تاثیر یاتاقان‌های غیر‌همگن بر رفتار دینامیکی و پایداری اتوبالانسر ساچمه- فنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از اتوبالانسر دینامیکی ساچمه‌ای برای رفع نابالانسی‌های متغیر با شرایط کاری، بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. اتوبالانسر دینامیکی ساچمه‌ای وسیله‌ای است که بطور خودکار نابالانسی‌های متغیر با شرایط کاری را بدون نیاز به متوقف کردن تجهیزات دوار در شرایط خاص رفع و سیستم را بالانس می‌کند. بالانسر اتوماتیک ساچمه- فنر نوع جدیدی از بالانسرهای اتوماتیک ساچمه‌ای می‌باشد و مزیت اصلی آن نسبت به اتوبالانسرهای ساچمه‌ای متداول، کاهش دامنه ارتعاشی روتور در ناحیه گذرا و وسیع بودن ناحیه بالانس پایدار است. یاتاقان‌ها یکی از مهم‌ترین اجزا تاثیرگذار بر رفتار دینامیکی و پایداری سیستم‌های دوار هستند و در پژوهش‌های پیشین رفتار دینامیکی و پایداری روتور مجهز به اتوبالانسر ساچمه- فنر با یاتاقان‌های همگن بررسی شده است. در عمل، به دلایل مختلف از جمله ساخت، یاتاقان‌ها دارای رفتار غیرهمگن می‌باشند. در این پژوهش برای اولین بار رفتار دینامیکی و پایداری روتور نابالانس با یاتاقان‌های غیرهمگن مجهز به اتوبالانسر ساچمه- فنر با استفاده از روش نیمه تحلیلی مقیاس‌های چندگانه بررسی شده است. نتایج حاکی از این است غیرهمگن بودن یاتاقان‌ها خللی در مزیت‌های اصلی اتوبالانسر ساچمه- فنر وارد نمی‌کند و در ضمن افزایش پارامتر غیرهمگنی یاتاقان‌ها سبب کاهش ناحیه بالانس پایدار روتور مجهز به اتوبلانسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Anisotropic Bearings on Dynamics and Stability of the Ball-Spring Auto-balancer

نویسندگان [English]

  • Mousa Rezaee
  • Mir Mohammad Ettefagh
  • reza fathi
university of tabriz
چکیده [English]

In recent years, there has been much interest in the use of automatic dynamic ball balancers to balance the rotors with varying imbalances. An automatic dynamic ball balancer is a device that can automatically compensate the variable imbalances of a rotor in certain working conditions without having to stop the rotating equipment. Ball-spring auto-balancer is a new type of automatic ball balancers which has two main advantages over the traditional ones, i.e. it causes the rotor vibration amplitude at the transient state to be small and it has a wider balanced stable region. Bearings are one of the most important mechanical components due to their considerable influence on the dynamic behavior and stability of the rotary systems. In previous studies, the dynamic behavior and stability of the rotor with isotropic bearings equipped with a ball- spring auto-balancer has been analyzed. However, in practice, the bearings have generally anisotropic behavior due to the manufacturing process. In this study, the dynamics and stability of a rotor with anisotropic bearings equipped with a ball-spring autobalancer are investigated via the multiple scales method for the first time. The results show that the anisotropic bearings do not impair the main advantages of the ball-spring auto-balancers, and as the anisotropic parameter increases the balanced stable region decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ball-spring auto-balancer
  • Anisotropic bearing
  • Multiple scales method
  • Vibration response
  • Balanced stable region
[1]   Y. Ishida, Recent development of the passive vibration control method, Mechanical Systems and Signal Processing, 29 (2012) 2-18.
[2]  W. Kim, J. Chung, Performance of automatic ball balancers on optical disc drives, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 216(11) (2002) 1071-1080.
[3]  P.C. Chao, C.-K. Sung, C.-C. Wang, Dynamic analysis of the optical disk drives equipped with an automatic ball balancer with consideration of torsional motions, Journal of applied mechanics, 72(6) (2005) 826-842.
[4]   P.C.-P. Chao, C.-K. Sung, H.-C. Leu, Effects of rolling friction of the balancing balls on the automatic ball balancer for optical disk drives, Journal of Tribology, .658-548 )5002( )4(721
[5]  C. Rajalingham, S. Rakheja, Whirl suppression in hand-held power tool rotors using guided rolling balancers, Journal of Sound and Vibration, 217(3) (1998) 453-466.
[6] Thearle E. L, Automatic Dynamic Balancers, Machine Design, 22 (1950) 119-124.
[7] Y. Jinnouchi, Y. Araki, J. Inoue, Y. Ohtsuka, C. Tan, Automatic balancer (static balancing and transient response of a multi-ball balancer), Trans. Jpn. Soc. Mech. Eng., Ser. C, 59(557) (1993) 79-84.
[8]  J. Chung, D. Ro, Dynamic analysis of an automatic dynamic balancer for rotating mechanisms, Journal of Sound and vibration, 228(5) (1999) 1035-1056.
[9] J. Chung, I. Jang, Dynamic response and stability analysis of an automatic ball balancer for a flexible  rotor, Journal of Sound and Vibration, 259(1) (2003) 31-43.
[10]  C.-J. Lu, M.-C. Wang, S.-H. Huang, Analytical study of the stability of a two-ball automatic balancer, Mechanical Systems and Signal Processing, 23(3) (2009) 884-896.
[11]   C.-J. Lu, C.-H. Hung, Stability analysis of a threeball automatic balancer, Journal of Vibration and Acoustics, 130(5) (2008) 051008.
[12]  J. Ehyaei, M.M. Moghaddam, Dynamic response and stability analysis of an unbalanced flexible rotating shaft equipped with n automatic ball-balancers, Journal of Sound and Vibration, 321(3) (2009) 554-571.
[13] T. Chan, C. Sung, P.C. Chao, Non-linear suspension of an automatic ball balancer, International Journal of Non-Linear Mechanics, 46(2) (2011) 415-424.
[14]  C. Sung, T. Chan, C. Chao, C. Lu, Influence of external excitations on ball positioning of an automatic balancer, Mechanism and Machine Theory, 69 (2013) 115-126.
[15]   B. Bykov, Auto-balancing of a rotor with an orthotropic elastic shaft, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 77(4) (2013) 369-379.
[16]   M. Rezaee, R. Fathi, The effect of damping ratio and balls mass on the stability of automatic ball balancer and determining their optimum values, 14(3) (2014) 110-118 (in Persian).
[17]   M. Rezaee, R. Fathi, A.M. Alizadeh Fard, Investigating the stability of automatic ball-balancer under the gyroscopic effect and optimization of its parameters using the Nelder-Mead simplex algorithm, Modares Mechanical Engineering, 14(14) (2015) 155-166 (in Persian).
[18]  M. Rezaee, R. Fathi, Dynamic analysis of an automatic double-race ball-balancer under the gyroscopic effect and optimization of its parameters using the genetic algorithm, Journal of Mechanical Engineering, 46(3) (2016)129-137 (in Persian).
[19]   T. Majewski, D. Szwedowicz, M.A.M. Melo, Selfbalancing system of the disk on an elastic shaft, Journal of Sound and Vibration, 359 (2015) 2-20.
[20]   D. Jung, H. DeSmidt, Limit-Cycle Analysis of Planar Rotor/Autobalancer System Influenced by Alford’s Force, Journal of Vibration and Acoustics, 138(2) (2016) 021018.
[21]   D. Jung, H. DeSmidt, Limit-Cycle Analysis of ThreeDimensional Flexible Shaft/Rigid Rotor/Autobalancer System With Symmetric Rigid Supports, Journal of Vibration and Acoustics, 138(3) (2016) 031005.
[22]   M. Rezaee, R. Fathi, Improving the working performance of automatic ball balancer by modifying its mechanism, Journal of Sound and Vibration, 358 (2015) 375-391.