بررسی پدیده چگالش بخار برگشتی در طی حادثه از دست رفتن خنک کننده نوع شکست کوچک در راکتور بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،گروه مهندسی هسته ای، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق پدیده چگالش بخار برگشتی در طی حادثه از دست رفتن خنک کننده در نوع شکست کوچک در راکتور هسته‌ای بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. حادثه مورد نظر حادثه شکست 25 و 100 میلی‌متر در خط سرد بعد از پمپ اصلی مدار اولیه می‌باشد. جهت گره بندی نیروگاه و راکتور از کد ریلپ 5 برای شبیه‌سازی استفاده شد. در مدل‌سازی حادثه، محدودیت‌های محافظه‌کارانه‌ای از جمله از دست دادن برق شبکه هنگام رخداد حادثه و خرابی دو دیزل ژنراتور در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دهنده احتمال بالای این پدیده در شکست 100 میلی متر می‌باشدکه پس از 294 ثانیه مشاهده شد و سرعت سیال به 3- متر بر ثانیه رسید. مدت زمان رخ دادن این پدیده تا زمانی است که نصف قلب راکتور از آب پر شود ) 1175 ثانیه(. همچنین در شکست 25 میلی‌متر با افت سطح آب داخل راکتور به پائین‌تر از خروجی خط داغ سرعت سیال در حلقه 2 منفی شد ) 1/ 0-متر بر ثانیه(. بنابراین با تبدیل بخار به مایع پس از خاموشی راکتور مقداری از حرارت ناشی از پسماند به مدار ثانویه منتقل شده و همچنین محفظه راکتور زودتر پر از آب می‌شود. این عوامل باعث ایمنی بهتر برای میله‌های سوخت و راکتور می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Reflux Condensation Phenomena During small Break Loss of Coolant Accident in Bushehr Reactor

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Altaha 1
  • Taban Mohammad Alizadeh 2
1 Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Nuclear Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the reflux condensation phenomena are investigated during the small break loss of coolant accident in the VVER-1000 nuclear reactor. The accident is chosen as 25mm and 100mm of pipeline break in the cold leg between the main coolant pump and reactor inlet nozzle. The analysis is performed using the RELAP5/Mod 3.2 Code for nodalization and simulation of the nuclear power plant. The designed model for calculation is based on standardized performances of VVER-1000 reactor type. The results showed the high probability of this phenomenon in the 100 mm break, which was observed after 294 seconds and the fluid velocity reached -3 m/s. The duration of this phenomenon is until half of the reactor core is filled with water (1175 s). Also, in the 25 mm break, when the water level of reactor pressure vessel dropped below the reactor outlet, the liquid velocity was negated in the hot leg of loop no.2. Therefore, by converting steam to the liquid after the reactor shutdown, some of the decay heat  is transferred to the secondary circuit and the reactor vessel is filled with water sooner. These factors provide better safety for the fuel rods and reactor core.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small break loss of coolant accident
  • Reflux condensation phenomena
  • VVER-1000 reactor
  • RELAP5/MOD3.2 Code
[1]  Y.-J. Chung, H.-C. Kim, M.-H. Chang, Study on System Characteristics under Two-Phase Natural Circulation and Reflux Condensation Conditions, Proceeding of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting, (2000).
[2]  Y.-S. Kim, H.-S. Park, S. Cho, K.-Y. Choi, K.-H. Kang, Reflux condensation behavior in SBLOCA tests of ATLAS facility, Annals of Nuclear Energy, 99 (2017)227–239.
[3]  R.M. Mandl, P.A. Weiss, PKL Tests on Energy Transfer Mechanisms During Small-Break LOCAs, Nuclear safety, 23 (1982) 146-154.
[4]  G.H. Chou, J.C. Chen, L.Y. Liao, Studies on the heat transfer characteristics inside a vertical tube during reflux condensation precess, The 4th international topical meeting on nuclear thermal hydraulics, operations and safety, (1994).
[5]  Y.M. Moon, H.C. No, H.S. Park, Y.S. Bang, Assessment of RELAP5/MOD3.2 for Reflux Condensation Experiment, International Agreement Report, Office of Nuclear Regulatory Research U.S., Nuclear Regulatory Commission, (2000).
[6]   S.K. Mousavian, F. D’Auria, M.A. Salehi, Analysis of natural circulation phenomena in VVER-1000, Nuclear Engineering and design, 229 (2004) 25-46.
[7]  S.M. Altaha, M. Mansouri, G. Jahanfarnia, Analysis of the small break loss of coolant accident in the VVER- 1000/V446 reactor, Kerntechnik, 80 (2015) 545-556.
[8]  A.E.O.o.I. (AEOI), Final safety analysis report (FSAR) for BUSHEHR VVER-1000 reactor, (2007).
[9]    RELAP5/MOD3.2 code manual, Idaho national engineering and environmental laboratory, (1995) 1-6.