دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1357-1694