تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به بهساز خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 تبریز*مهندسی مکانیک

4 دانشگاه تبریز

چکیده

فرآیند بهسازی سه‌گانه، از نقطه نظر قابلیت استفاده مستقیم از گازهای خروجی سیستم‌های تولید توان در فرآیند بهسازی و تولید گاز سنتز با نسبت هیدروژن به مونواکسید کربن بالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در تحقیق حاضر، یک سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد و مجهز به بهساز خارجی پیشنهاد شده و از نظر ترمودینامیکی مطالعه شده است. به منظور انجام فرآیند بهسازی خارجی متان، گازهای خروجی سیستم در بهساز بازخورانی شده و از بخار آب، دی‌اکسید کربن و اکسیژن موجود در گازهای خروجی سیستم به عنوان عوامل بهسازی استفاده شده است. تاثیر پارامتر های مهم سیستم از قبیل چگالی جریان و دمای کاری پیل سوختی اکسید جامد بر روی شاخصه‌های عملکردی سیستم از قبیل انواع ولتاژ و افت ولتاژ‌ها، دبی جرمی سوخت و آب و هوای ورودی به سیستم، توان تولیدی پیل سوختی، بازده انرژی و اگزرژی سیستم بررسی شده است. نتایج حاصل از مطالعه پارامتریک نشان می‌دهد که به ازای مقادیر پایین چگالی جریان ( 1000 آمپر بر مترمربع) و دماهای کاری بالای پیل سوختی اکسید جامد (900 درجه سلسیوس)، دبی جرمی سوخت مصرفی کاهش پیدا کرده و در نتیجه بازده انرژی و اگزرژی تا بیشینه مقدار  04/55 و  11/53 درصد سیستم افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic Analysis of Power Generation System Based on Solid Oxide Fuel Cell With External Reforming

نویسندگان [English]

  • Moharram Jafari 1
  • mohsen sadeghi 2
  • Seyed Mohammad Seyed Mahmoudi 3
  • mortaza yari 4
1 Mechanical Engineering Faculty/University of Tabriz
2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 faculty of mechanical engineering, university of tabriz, tabriz, iran
4 faculty of mechanical engineering, university of tabriz, tabriz, iran
چکیده [English]

Due to the capability of using exhausted gases of power plants directly in the reforming process and producing high-quality syngas, the tri-reforming process is a considerable kind of reforming process. In the present study, a power generation system based on solid oxide fuel cells with specific capacity and equipped to the external reforming is proposed and investigated form the viewpoint of thermodynamics. In order to conduct the external reforming process, exhaust gases from the system including the steam, carbon dioxide and oxygen are recycled and utilized as the reforming agents in the reactor. In order to model the proposed system thermodynamically, the principals of mass and energy balance are applied in engineering equation software. Effects of such important parameters as the current density and solid oxide fuel cell operating temperature on the system performance indicators including the various voltages, fuel mass flow rate, power generation and the energy as well as the exergy efficiencies of the system are investigated. The parametric study results show that for the lower values of the current density e.g. 1000 A/m2 and higher values of the solid oxide fuel cells operating temperature e.g. 900 oC, the system energy and exergy efficiencies enhance up the maximum values of 55.04% and 53.11%, respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power generation system
  • Solid oxide fuel cell
  • External reformer
  • Hydrogen
  • Thermodynamic analysis
[1]          M. Halmann and A. Steinfeld, Fuel saving, carbon dioxide emission avoidance, and syngas production by tri-reforming of flue gases from coal- and gas-fired power stations, and by the carbothermic reduction of iron oxide, Energy, 31(15) (2006) 3171–3185.
[2]          M. Sadeghi, A. Chitsaz, S. M. S. Mahmoudi, and M. A. Rosen, Thermoeconomic optimization using an evolutionary algorithm of a trigeneration system driven by a solid oxide fuel cell, Energy, 89 (2015) 191–204.
[3]          R. Dietrich, J. Oelze, A. Lindermeir, C. Spitta, M. Steffen, T. Küster, S. Chen, C. Schlitzberger, and R. Leithner, Efficiency gain of solid oxide fuel cell systems by using anode offgas recycle - Results for a small scale propane driven unit, Journal of  Power Sources, 196 (17) (2011) 7152–7160.
[4]          S. Wongchanapai, H. Iwai, M. Saito, and H. Yoshida, Performance evaluation of an integrated small-scale SOFC-biomass gasification power generation system, Journal of  Power Sources, 216 (2012) 314–322.
[5]          D. Saebea, Y. Patcharavorachot, and A. Arpornwichanop, Analysis of an ethanol-fuelled solid oxide fuel cell system using partial anode exhaust gas recirculation, Journal of Power Sources, 208 (2012) 120–130.
[6]          M. Liu, A. Lanzini, W. Halliop, V. R. M. Cobas, A. H. M. Verkooijen, and P. V. Aravind, Anode recirculation behavior of a solid oxide fuel cell system: A safety analysis and a performance optimization, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (6) (2013) 2868–2883.
[7]          M. Lo Faro, A. Vita, L. Pino, and A. S. Aricò, Performance evaluation of a solid oxide fuel cell coupled to an external biogas tri-reforming process, Fuel Processing Technology, 115 (2013) 238–245.
[8]          M. R. Walluk, J. Lin, M. G. Waller, D. F. Smith, and T. A. Trabold, Diesel auto-thermal reforming for solid oxide fuel cell systems: Anode off-gas recycle simulation, Applied Energy, 130 (2014) 94–102.
[9]          M. Rokni, Thermodynamic analyses of municipal solid waste gasification plant integrated with solid oxide fuel cell and Stirling hybrid system, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (24) (2015) 7855–7869.
[10]        S. Wahl et al., Modeling of a thermally integrated 10 kWeplanar solid oxide fuel cell system with anode offgas recycling and internal reforming by discretization in flow direction, Journal of Power Sources,  279 (2015) 656–666.
[11]        F. Manenti et al., Biogas-fed solid oxide fuel cell (SOFC) coupled to tri-reforming process: Modelling and simulation, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (42) (2015) 14640–14650.
[12]        K. Wiranarongkorn and S. Authayanun, ScienceDirect Analysis of thermally coupling steam and tri-reforming processes for the production of hydrogen from bio-oil, International Journal of Hydrogen Energy, 41(41) (2016) 18370–18379.
[13]        L. Barelli, G. Bidini, G. Cinti, F. Gallorini, and M. P�niz, SOFC stack coupled with dry reforming, Applied Energy, 192 (2017) 498–507.
[14]        A. S. Mehr et al,Solar-assisted integrated biogas solid oxide fuel cell (SOFC) installation in wastewater treatment plant: Energy and economic analysis, Applied Energy, 191 (2017) 620–638.
[15]        M. Rokni, Addressing fuel recycling in solid oxide fuel cell systems fed by alternative fuels, Energy, 137 (2017) 1013–1025.
[16]        N. Chatrattanawet, D. Saebea, S. Authayanun, A. Arpornwichanop, and Y. Patcharavorachot, Performance and environmental study of a biogas-fuelled solid oxide fuel cell with different reforming approaches, Energy, 146 (2018) 131–140.
[17]        A. Chitsaz, M. Sadeghi, M. Sadeghi, and E. Ghanbarloo, Exergoenvironmental comparison of internal reforming against external reforming in a cogeneration system based on solid oxide fuel cell using an evolutionary algorithm, Energy, 144 (2018) 420–431.
[18]        M. Sadeghi, M. Jafari, M. Yari, and S. M. S. Mahmoudi, Exergoeconomic assessment and optimization of a syngas production system with a desired H2/CO ratio based on methane tri-reforming process, Journal of CO2 Utilization., 25 (2018) 283–301.
[19]        Sanford, Klein, Thermodynamics/S. Klein, G. Nellis." New York: Cambridge, (2012).
[20]        F. Ranjbar, A. Chitsaz, S. M. S. Mahmoudi, S. Khalilarya, and M. A. Rosen, Energy and exergy assessments of a novel trigeneration system based on a solid oxide fuel cell, Energy Conversion and Management, 87 (2014) 318–327.
[21]        M. Sadeghi, A. S. Mehr, M. Zar, and M. Santarelli, Multi-objective optimization of a novel syngas fed SOFC power plant using a downdraft gasifier, Energy, 148 (2018) 16–31.
[22]        J. Hosseinpour, M. Sadeghi, A. Chitsaz, F. Ranjbar, and M. A. Rosen, Exergy assessment and optimization of a cogeneration system based on a solid oxide fuel cell integrated with a Stirling engine, Energy Conversion and Management, 143 (2017) 448–458.
[23]        S. M. S. Mahmoudi and L. Khani, Thermodynamic and exergoeconomic assessments of a new solid oxide fuel cell-gas turbine cogeneration system, Energy Conversion and Management, 123 (2016) 324–337.
[24]        C. O. Colpan, I. Dincer, and F. Hamdullahpur, Thermodynamic modeling of direct internal reforming solid oxide fuel cells operating with syngas, International Journal of Hydrogen Energy, 32 (7) (2007) 787–795.
[25]        S. H. Chan, C. F. Low, and O. L. Ding, Energy and exergy analysis of simple solid-oxide fuel-cell power systems, Journal of Power Sources, 103 (2) (2002) 188-200.
[26]        M. Sadeghi, S. M. S. Mahmoudi, and R. Khoshbakhti Saray, Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of an ejector refrigeration cycle powered by an internal combustion (HCCI) engine, Energy Conversion and  Management, 96 (2015) 403–417.
[27]        M. Sadeghi, M. Yari, S. M. S. Mahmoudi, and M. Jafari, Thermodynamic analysis and optimization of a novel combined power and ejector refrigeration cycle – Desalination system, Applied Energy, 208 (2017) 239–251.
[28]        A. Nemati, M. Sadeghi, and M. Yari, Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of a marine engine waste heat driven RO desalination system integrated with an organic Rankine cycle using zeotropic working fluid, Desalination, 422 (2017) 113–123.
[29]        M. Sadeghi, A. Nemati, A. ghavimi, and M. Yari, Thermodynamic analysis and multi-objective optimization of various ORC (organic Rankine cycle) configurations using zeotropic mixtures, Energy, 109 (2016) 791–802.
[30]        Tao G, Armstrong T, Virkar A , Intermediate temperature solid oxide fuel cell ( IT-SOFC ) research and development activities at MSRI, Ninet. Annu. ACERC&ICES Conf. Utah, (2005).