مدلسازی دینامیکی و کنترل مود لغزشی پمپ مارپیچ دوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان*استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

انتقال سیالات دوفازی در صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد. پمپ مارپیچ دوار یک شکل خاص از پمپ است که برای انتقال جریان دوفازی گاز-مایع و همچنین ایجاد جریان ضربانی قابل استفاده است. ساختار این پمپ با پمپ‌های مرسوم تفاوت دارد و هندسه آن در حین کار قابل تغییر است. در این مقاله، ضمن ساخت نسخه دوم این پمپ، برای اولین بار تحلیل دینامیکی انجام شده است و معادلات حاکم بر رفتار آن بر اساس متغیرهای کنترلی ورودی )سرعت دورانی و زاویه شیب پمپ( استخراج شده است. در تحلیل دینامیکی یک حجم کنترل چرخان منطبق بر لوله مارپیچ در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین مقادیر ورودی‌های متناظر با خروجی‌های مطلوب، از منحنی‌های مشخصه بی بعد پمپ که در پژوهش قبلی منتشر شده است، استفاده می‌شود. سپس کنترل پمپ بر اساس دو متغیر ورودی انجام می‌شود تا میزان ارتفاع و نرخ جریان پمپ به مقدار مطلوب برسد. کنترل مود لغزشی بر روی این سیستم پیاده سازی شده است. نتایج کنترل پمپ برای مقدار دلخواه مطلوب ارتفاع و نرخ جریان به صورت نمودارهای متغیرهای کنترلی و سیگنال کنترلی نشان داده شده است. از ویژگی‌های جذاب این پمپ آن است که در دورهای پایین هم امکان انتقال سیال را دارد و بدون تغییر دادن دور هم می‌توان نقطه کارکرد آن )ارتفاع-نرخ جریان( را تغییر داد. نتایج مقاله شامل معادلات دینامیکی استخراج شده پمپ مارپیچ دوار است که در پژوهش‌های آتی می‌توان از آن استفاده نمود. همچنین نتایج حاکی از موفقیت روش مود لغزشی در کنترل پمپ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling and Sliding Mode Control of Rotating Helical Pump

نویسندگان [English]

  • Behnam Miripour Fard 1
  • Amir Hesam Sajjadinia 2
  • Farshad Hashemi Nader 2
1 Assistant professor, Faculty of mechanical engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, IRAN
چکیده [English]

Two-phase fluids transportation is very important in the industry. Rotating helical pump is a special form that can be used to transfer fluid-gas flows and also to generate pulsatile flows. The structure of this pump differs from conventional pumps and its geometry can be changed during operation. In this paper, while demonstrating a fabricated second version of the rotating helical pump, a dynamic analysis is performed for the first time and the governing equations are extracted based on the input control variables (rotational speed and tilt angle of the pump). In the dynamical analysis, a rotating control volume corresponding to a spiral tube is considered. In order to determine the values of the inputs corresponding to the desired outputs, we use the non-dimensional characteristic curves of the pump that was published in the previous study. Then the control is performed on the basis of two input variables to reach the desired pump head and flow rate. A sliding mode controller is implemented. The results include governing equations of the rotating helical pump that can be used in future studies. Moreover, the results show the success of the sliding mode method in control of the pump.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotating Helical Pump
  • Dynamic equation
  • Sliding mode control
[1]  M. Mohseni, B. Miripour-Fard, A. Zajkani, Experimental Study of Pumping Performance of Rotating Helical Pump as a Gas—Liquid Transporter, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 224 (11) (2010) 2418-2422.
[2] A. Tiwari, S.S. Chauhan, Effect of Varying Viscosity on Two-Fluid Model of Pulsatile Blood Flow through Porous Blood Vessels: A Comparative Study, Microvascular research, (2019).
[3] J. Jo, J. Kim, S.J. Kim, Experimental investigations of heat transfer mechanisms of a pulsating heat pipe, Energy Conversion and Management, 181 (2019)331- 341.
[4] O. Furuya, An analytical model for prediction of two phase (non-condensable) flow pump performance, Trans. ASME J. Fluids Eng, 107 (1985) 139–147.
[5] R. Sachdeva, Two phase flow through electrical submersible pumps, University of Tulsa, Tulsa, UK 1988.
[6]  K. Minemura, T. Uchiyama, S. Shoda, K. Egashira, Prediction of air-water two-phase flow performance of a centrifugal pump based on one-dimensional twofluid model, Journal of Fluids Engineering, 120(2) (1998) 327-334.
[7]  Y. Shi, Pump Controller Design for Variable Primary Flow Configuration Systems, (2013).
[8]  K.-S. Tang, K.F. Man, G. Chen, S. Kwong, An optimal fuzzy PID controller, IEEE transactions on industrial electronics, 48(4) (2001) 757-765.
[9]  L. Liu, F. Wang, W. He, T. Li, W. Zhao, J. Ji, Optimal control of permanent-magnet motor for pulsatile axial blood pump applications, in: Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2011 International Conference on, IEEE, 2011, pp. 1-5.
[10]  M. Perron, J. de Lafontaine, Y. Desjardins, Sliding mode control of a servomotor-pump in a position control application, in: Electrical and Computer Engineering, 2005. Canadian Conference on, IEEE, 2005, pp. 1287-1291.
[11]   H. Taghirad, Introduction to modern control, 3 ed., Khajeh Nasireddin Toosi, Iran, 2014.
[12]  J.E. Shigley, Shigley’s mechanical engineering design, Tata McGraw-Hill Education, 2011.
[13]  V. Utkin, J. Guldner, J. Shi, Sliding mode control in electro-mechanical systems, CRC press, 2009.
[14]  E. Shirani, Turbomachines, Isfahan university of technology, Iran, 2013.