تاثیر موقعیت و شکل حفره بر بار کمانش محوری پانل استوانه ای کامپوزیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این مقاله تاثیر موقعیت و شکل حفره بر بارکمانش پانل استوانه‌ای کامپوزیتی تحت اثر فشار محوری بررسی شده است. به این منظور، پانل استوانه‌ای کامپوزیتی دارای حفره با شکل دلخواه با کمک روش نوار محدود شبیه سازی شده و با حل مسئله مقدار ویژه، بار کمانش آن تحت اثر فشار محوری محاسبه شده است. تئوری های مورد استفاده در تحلیل، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و تئوری غیرخطی پوسته ساندرز می باشند. به منظور بررسی صحت نتایج بدست آمده از روش نوار محدود، مقایسه ای میان نتایج روش نوارمحدود، نتایج روش اجزای محدود و نتایح حاصل از روش تحلیلی صورت گرفته است. با درنظر گرفتن پنج نوع حفره با شکل های مختلف در چهار محل مختلف از پانل استوانه‌ای، بار کمانش پانل استوانه‌ای دارای لایه‌بندی‌های مختلف و انحناهای متفاوت محاسبه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر زیاد موقعیت و شکل حفره بر بار کمانش پانل استوانه‌ای می باشد. در میان همه موقعیت‌های حفره، موقعیت حفره مرکزی در مجموع بیشترین بار بحرانی را با روند صعودی در مقابل افزایش انحنای پانل ارائه می کند. بدترین عملکرد مربوط به حفره با خروج از مرکزیت عمود بر راستای بارگذاری می باشد. حفره بیضی با قطر کوچک در راستای بارگذاری بیشترین مقاومت کمانش و حفره با قطر بزرگ در راستای بارگذاری دارای کمترین مقاومت کمانشی بوده‌اند. از میان لایه بندی‌های مختلف، آرایش شبه همسانگرد برای تمامی اشکال و موقعیت های حفره حداکثر بار بحرانی محوری را ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of position and shape of cutout on the axial buckling load of composite cylindrical panel

نویسندگان [English]

  • Davood Poorveis 1
  • Amin Khajehdezfuly 2
  • Shapour Moradi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this paper the effects of position and shape of cutout on the buckling load of composite cylindrical panel under compressive load is investigated. The laminated cylindrical panel with an arbitrary cutout shape is simulated by the spline finite strip method. The first order shear deformation theory and Sanders shell nonlinear theory are considered in this study. Using a linear buckling analysis, an eigenvalue problem is solved to obtain the buckling load of the panel under the compressive axial load. A comparison between the results obtained from the finite strip, finite element and analytical methods were made to show the validity of the results obtained in this study. Several case studies are presented to investigate the effects of some parameters such as shape and position of cutout, central angle of panel, ply sequence of the composite layers and boundary condition of the panel on its buckling load. The results show that the position and shape of cutout have considerable effects on the buckling load of the panel. The buckling load of the panel reaches its minimum when the cutout center has eccentricity from the loading direction. The results also show that the buckling load with quasi-isotropic configuration is greater than those of cross-ply and angle-ply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutout position
  • Cutout shape
  • Buckling load
  • cylindrical composite panel
  • Finite strip method