مطالعه تجربی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی سیال و دمای کارکرد بر روی انتقال گرما در پمپ رسانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی، دانشگاه تبریز

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در مقاله حاضر با انجام تست‌های تجربی، انتقال گرما در پمپ رسانشی با استفاده از الکترودهای مسطح برای دو مایع دی‌الکتریک نرمال-هگزان و نرمال-دکان به‌عنوان سیال عامل مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش برای ضخامت‌های مختلف فیلم سیال و با در نظر گرفتن ولتاژ الکتریکی متغیر، انجام شده و اثرات پارامترهای مختلف مانند ویژگی‌های فیزیکی (اختلاف تحرک یونی، چگالی و گرانروی) و هم‌چنین دمای کاری سیال بر عملکرد انتقال گرمای پمپ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بالاتر بودن اختلاف تحرک یونی سیال دی‌الکتریک و هم‌چنین پایین‌تر بودن چگالی و لزجت، به‌دلیل بهبود کیفیت تشکیل گردابه‌ها در همسایگی الکترودها باعث افزایش دبی جریان و افزون بر این به‌دلیل ایجاد جریان آشفته در اطراف الکترودها موجب افزایش بسیار قابل‌توجه انتقال گرما در پمپ می‌شود. از سوی دیگر بیشتر بودن دمای کاری نیز به‌سبب کاهش چگالی و گرانروی و هم‌چنین افزایش گرادیان دما بین منبع و مقصد انتقال گرما باعث بالارفتن دبی و انتقال گرما می‌گردد. افزایش شدید انتقال گرما با استفاده از پدیده رسانش الکتریکی در مقایسه با گذر معمولی جریان از درون یک مجرای ساده (فاقد الکترود) برای تمام ضخامت‌های مختلف فیلم و دماهای کاری مشاهده می‌شود. بیش‌ترین مقادیر افزایش عدد ناسلت برای نرمال-هگزان و نرمال-دکان به‌ترتیب برابر 1041 و 568 درصد مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effects of Fluid Physical Properties and Working Temperature on Heat Transfer in Conduction Pump

نویسندگان [English]

  • Moharram Jafari 1
  • Esmaeil esmaeilzadeh 2
  • Navid Farrokhi 3
1 Mechanical Engineering Faculty/University of Tabriz
2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the current paper, heat transfer in conduction pumping of n-hexane and n-decane dielectrics (as working fluids) using flush electrodes is investigated by conducting experimental tests. The Study has been carried out for different fluid film thicknesses and variable applied electric voltage, and the effects of various parameters such as physical properties (ion mobility difference, density and viscosity), as well as fluid working temperature on heat transfer performance of the conduction pump have been investigated. The results show that higher ion mobility difference, as well as lower density and viscosity, increases the flow rate and heat transfer in the conduction pump, due to the improvement of the vortices formation in the vicinity of the electrodes. Moreover, it significantly increases the heat transfer in the pump by creating turbulent flow around the electrodes. On the other hand, higher operating temperatures enhance the flow rate and heat transfer due to decreasing density and viscosity and also increasing the temperature gradient between the source and the destination of heat transfer. The intense heat transfer enhancement by using the conduction phenomenon compared to the ordinary fluid flow pumping through a simple duct (having no electrodes) is seen for all film thicknesses and working temperatures. Maximum observed enhancement of Nusselt number for n-hexane and n-decane are equal to 1041% and 568%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrohydrodynamic
  • Electrical conduction pump
  • Ion mobility difference
  • Pump characteristics
[1] D.S. Cho, S. Kang, Y.K. Suh, Development of a bi-directional electrohydrodynamic pump: Parametric study with numerical simulation and flow visualization, Advances in Mechanical Engineering, 8(6) (2016) 12-34.
[2] J. Melcher, Continuum electromechanics (Cambridge, MIT press, 198 (1981) 3.1-3.26.
[3] M. Jafari, E. esmaeilzadeh, N. Farrokhi, Experimental Study of the Effects of Fluid Physical Properties on Conduction Pump Performance, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering,  (2019) - DOI: 10.22060/MEJ.2019.14866.5961 (in Persian).
[4] P. Atten, M. Haidara, Electrical conduction and ehe motion of dielectric llquids in a knife-plane electrode assembly, IEEE Transactions on Electrical Insulation, (2) (1985) 187-198.
[5] J. Bryan, J. Seyed-Yagoobi, Analysis of 2-dimensional flow field generated by a 1-electrode-pair ion-drag pump, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1(3) (1994) 459-466.
[6] J.M. Crowley, G.S. Wright, J.C. Chato, Selecting a working fluid to increase the efficiency and flow rate of an EHD pump, IEEE Transactions on Industry Applications, 26(1) (1990) 42-49.
[7] W.F. Pickard, Ion drag pumping. I. Theory, Journal of Applied Physics, 34(2) (1963) 246-250.
[8] K. Brand, J. Seyed-Yagoobi, Effect of electrode configuration on electrohydrodynamic induction pumping of a stratified liquid/vapor medium, IEEE Transactions on Industry Applications, 38(2) (2002) 389-400.
[9] J. Seyed-Yagoobi, J. Chato, J. Crowley, P. Krein, Induction electrohydrodynamic pump in a vertical configuration: Part 1—Theory, Journal of Heat Transfer, 111(3) (1989) 664-669.
[10] A. Washabauch, M. Zahn, J. Melcher, Electrohydrodynamic traveling-wave pumping of homogeneous semi-insulating liquids, IEEE transactions on electrical insulation, 24(5) (1989) 807-834.
[11] M. Wawzyniak, J. Seyed-Yagoobi, Electrohydrodynamic induction pumping of a stratified liquid/vapor medium in the presence of volumetric and interface electric charges, IEEE Transactions on Industry Applications, 37(4) (2001) 950-958.
[12] R. Hanaoka, I. Takahashi, S. Takata, T. Fukami, Y. Kanamaru, Properties of EHD pump with combination of rod-to-rod and meshy parallel plates electrode assemblies, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 16(2) (2009).
[13] R. Hanaoka, S. Takata, M. Murakumo, H. Anzai, Properties of liquid jet induced by electrohydrodynamic pumping in dielectric liquids, Electrical Engineering in Japan, 138(4) (2002) 1-9.
[14] S.-I. Jeong, J. Seyed-Yagoobi, Experimental study of electrohydrodynamic pumping through conduction phenomenon, Journal of Electrostatics, 56(2) (2002) 123-133.
[15] R. Raghavan, J. Qin, L.Y. Yeo, J.R. Friend, K. Takemura, S. Yokota, K. Edamura, Electrokinetic actuation of low conductivity dielectric liquids, Sensors and Actuators B: Chemical, 140(1) (2009) 287-294.
[16] S.-I. Jeong, J. Seyed-Yagoobi, P. Atten, Theoretical/numerical study of electrohydrodynamic pumping through conduction phenomenon, IEEE Transactions on Industry Applications, 39(2) (2003) 355-361.
[17] P. Atten, J. Seyed-Yagoobi, Electrohydrodynamically induced dielectric liquid flow through pure conduction in point/plane geometry, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 10(1) (2003) 27-36.
[18] R. Hanaoka, H. Nakamichi, S. Takata, T. Fukami, Distinctive flow properties of liquid jet generated by EHD pump and conical nozzle, Electrical Engineering in Japan, 154(1) (2006) 9-19.
[19] M.A.W. Siddiqui, Experimental Study of Stratified Liquid Film Pumping with Electric Conduction Phenomenon, Illinois Institute of Technology, 2006.
[20] M. Yazdani, J. Seyed-Yagoobi, Electrically induced dielectric liquid film flow based on electric conduction phenomenon, IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation, 16(3) (2009).
[21] M. Hojjati, E. Esmaeilzadeh, B. Sadri, R. Gharraei, Electrohydrodynamic conduction pumps with cylindrical electrodes for pumping of dielectric liquid film in an open channel, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 392(1) (2011) 294-299.
[22] M. Hemayatkhah, R. Gharraei, E. Esmaeilzadeh, Flow pattern visualization of liquid film conduction pumping using flush mounted electrodes, Experimental Thermal and Fluid Science, 35(6) (2011) 933-938.
[23] N. Nourdanesh, E. Esmaeilzadeh, Experimental study of heat transfer enhancement in electrohydrodynamic conduction pumping of liquid film using flush electrodes, Applied Thermal Engineering, 50(1) (2013) 327-333.
[24] M. Yazdani, J. Seyed-Yagoobi, Effect of charge mobility on dielectric liquid flow driven by EHD conduction phenomenon, Journal of electrostatics, 72(4) (2014) 285-294.
[25] R. Gharraei, M. Hemayatkhah, S.B. Islami, E. Esmaeilzadeh, An experimental investigation on the developing wavy falling film in the presence of electrohydrodynamic conduction phenomenon, Experimental Thermal and Fluid Science, 60 (2015) 35-44.
[26] A. Sobhani, S. Nasirivatan, R. Gharraei, E. Esmaeilzadeh, Experimental investigation of fully developed falling film flow in the presence of conduction pumps, Journal of Electrostatics, 73 (2015) 71-79.
[27] M. Yazdani, J.S. Yagoobi, The effect of uni/bipolar charge injection on EHD conduction pumping, Journal of Electrostatics, 75 (2015) 43-48.
[28] M. Mirzaei, M. Saffar-Avval, Enhancement of convection heat transfer using EHD conduction method, Experimental Thermal and Fluid Science, 93 (2018) 108-118.
[29] Y.K. Stishkov, S. Vasilkov, D. Nechaev, The structure of field-induced near-wall charged layers arising in weakly conducting liquids near the surface of solid dielectrics, Journal of Electrostatics, 94 (2018) 44-50.
[30] N. Nourdanesh, S. Hossainpour, E. Esmaeilzadeh, Experimental investigation of heat transfer enhancement in an open-channel flow with dielectric fluid using electrohydrodynamic conduction pumps concept, Applied Thermal Engineering, 157 (2019) 113711.
[31] R.C. Reid, Tables on the Thermophysical Properties of Liquids and Gases. NB Vargaftik, Halsted Press, Division of John Wiley & Sons, Inc., New York, August, 1975. $49.50, 758 pages, AIChE Journal, 21(6) (1975) 1235-1235.
[32] O. Gzowski, Mobility of ions in liquid dielectrics, Nature, 194(4824) (1962) 173-173.
[33] J. Bryan, J. Seyed-Yagoobi, Experimental study of ion-drag pumping using various working fluids, IEEE Transactions on Electrical Insulation, 26(4) (1991) 647-655.
[34] R.J. Moffat, Describing the uncertainties in experimental results, Experimental thermal and fluid science, 1(1) (1988) 3-17.