دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 317-670 
بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی

صفحه 589-604

10.22060/mej.2019.16127.6281

احمد رضا شجاعی؛ سید مجید رهگشای؛ مظاهر رحیمی اسبویی؛ امیرحسین پهنابی؛ کمال محمدی