شبیه‌سازی پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت با استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و زمینی در آب و هواهای گرم و مرطوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 تربیت مدرس

3 تربیت مدرس * مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، عملکرد پویای خنک‌کننده جاذب رطوبت دسیکنت و ترکیب شده با انرژی‌های خورشیدی و منبع زمینی ارائه می‌شود. از انرژی خورشیدی به منظور فراهم آوری حرارت مورد نیاز برای احیاء چرخ دسیکنت و از مبدل منبع زمینی به عنوان پیش خنک‌کن هوا استفاده شده است. پتانسیل خنک‌کننده در برقراری آسایش حرارتی در آب و هواهای گرم و مرطوب ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهند که این خنک‌کننده می‌تواند با دماهای احیاء پایین (پایین‌تر از 75 درجه سلسیوس) آسایش حرارتی را در این مناطق برقرار کند. به عنوان رویکردی جدید، بیشینه دمای احیاء لازم برای چرخ دسیکنت کنترل شده است. تأثیر عملکرد چرخ دسیکنت و بیشینه دمای احیاء آن بر رفتار خنک‌کننده بررسی شده است. بر اساس نتایج، عملکرد قوی چرخ دسیکنت آسایش حرارتی را تا 40 درصد و سهم انرژی خورشیدی را تا 14 درصد نسبت به عملکرد ضعیف آن افزایش می‌دهد. با کاهش بیشینه دمای احیاء تا 50 درجه سلسیوس، آسایش حرارتی برقرار شده به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یابد. استفاده از مبدل منبع زمینی آسایش حرارتی را بهبود می‌بخشد و درصد مشخصی از آسایش حرارتی با دماهای احیاء پایین‌تری برقرار می‌شود. تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که در شرایط برقراری کامل آسایش حرارتی توسط خنک‌کننده، زمان بازپرداخت برابر با 2/8 سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Simulation of Desiccant Cooling System with Simultaneously Using Solar and Ground Renewable Energies in Hot-Humid Regions

نویسندگان [English]

  • Saeed Rayegan 1
  • Ghassem Heidarinejad 2
  • Hadi PasdarShahri 3
1 Energy conversion group, Faculty of mechanical engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This paper presents the dynamic operation of a desiccant cooling system combined with solar and ground source energies. Solar energy is used for providing the required energy for regenerating the desiccant wheel, and the ground source heat exchanger is exploited as an air pre-cooling component. The potential of the system in providing thermal comfort is assessed in hot-humid regions. Results reveal that this system is capable of providing thermal comfort in these regions with low-grade regeneration temperatures (lower than 75 ℃). As a new perspective, the maximum value of the desiccant wheel regeneration temperature is controlled. The effect of the desiccant wheel performance and its maximum regeneration temperature is evaluated on the behavior of the system. With results, high performance desiccant wheel increases the provided thermal comfort up to 40% and the contribution of solar energy up to 14% compared with its low performance. Reducing the maximum regeneration temperature to 50 ℃, decreases the achieved thermal comfort to lower than 30%. Ground source heat exchanger enhances the thermal comfort and a specified level of that can be provided with lower regeneration temperatures. The economical assessment shows that in entirely provided thermal comfort conditions by the system, the payback period is calculated to be 8.2 years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desiccant cooling system
  • Solar energy
  • Ground source heat exchanger
  • Dynamic performance
[1] O. Masoso, L.J. Grobler, The dark side of occupants’ behaviour on building energy use, Energy and buildings, 42(2) (2010) 173-177.
[2] A.M. Omer, Renewable building energy systems and passive human comfort solutions, Renewable and sustainable energy reviews, 12(6) (2008) 1562-1587.
[3] S. Delfani, J. Esmaeelian, H. Pasdarshahri, M. Karami, Energy saving potential of an indirect evaporative cooler as a pre-cooling unit for mechanical cooling systems in Iran, Energy and Buildings, 42(11) (2010) 2169-2176.
[4] F. Kojok, F. Fardoun, R. Younes, R. Outbib, Hybrid cooling systems: A review and an optimized selection scheme, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65 (2016) 57-80.
[5] İ. Uçkan, T. Yılmaz, E. Hürdoğan, O. Büyükalaca, Experimental investigation of a novel configuration of desiccant based evaporative air conditioning system, Energy conversion and management, 65 (2013) 606-615.
[6] M.K. Shahzad, G.Q. Chaudhary, M. Ali, N.A. Sheikh, M.S. Khalil, T.U. Rashid, Experimental evaluation of a solid desiccant system integrated with cross flow Maisotsenko cycle evaporative cooler, Applied Thermal Engineering, 128 (2018) 1476-1487.
[7] G.Q. Chaudhary, M. Ali, N.A. Sheikh, S. Khushnood, Integration of solar assisted solid desiccant cooling system with efficient evaporative cooling technique for separate load handling, Applied Thermal Engineering, 140 (2018) 696-706.
[8] L. Chen, S. Chen, L. Liu, B. Zhang, Experimental investigation of precooling desiccant-wheel air-conditioning system in a high-temperature and high-humidity environment, International Journal of Refrigeration, 95 (2018) 83-92.
[9] G. Heidarinejad, V. Khalajzadeh, S. Delfani, Performance analysis of a ground-assisted direct evaporative cooling air conditioner, Building and Environment, 45(11) (2010) 2421-2429.
[10] S. El-Agouz, A. Kabeel, Performance of desiccant air conditioning system with geothermal energy under different climatic conditions, Energy conversion and management, 88 (2014) 464-475.
[11] Y. Abbassi, E. Baniasadi, H. Ahmadikia, Comparative performance analysis of different solar desiccant dehumidification systems, Energy and Buildings, 150 (2017) 37-51.
[12] D. Pandelidis, A. Pacak, A. Cichoń, S. Anisimov, P. Drąg, B. Vager, V. Vasilijev, Multi-stage desiccant cooling system for moderate climate, Energy conversion and management, 177 (2018) 77-90.
[13] A. Asadi, B. Roshanzadeh, Improving performance of two-stage desiccant cooling system by analyzing different regeneration configurations, Journal of Building Engineering, 25 (2019) 100807.
[14] A. Heidari, R. Roshandel, V. Vakiloroaya, An innovative solar assisted desiccant-based evaporative cooling system for co-production of water and cooling in hot and humid climates, Energy Conversion and Management, 185 (2019) 396-409.
[15] P. Bareschino, G. Diglio, F. Pepe, G. Angrisani, C. Roselli, M. Sasso, Numerical study of a MIL101 metal organic framework based desiccant cooling system for air conditioning applications, Applied Thermal Engineering, 124 (2017) 641-651.
[16] A. Heidari, H. Rostamzadeh, A. Avami, A novel hybrid desiccant-based ejector cooling system for energy and carbon saving in hot and humid climates, International Journal of Refrigeration, 101 (2019) 196-210.
[17] G. Panaras, E. Mathioulakis, V. Belessiotis, N. Kyriakis, Experimental validation of a simplified approach for a desiccant wheel model, Energy and Buildings, 42(10) (2010) 1719-1725.
[18] G. Heidarinejad, H. Pasdarshahri, The effects of operational conditions of the desiccant wheel on the performance of desiccant cooling cycles, Energy and Buildings, 42(12) (2010) 2416-2423.
[19] T. Sokhansefat, A. Kasaeian, K. Rahmani, A.H. Heidari, F. Aghakhani, O. Mahian, Thermoeconomic and environmental analysis of solar flat plate and evacuated tube collectors in cold climatic conditions, Renewable energy, 115 (2018) 501-508.
[20] D. Jani, M. Mishra, P. Sahoo, Performance studies of hybrid solid desiccant–vapor compression air-conditioning system for hot and humid climates, Energy and Buildings, 102 (2015) 284-292.
[21] A. Arteconi, C. Brandoni, G. Rossi, F. Polonara, Experimental evaluation and dynamic simulation of a ground coupled heat pump for a commercial building, International Journal of Energy Research, 37(15) (2013) 1971-1980.
[22] A. Cacabelos, P. Eguía, J.L. Míguez, E. Granada, M.E. Arce, Calibrated simulation of a public library HVAC system with a ground-source heat pump and a radiant floor using TRNSYS and GenOpt, Energy and Buildings, 108 (2015) 114-126.
[23] M. Mehrpooya, H. Hemmatabady, M.H. Ahmadi, Optimization of performance of combined solar collector-geothermal heat pump systems to supply thermal load needed for heating greenhouses, Energy Conversion and Management, 97 (2015) 382-392.
[24] S. Klein, B. Newton, J. Thornton, D. Bradley, J. Mitchell, M. Kummert, TRNSYS Reference Manual: Mathematical Reference, 16, Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, (2006).
[25] M. Kharseh, M. Al-Khawaja, M.T. Suleiman, Potential of ground source heat pump systems in cooling-dominated environments: Residential buildings, Geothermics, 57 (2015) 104-110.
[26] K. Ghali, Energy savings potential of a hybrid desiccant dehumidification air conditioning system in Beirut, Energy Conversion and Management, 49(11) (2008) 3387-3390.
[27] Y. Guan, Y. Zhang, Y. Sheng, X. Kong, S. Du, Feasibility and economic analysis of solid desiccant wheel used for dehumidification and preheating in blast furnace: A case study of steel plant, Nanjing, China, Applied Thermal Engineering, 81 (2015) 426-435.
[28] T. Ge, F. Ziegler, R. Wang, H. Wang, Performance comparison between a solar driven rotary desiccant cooling system and conventional vapor compression system (performance study of desiccant cooling), Applied Thermal Engineering, 30(6-7) (2010) 724-731.
[29] R. Qi, L. Lu, Y. Huang, Parameter analysis and optimization of the energy and economic performance of solar-assisted liquid desiccant cooling system under different climate conditions, Energy conversion and management, 106 (2015) 1387-1395.
[30] A. Kodama, T. Hirayama, M. Goto, T. Hirose, R. Critoph, The use of psychrometric charts for the optimisation of a thermal swing desiccant wheel, Applied Thermal Engineering, 21(16) (2001) 1657-1674.
[31] M.-H. Kim, J.-S. Park, J.-W. Jeong, Energy saving potential of liquid desiccant in evaporative-cooling-assisted 100% outdoor air system, Energy, 59 (2013) 726-736.
[32] J. Watt, Evaporative air conditioning handbook, Springer Science & Business Media, 2012.
[33] S. De Antonellis, M. Intini, C.M. Joppolo, Desiccant wheels effectiveness parameters: correlations based on experimental data, Energy and Buildings, 103 (2015) 296-306.
[34] S. Kalogirou, The potential of solar industrial process heat applications, Applied Energy, 76(4) (2003) 337-361.
[35] T. Sokhansefat, D. Mohammadi, A. Kasaeian, A. Mahmoudi, Simulation and parametric study of a 5-ton solar absorption cooling system in Tehran, Energy Conversion and Management, 148 (2017) 339-351.