تاثیر موقعیت و شکل حفره بر بار کمانش محوری پانل استوانه ای کامپوزیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این مقاله تاثیر موقعیت و شکل حفره بر بارکمانش پانل استوانه‌ای کامپوزیتی تحت اثر فشار محوری بررسی شده است. به این منظور، پانل استوانه‌ای کامپوزیتی دارای حفره با شکل دلخواه با کمک روش نوار محدود شبیه‌سازی شده و با حل مسئله مقدار ویژه، بار کمانش آن تحت اثر فشار محوری محاسبه شده است. به منظور بررسی صحت نتایج بدست آمده از روش نوار محدود، مقایسه‌ای میان نتایج روش نوار محدود، نتایج روش اجزای محدود و نتایح حاصل از روش تحلیلی صورت گرفته است. با درنظر گرفتن پنج نوع حفره با شکل‌های مختلف در چهار محل مختلف از پانل استوانه‌ای، بار کمانش پانل استوانه‌ای دارای لایه‌بندی‌های مختلف، انحناهای متفاوت و شرایط تکیه‌گاهی مختلف محاسبه گردید. در میان همه موقعیت‌های حفره، موقعیت حفره مرکزی در مجموع بیشترین بار بحرانی را با روند صعودی در مقابل افزایش انحنای پانل ارائه می‌کند. بدترین عملکرد مربوط به حفره با خروج از مرکزیت عمود بر راستای بارگذاری می‌باشد. حفره بیضی با قطر کوچک در راستای بارگذاری بیشترین مقاومت کمانش و حفره با قطر بزرگ در راستای بارگذاری دارای کمترین مقاومت کمانشی بوده‌اند. از میان لایه‌بندی‌های مختلف، آرایش شبه‌همسانگرد برای تمامی اشکال و موقعیت‌های حفره حداکثر بار بحرانی محوری را ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Position and Shape of Cutout on the Axial Buckling Load of Composite Cylindrical Panel

نویسندگان [English]

  • Davood Poorveis 1
  • Amin Khajehdezfuly 2
  • Shapour Moradi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effects of position and shape of cutout on the buckling load of composite cylindrical panel under compressive load are investigated. The laminated cylindrical panel with an arbitrary cutout shape is simulated by the spline finite strip method. The first-order shear deformation theory is considered in this study. Using a linear buckling analysis, an eigenvalue problem is solved to obtain the buckling load of the panel under the compressive axial load. A comparison between the results obtained from the finite strip, finite element, and analytical methods was made to show the validity of the results obtained in this study. Several case studies are presented to investigate the effects of some parameters such as shape and position of cutout, central angle of panel, ply sequence of the composite layers, and boundary condition of the panel on its buckling load. The results show that the position and shape of cutout have considerable effects on the buckling load of the panel. The buckling load of the panel reaches its minimum when the cutout center has eccentricity from the loading direction. The results also show that the buckling load with quasi-isotropic configuration is greater than those of cross[1]ply and angle-ply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutout position
  • Cutout shape
  • Buckling load
  • Cylindrical composite panel
  • Finite strip method
[1]  P. Seyedmonir, I. Sattarifar, M. Shakery, Buckling Analysis on Cylindrical Shell with Longitudinal and Circumferential Welds, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 50(3) (2018) 551-560 (in Persian).
[2] D. Shahgholian-Ghahfarokhi, M.-R. Raafat, G.H. Rahimi, Prediction of the critical buckling load of composite cylindrical shells by using Vibration Correlation Technique, Journal of  Science and Technology of Composites, 5(3) (2018) 359-368. (in Persian).
[3] A.R.Nezamabadi, M.M. Gavari, S.Mansouri, The Survey of the Buckling Effect of Laminated Plate under the Thermal Load using Complex Finite Strip Method, World Academy of Science, Engineering and Technology, 73(01) (2011) 635-642.
[4] V. Anil, C.S. Upadhyay, N.G.R. Iyengar, Stability analysis of composite laminate with and without rectangular cutout under biaxial loading, Composite Structures, 80(1) (2007) 92-104.
[5] H.R. Eipakchi, S. Abolghasemi, M. Shariati, Analytical solution for buckling of rectangular plates subjected to non-uniform in-plane loading based on first order shear deformation theory, Modares Mechanical Engineering, 14(13) (2015) 37-46 (in Persian).
[6] M. Ghannad, M. Jafari, A. Ameri, Study of the stress distribution around a circular hole in a heterogeneous plate subjected to in-plane loads, Modares Mechanical Engineering, 15(6) (2015) 249-256 (in Persian).
[7]  S.A.M. Ghannadpour, H.R. Ovesy, The application of an exact finite strip to the buckling of symmetrically laminated composite rectangular plates and prismatic plate structures, Composite Structures, 89(1) (2009) 151158.
[8]  D. Kumar, S.B. Singh, Stability and failure of composite laminates with various shaped cutouts under combined in-plane loads, Composites Part B: Engineering, 43(2) (2012) 142-149.
[9]  H.R. Ovesy, J. Fazilati, Stability analysis of composite laminated plate and cylindrical shell structures using semi-analytical finite strip method, Composite Structures, 89(3)(2009)467-474.
[10] A. Alibeigloo, J. Ranjbar, Analysis of sandwich cylindrical shell with FGM core subjected to thermal shock, Modares Mechanical Engineering, 14(5) (2014) 175-182 (in Persian).
[11] M. Shariati, M. Sedighi, J. Saemi, H.R. Allahbakhsh, A Numerical and Experimental Study on Buckling of Cylindrical Panels Subjected to Compressive Axial Load, Journal of Mechanical Engineering, 56(10) (2010) 1-10 (in Persian).
[12] A. Talezadehlari, G.H. Rahimi, Buckling analysis of perforated composite cylindrical shell using Generalized Differential Quadrature Method (GDQM), Modares Mechanical Engineering, 17(11) (2018) 385-396 (in Persian).
[13]  E. Brunesi, R. Nascimbene, Effects of structural openings on the buckling strength of cylindrical shells, Advances in Structural Engineering, 21(16) (2018) 24662482.
[14] P. Stasiewicz, Analytical and Experimental Studies of Stability of Cylindrical Shells with a Cut-Out, Mechanics and Mechanical Engineering, 17(2) (2013) 167-176.
[15] F. Taheri-Behrooz, M. Omidi, M. Shokrieh, Experimental and numerical examination of the effect of geometrical imperfection on buckling load in axially compressed composites cylinder with and without cutout, Modares Mechanical Engineering, 16(6) (2016) 367-377 (in Persian).
[16] J. Giljith, K. Divya, P. Prabhakaran, Buckling Analysis of Cylindrical Shells Subjected to Axial Compression, International Research Journal of Engineering and Technology, 4(4) (2017) 1-4.
[17] Q. Li, D.F. Wang, Influence of Cutout Position on Buckling of Large-Scale Thin-Walled Cylindrical Shell of Desulphurizing Tower with Welding Induced Imperfection under Wind Loading, Applied Mechanics and Materials, 187(01) (2014) 68-72.
[18]  S. Moradi, D. Poorveis, A. Khajehdezfuly, Geometrically Nonlinear Analysis of Anistropic Laminated Cylindrical Panels with Cut-Out using Spline finite strip method, in:Proceeding of advances in Structural Engineering and Mechanics ASME, South Korea, 2011.
[19]  A. Ahmadi, J. Skandari Jam, H. Poorshahsavar, Three dimensional buckling analysis of FG cylindrical panels under various thermal load conditions, Journal of Modeling in Engineering, 14(46) (2016) 1-10.
[20]  M. Yazdani, Analysis of effective parameters on the buckling of grid stiffened composite shells based on first order shear deformation theory, Modares Mechanical Engineering, 13(10) (2013) 51-61 (in Persian).
[21] R. Bailey, J. Wood, Stability characteristics of composite panels with various cutout geometries, Composite Structures, 35(1) (1996) 21-31.
[22] S.K. Sahu, P.K. Datta, Dynamic stability of curved panels with cutouts, Journal of Sound and Vibration, 251(4) (2002) 683-696.
[23] E. Madenci, A. Barut, Pre- and postbuckling response of curved, thin, composite panels with cutouts under compression, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 37(9) (1994) 1499-1510.
[24] M.A. Arbelo, A. Herrmann, S.G.P. Castro, R. Khakimova, R. Zimmermann, R. Degenhardt, Investigation of Buckling Behavior of Composite Shell Structures with Cutouts, Applied Composite Materials, 22(6) (2015) 623-636.
[25]  H. Allahbakhsh, A. Dadrasi, Buckling analysis of laminated composite panel with elliptical cutout subject to axial compression, modelling and simulation in engineering, 2012(01) (2012) 1-10.
[26]  M. Shariati, M.M. Rokhi, Numerical and experimental investigations on buckling of steel cylindrical shells with elliptical cutout subject to axial compression, ThinWalled Structures, 46(11) (2008) 1251-1261.
[27] J.F. Jullien, A. Limam, Effects of openings of the buckling of cylindrical shells subjected to axial compression, Thin-Walled Structures, 31(1) (1998) 187202.
[28] G. Eccher, K.J.R. Rasmussen, R. Zandonini, Isoparametric spline finite strip method for the bending of perforated plates, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 74(9) (2008) 1448-1472.
[29] M. Khayat, D. Poorveis, S. Moradi, M. Hemmati, Buckling of thick deep laminated composite shell of revolution under follower forces, Structural Engineering and Mechanics, 58(01) (2016) 1-33.
[30] A.A. Khdeir, L. Librescu, Analysis of symmetric cross-ply laminated elastic plates using a higher-order theory: Part II—Buckling and free vibration, Composite Structures, 9(4) (1988) 259-277.
[31] J.G. Stephen Timoshenko, Theory  of  Elastic  Stability, 2 ed., Dover Publications, McGraw-Hill, New York,USA, 1961.