تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند

3 دانشگاه بیرجند، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

4 دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

برقراری شرایط آسایش حرارتی در محیط خواب می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سلامتی انسان‌ها داشته باشد. بنابراین سیستم تهویه مطبوع باید به نحوی تنظیم شود که برای افراد با شرایط فیزیولوژیکی متفاوت، شرایط آسایش حرارتی مطلوب فراهم شود. در تحقیق حاضر، یک سیستم تهویه متمرکز برای محیط خواب مدل‌سازی شده و با استفاده از مدل سه‌نقطه‌ای فردی، تاثیر جنسیت و وزن بر احساس حرارتی افراد تحلیل شده است. بر طبق نتایج، علی‌رغم این‌که مدل استاندارد گایج احساس حرارتی افراد را در ناحیه مطلوب پیش‌بینی می‌کند؛ ولی بر اساس مدل سه‌نقطه‌ای فردی، شاخص احساس حرارتی از مقدار 63/0- تا 66/0 متغیر است و در مواردی از محدوده آسایش حرارتی خارج می‌شود. ضمن این‌که افراد با تناسب وزنی و افراد چاق در نقاط پوشیده بدن احساس گرما دارند و افراد لاغر، به خصوص زنان در بخش‌های فاقد پوشش، احساس سرما می‌کنند. همچنین، بر اساس این نتایج زنان نسبت به مردان و افراد لاغر نسبت به افراد چاق احساس سرمای بیشتری می‌کنند. بر اساس نتایج به دست آمده، با تغییر شاخص توده بدنی افراد، شاخص احساس حرارتی افراد می‌تواند تا نزدیک به 36/0 واحد تغییر کند که این امر در ارزیابی آسایش حرارتی بسیار قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Gender and Body Fitness on the Thermal Sensation of Sleeping Occupants Under Task-Ambient Air Conditioning System

نویسندگان [English]

  • Ali Foadaddini 1
  • Farzin Davoodi 1
  • Seyed Mohammad Hooshmand 2
  • Alireza Zolfaghari 3
  • Hasan Hassanzadeh 4
1 PhD student, Mechanical engineering, University of Birjand
2 University of Birjand
3 University of Birjand
4 University of Birjand
چکیده [English]

Providing thermal comfort conditions in a sleeping environment can significantly affect the occupants’ health. So, the parameters of the air conditioning system must be properly set to satisfy thermal comfort criteria for persons with different physiological characteristics. In the present study, a task/ambient air conditioning system is modeled and the effect of gender and body mass index on the thermal sensation has been analyzed by an individualized three-node model. Results show that although Gagge standard model predicts pleasant thermal comfort condition, thermal sensation index varies from -0.63 to 0.66 based on the individualized three-node model, and in some cases exceed the thermal comfort region. Moreover, healthy and fat people have a warm sensation in clothed parts of the body and underweight people, especially women, have a cold sensation in bare parts of the body. Also, based on the results of women compared with men, and underweight people compared with overweight people feel colder. By changing body mass index, the thermal sensation index can change up to 0.36, which is very significant in the assessment of thermal comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task-ambient conditioning systems
  • Individual three-node model؛ thermal comfort
  • Sleeping environment
[1]    A. Hobson, Sleep Scientific American, Inc., New York, (1989)
[2]    P. Dongmei, D. Shiming, L. Zhongping, C. Ming-yin, Air-conditioning for sleeping environments in tropics and/or sub-tropics–A review, Energy, 51 (2013) 18-26.
[3]    Z. Lin, S. Deng, A study on the thermal comfort in sleeping environments in the subtropics—measuring the total insulation values for the bedding systems commonly used in the subtropics, Building and Environment, 43(5) (2008) 905-916.
[4]    Z. Lin, S. Deng, A questionnaire survey on sleeping thermal environment and bedroom air conditioning in high-rise residences in Hong Kong, Energy and Buildings, 38(11) (2006) 1302-1307.
[5]    F. Bauman, E.A. Arens, Task/ambient conditioning systems: engineering and application guidelines, Center for Environmental Design Research, University of California, Berkeley, (1996)
[6]    F. Bauman, H. Zhang, E.A. Arens, C. Benton, Localized comfort control with a desktop task conditioning system: laboratory and field measurements, ASHRAE Transactions, 99 (1993).
[7]    R. Shute, Integrated access floor HVAC: lessons learned, 0001-2505, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, GA (United States), (1995)
[8]    D. Pan, M. Chan, L. Xia, X. Xu, S. Deng, Performance evaluation of a novel bed-based task/ambient conditioning (TAC) system, Energy and Buildings, 44 (2012) 54-62.
[9]    M. Ning, P. Dongmei, C. Mingyin, D. Shiming, Experimental and numerical studies on the performance evaluation of a bed-based task/ambient air conditioning (TAC) system, Applied energy, 136 (2014) 956-967.
[10] N. Mao, D. Pan, M. Chan, S. Deng, Performance evaluation of an air conditioning system with different heights of supply outlet applied to a sleeping environment, Energy and buildings, 77 (2014) 281-291.
[11] N. Mao, D. Pan, S. Deng, M. Chan, Thermal, ventilation and energy saving performance evaluations of a ductless bed-based task/ambient air conditioning (TAC) system, Energy and Buildings, 66 (2013) 297-305.
[12] N. Mao, M. Song, S. Deng, D. Pan, S. Chen, Experimental and numerical study on air flow and moisture transport in sleeping environments with a task/ambient air conditioning (TAC) system, Energy and Buildings, 133 (2016) 596-604.
[13] A. Zolfaghari, A. Foadaddini, M. Hooshmand, Performance analysis of task/ambient air conditioning system for providing the thermal comfort conditions during sleep, Modares Mechanical Engineering, 15(10) (2015) 302-310, (in Persian).
[14] N. Mao, D. Pan, Z. Li, Y. Xu, M. Song, S. Deng, A numerical study on influences of building envelope heat gain on operating performances of a bed-based task/ambient air conditioning (TAC) system in energy saving and thermal comfort, Applied energy, 192 (2017) 213-221.
[15] P.O. Fanger, Thermal comfort: Analysis and applications in environmental engineering, Danish Technical Press, (1970)
[16] H. Zhang, Human thermal sensation and comfort in transient and non-uniform thermal environments, Center for the built environment, (2003)
[17] A. Zolfaghari, M. Maerefat, A new simplified model for evaluating non-uniform thermal sensation caused by wearing clothing, Building and Environment, 45(3) (2010) 776-783.
[18] F. Davoodi, H. Hasanzadeh, S.A. Zolfaghari, M. Maerefat, Developing three-node model to estimate individual characteristics effects on thermal sensation and human body thermoregulation, Modares Mechanical Engineering, 16(8) (2016) 149-158, (in Persian).
[19] G. Eknoyan, A. Quetelet, the average man and indices of obesity, Nephrology Dialysis Transplantation, 23(1) (2008) 47-51.
[20] A.P. Gagge, A. Fobelets, L. Berglund, A standard predictive index of human response to the thermal environment, ASHRAE Transactions, 92 (1986)
[21] ASHRAE, ASHRAE Handbook of Fundamentals, ed Atlanta: ASHRAE, (2009)