28]    F. Vélez, J. Segovia, F. Chejne, G. Antolín, A. Quijano, M.C. Martín, Low temperature heat source for power generation: exhaustive analysis of a carbon dioxide transcritical power cycle, Energy, 36(9) (2011) 5497-5507.