دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، خرداد 1400 
20. شبیه سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی آزمایی تجربی

صفحه 20-20

10.22060/mej.2020.17093.6518

بهزاد محمدی؛ سید فرامرز رنجبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ سیما باهری اسلامی؛ لیلی گروسی فرشی