تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

3 بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

4 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل،ایران

چکیده

در این تحقیق، تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز‌ معکوس با هدف تولید الکتریسیته و آب شیرین از منابع دما پایین انجام شده است. کلیه آنالیز‌ها براساس قوانین ترمودینامیک و ترمواکونومیک می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که در سیستم مبدل حرارتی جذبی با دستیابی به ضریب عملکرد 4372/0 مقدار 7/494 کیلووات انرژی حرارتی در ابزوربر حاصل می‌شود که دمای آن تا 105 درجه سلسیوس افزایش می‌یابد. با انتقال این مقدار حرارت به سیستم رانکین آلی، مقدار 18/63 کیلووات الکتریسیته تولید می‌شود. با مصرف این مقدار الکتریسیته در سیستم اسمزمعکوس، 2/216 مترمکعب در روز آب شیرین تولید می‌گردد که هزینه این مقدار آب تولید شده 217/2 دلار به ازای هر مترمکعب به‌دست می‌آید. همچنین در تحلیل ترمواکونومیک مقدار هزینه بر واحد اگزرژی تمام نقاط سیستم و هزینه الکتریسیته و آب تولید شده محاسبه شد. در ادامه مقدار هزینه تراز شده الکتریسیته در نرخ‌های حرارت اتلافی مختلف مورد بررسی قرار گرفته، براساس نتایج با افزایش مقدار نرخ حرارت، هزینه تراز شده الکتریسیته کاهش می‌یابد. همچنین تاثیر تغییرات هزینه‌سرمایه‌گذاری هر سیستم و نرخ بهره واقعی بر روی هزینه آب شیرین تولید شده مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic and Thermo-Economic Analysis of the Absorption Heat Transformer, Organic Rankine Cycle, and Reverse Osmosis Desalination Combined System

نویسندگان [English]

  • Arash Aramesh 1
  • ٍEbrahim Jahanshahi Javaran 2
  • Mehran Ameri 3
  • Ighball Baniasad Askari 4
1 Renewable Energies & Energy Conversion Department, Institute of Science & High Technology & Environmental Sciences, Kerman Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Renewable Energies & Energy Conversion Department, Institute of Science & High Technology & Environmental Sciences, Kerman Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Zabol, Sistan & Baluchestan, Iran
چکیده [English]

In this study, the thermodynamic and thermo-economic analysis of an absorption heat transformer, organic Rankine cycle and reverse osmosis desalination combined system was performed aiming at generation the electricity and fresh water from low-temperature heat sources. All analyses are based on the thermodynamic and thermo-economic laws. The results have shown that the absorption heat transformer with the coefficient of performance of 0.4372 produces 494.7 kW of thermal energy at a temperature of 105°C in the absorber. By applying the absorption heat transformer produced thermal energy, it is possible to produce 63.18 kW of electricity in the organic Rankine cycle. By using this amount of electricity in the reverse osmosis system, 216.2m3/day of freshwater is produced at the cost of 2.217$/m3. Also, in thermo-economic analysis, the unit cost of the exergy for all points of the system and the unit cost of the electricity and fresh water were calculated. The levelized cost of electricity at different heat rates was determined and it was shown that the levelized cost of electricity is reduced when the heat rate is increased. Also, the effects of the capital cost of each system and real interest rate changes on the unit cost of the fresh water were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption heat transformer
  • Rankine cycle
  • Reverse osmosis
  • thermoeconomic analysis
[1] G. Srinivas, S. Sekar, R. Saravanan, S. Renganarayanan, Studies on a water-based absorption heat transformer for desalination using MED, Desalination and Water treatment, 1(1-3) (2009) 75-81.
[2] Z. Ma, H. Bao, A.P. Roskilly, Performance analysis of ultralow grade waste heat upgrade using absorption heat transformer, Applied Thermal Engineering, 101 (2016) 350-361.
[3] W. Rivera, J. Siqueiros, H. Martínez, A. Huicochea, Exergy analysis of a heat transformer for water purification increasing heat source temperature, Applied thermal engineering, 30(14-15) (2010) 2088-2095.
[4] I. Horuz, B. Kurt, Absorption heat transformers and an industrial application, Renewable Energy, 35(10) (2010) 2175-2181.
[5] W. Rivera, R. Best, M. Cardoso, R. Romero, A review of absorption heat transformers, Applied Thermal Engineering, 91 (2015) 654-670.
[6] Ö. Kaşka, Energy and exergy analysis of an organic Rankine for power generation from waste heat recovery in steel industry, Energy Conversion and Management, 77 (2014) 108-117.
[7] A. Nafey, M. Sharaf, Combined solar organic Rankine cycle with reverse osmosis desalination process: energy, exergy, and cost evaluations, Renewable Energy, 35(11) (2010) 2571-2580.
[8] K. Parham, M. Yari, U. Atikol, Alternative absorption heat transformer configurations integrated with water desalination system, Desalination, 328 (2013) 74-82.
[9] K. Parham, M. Khamooshi, D.B.K. Tematio, M. Yari, U. Atikol, Absorption heat transformers–a comprehensive review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34 (2014) 430-452.
[10] S.M. S Mahmoudi, S. Salehi, M. Yari, M.A. Rosen, Exergoeconomic Performance Comparison and Optimization of Single-Stage Absorption Heat Transformers, Energies, 10(4) (2017) 532.
[11] S. Safarian, F. Aramoun, Energy and exergy assessments of modified Organic Rankine Cycles (ORCs), Energy Reports, 1 (2015) 1-7.
[12] M. Mirzaei, M.H. Ahmadi, M. Mobin, M.A. Nazari, R. Alayi, Energy, exergy and economics analysis of an ORC working with several fluids and utilizes smelting furnace gases as heat source, Thermal Science and Engineering Progress, 5 (2018) 230-237.
[13] B.A. Qureshi, S.M. Zubair, Energy-exergy analysis of seawater reverse osmosis plants, Desalination, 385 (2016) 138-147.
[14] Y. Du, X. Liang, Y. Liu, L. Xie, S. Zhang, Exergo-economic analysis and multi-objective optimization of seawater reverse osmosis desalination networks, Desalination, 466 (2019) 1-15.
[15] N. Chaiyat, Upgrading of low temperature heat with absorption heat transformer for generating electricity by organic Rankine cycle, Global Advanced Research Journal of Engineering, Technology and Innovation, 3(9) (2014) 235-247.
[16] A. Nemati, M. Sadeghi, M. Yari, Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of a marine engine waste heat driven RO desalination system integrated with an organic Rankine cycle using zeotropic working fluid, Desalination, 422 (2017) 113-123.
[17] I.B. Askari, M. Ameri, F. Calise, Energy, exergy and exergo-economic analysis of different water desalination technologies powered by Linear Fresnel solar field, Desalination, 425 (2018) 37-67.
[18] S. Sekar, R. Saravanan, Exergetic performance of eco friendly absorption heat transformer for seawater desalination, International Journal of exergy, 8(1) (2010) 51-67.
[19] X. Zhang, D. Hu, Z. Li, Performance analysis on a new multi-effect distillation combined with an open absorption heat transformer driven by waste heat, Applied Thermal Engineering, 62(1) (2014) 239-244.
[20] S. Mahmoudi, S. Salehi, M. Yari, Three-objective optimization of a novel triple-effect absorption heat transformer combined with a water desalination system, Energy conversion and management, 138 (2017) 131-147.
[21] R. Misra, P. Sahoo, S. Sahoo, A. Gupta, Thermoeconomic optimization of a single effect water/LiBr vapour absorption refrigeration system, International Journal of Refrigeration, 26(2) (2003) 158-169.
[22] A. Bejan, G. Tsatsaronis, M. Moran, Thermal design and optimization, John Wiley & Sons, 1996.
[23] J. Rashidi, P. Ifaei, I.J. Esfahani, A. Ataei, C.K. Yoo, Thermodynamic and economic studies of two new high efficient power-cooling cogeneration systems based on Kalina and absorption refrigeration cycles, Energy Conversion and Management, 127 (2016) 170-186.
[24] L.T. Blank, A.J. Tarquin, Basics of engineering economy/Leland Blank, Anthony Tarquin, Boston: McGraw-Hill Higher-Education, 2008.
[25] F. Calise, M.D. d’Accadia, A. Macaluso, A. Piacentino, L. Vanoli, Exergetic and exergoeconomic analysis of a novel hybrid solar–geothermal polygeneration system producing energy and water, Energy Conversion and Management, 115 (2016) 200-220.
[26] D. Tempesti, D. Fiaschi, Thermo-economic assessment of a micro CHP system fuelled by geothermal and solar energy, Energy, 58 (2013) 45-51.
[27] L.G. Farshi, S.S. Mahmoudi, M. Rosen, Exergoeconomic comparison of double effect and combined ejector-double effect absorption refrigeration systems, Applied Energy, 103 (2013) 700-711.
[28] S. Salehi, M. Yari, M. Rosen, Exergoeconomic comparison of solar-assisted absorption heat pumps, solar heaters and gas boiler systems for district heating in Sarein Town, Iran, Applied Thermal Engineering, 153 (2019) 409-425.
[29] P. Ifaei, A. Ataei, C. Yoo, Thermoeconomic and environmental analyses of a low water consumption combined steam power plant and refrigeration chillers-Part 2: Thermoeconomic and environmental analysis, Energy Conversion and Management, 123 (2016) 625-642.
[30] I.J. Esfahani, C. Yoo, Exergy analysis and parametric optimization of three power and fresh water cogeneration systems using refrigeration chillers, Energy, 59 (2013) 340-355.
[31] I.B. Askari, M. Ameri, Techno economic feasibility analysis of Linear Fresnel solar field as thermal source of the MED/TVC desalination system, Desalination, 394 (2016) 1-17.
[32] G. Iaquaniello, A. Salladini, A. Mari, A. Mabrouk, H. Fath, Concentrating solar power (CSP) system integrated with MED–RO hybrid desalination, Desalination, 336 (2014) 121-128.
[33] I. Horuz, B. Kurt, Single stage and double absorption heat transformers in an industrial application, International Journal of Energy Research, 33(9) (2009) 787-798.
[34] R.J. Romero, A. Rodríguez-Martínez, Optimal water purification using low grade waste heat in an absorption heat transformer, Desalination, 220(1-3) (2008) 506-513.
[35] W. Pu, C. Yue, D. Han, W. He, X. Liu, Q. Zhang, Y. Chen, Experimental study on Organic Rankine cycle for low grade thermal energy recovery, Applied Thermal Engineering, 94 (2016) 221-227.