مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با درنظرگرفتن آسیب وارد به رگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشگاه تهران-مهندسی مکانیک

چکیده

یکی از روش‌های درمان‌گرفتگی رگ، جایگذاری استنت خوداتساع در رگ می‌باشد،استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار در ساخت استنت خوداتساع به دلیل خواص سوپرالاستیک این آلیاژ گسترش یافته است. در این مقاله با جایگذاری استنت آلیاژی حافظه‌دار در رگ، به بررسی میزان تنش و آسیب وارد به رگ توسط استنت در نرم‌افزار آباکوس پرداخته شده است. به منظور شبیه‌سازی رفتار رگ در این کار خواص غیرالاستیک رگ، که شامل نرم‌شدگی و تغییر شکل پایدار رگ می‌باشد، در نظر گرفته شده و به منظور شبیه‌سازی رفتار استنت از مدل ساختاری سوزا استفاده شده است. با استفاده از مدل آسیب که در این مقاله در نظر گرفته شده است میزان آسیب ایجادشده در رگ، که یکی از عوامل گرفتگی مجدد رگ است، بررسی شده است. در صورت استفاده از مدل هایپرالاستیک و بدون درنظرگرفتن آسیب ایجادشده در بافت رگ، بعد از برداشتن استنت تنش و کرنشی در رگ باقی نمی‌ماند و این نتیجه موجب خطا در پیش‌بینی رفتار رگ بعد از استنت‌گذاری می‌گردد. هم‌چنین در این مقاله از رگ با هندسه‌ی واقعی استفاده شده است، بدین وسیله تحلیل مطابقت بیشتری با واقعیت دارد و امکان تعیین نقاط بیشینه تنش و آسیب در رگ فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Finite element modeling of shape memory alloy stent insertion in the vessel with consideration of vessel damage

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rouhani 1
  • Mohammad Reza Zakerzadeh 2
  • Mostafa Baghani 3
1 School of mechanical engineering, College of engineering, University of Tehran
2 School of mechanical engineering, College of engineering, University of Tehran
3 دانشگاه تهران-مهندسی مکانیک
چکیده [English]

One of the common methods to resolve artery stenosis is the insertion of a shape memory alloy stent in the artery. The use of shape memory alloys in the manufacturing of self-expandable stent has expanded because of the superelastic behavior of this alloy. In this paper, we simulated a shape memory alloy stent insertion in an artery to explore stress and damage effects arising from the stent insertion on the artery by using ABAQUS software. To simulate the mechanical behavior of artery, we considered the effect of the inelastic arterial properties (stress softening and recoverable inelastic deformation) that activated under supraphysiological loading in the stenting process, and to simulate stent behavior, the Souza model is used. These two models were applied in ABAQUS by UMAT codes. By using the damage model, the amount of damage in the artery, which is one of the factors of restenosis, is investigated. Also, in this paper, we have used real diseased artery geometry, which was specified from high-resolution magnetic resonance images, therefore the analysis is more in line with reality and it is possible to determine the location of the maximum stress and damage in the artery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-expandable stent
  • Damage
  • artery
  • Shape Memory Alloy
[1]      A. Karimi, M. Navidbakhsh, R. Razaghi, A finite element study of balloon expandable stent for plaque and arterial wall vulnerability assessment, Journal of Applied Physics, 116(4) (2014).
[2]      A. Karimi, M. Navidbakhsh, H. Yamada, R. Razaghi, A nonlinear finite element simulation of balloon expandable stent for assessment of plaque vulnerability inside a stenotic artery, Medical and Biological Engineering and Computing, 52(7) (2014) 589–99.
[3]      S. Zhao, L. Gu, S. R. Froemming, Performance of Self-Expanding Nitinol Stent in a Curved Artery: Impact of Stent Length and Deployment Orientation, Journal of Biomechanical Engineering, 134(7) (2012) 071007.
[4]      W. A. Wall, L. Wiechert, A. Comerford, S. Rausch, Towards a comprehensive computationalmodel for the respiratory system, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 26(1) (2010) 807–27.
[5]      S. Tyagi, S. Singh, S. Mukhopadhyay, U. A. Kaul, Self- and balloon-expandable stent implantation for severe native coarctation of aorta in adults, American Heart Journal, 146(5) (2003) 920–28.
[6]      F. Migliavacca, L. Petrini, P. Massarotti, S. Schievano, F. Auricchio, G. Dubini, Stainless and shape memory alloy coronary stents : a computational study on the interaction with the vascular wall, 2 (2004) 205–17.
[7]      F. Auricchio, M. Conti, S. Morganti, A. Reali, Shape memory alloy: From constitutive modeling to finite element analysis of stent deployment, Computer Modeling in Engineering and Sciences, 57(3) (2010) 225–43.
[8]      A. C. Souza, E. N. Mamiya, N. Zouain, Three-dimensional model for solids undergoing stress-induced phase transformations, European Journal of Mechanics, 17(5) (1998) 789–806.
[9]      J. G. Boyd, D. C. Lagoudas, A thermodynamical constitutive model for shape memory materials. Part II, International Journal of Plasticity, 12(7) (1996) 843–73.
[10]    F. Auricchio, R. L. Taylor, Shape-memory alloys: modelling and numerical simulations of the finite-strain superelastic behavior, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 143(1–2) (1997) 175–94.
[11]    E. C. Teo, Q. Yuan, J. H. Yeo, Design Optimization of Coronary Stent Using Finite Element Analysis, ASAIO Journal, 46(2) (2000) 201.
[12]    H. Zahedmanesh, C. Lally, Determination of the influence of stent strut thickness using the finite element method: Implications for vascular injury and in-stent restenosis, Medical and Biological Engineering and Computing, 47(4) (2009) 385–93.
[13]    C. Lally, F. Dolan, P. J. Prendergast, Cardiovascular stent design and vessel stresses: A finite element analysis, Journal of Biomechanics, 38(8) (2005) 1574–81.
[14]    K. Takashima, T. Kitou, K. Mori, K. Ikeuchi, Simulation and experimental observation of contact conditions between stents and artery models, Medical Engineering and Physics, 29(3) (2007) 326–35.
[15]    G. A. Holzapfel, Changes in the Mechanical Environment of Stenotic Arteries During Interaction With Stents: Computational Assessment of Parametric Stent Designs, Journal of Biomechanical Engineering, 127(1) (2005) 166.
[16]    Suyitno, H. I. Pratama, L. Pudjilaksono, Bifurcation stenting design and analysis using finite element method, 030021 (2018).
[17]    W. Wu, W. Q. Wang, D. Z. Yang, M. Qi, Stent expansion in curved vessel and their interactions: A finite element analysis, Journal of Biomechanics, 40(11) (2007) 2580–85.
[18]    S. Zhao, L. Gu, S. R. Froemming, Effects of arterial strain and stress in the prediction of restenosis risk: Computer modeling of stent trials, Biomedical Engineering Letters, 2(3) (2012) 158–63.
[19]    A. F. Saleeb, B. Dhakal, On the role of SMA modeling in simulating NiTinol self-expanding stenting surgeries to assess the performance characteristics of mechanical and thermal activation schemes, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 49 (2015) 43–60.
[20]    M. Azaouzi, A. Makradi, S. Belouettar, Deployment of a self-expanding stent inside an artery : A finite element analysis, JOURNAL OF MATERIALS&DESIGN, 41 (2012) 410–20.
[21]    G. A. Holzapfel, G. Sommer, and P. Regitnig, Anisotropic Mechanical Properties of Tissue Components in Human Atherosclerotic Plaques, Journal of Biomechanical Engineering, 126(5) (2004) 657.
[22]    P. Mortier, A novel simulation strategy for stent insertion and deployment in curved coronary bifurcations: Comparison of three drug-eluting stents, Annals of Biomedical Engineering, 38(1) (2010) 88–99.
[23]    E. Maher, A. Creane, C. Lally, D. J. Kelly, An anisotropic inelastic constitutive model to describe stress softening and permanent deformation in arterial tissue, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 12 (2012) 9–19.
[24]    J. F. Rodríguez, F. Cacho, J. A. Bea, M. Doblaré, A stochastic-structurally based three dimensional finite-strain damage model for fibrous soft tissue, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 54(4) (2006) 864–86.
[25]    B. Fereidoonnezhad, R. Naghdabadi, G. A. Holzapfel, Stress softening and permanent deformation in human aortas: Continuum and computational modeling with application to arterial clamping, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 61 (2016) 600–616.
[26]    B. Fereidoonnezhad, R. Naghdabadi, S. Sohrabpour, G. A. Holzapfel, A Mechanobiological model for damage-induced growth in arterial tissue with application to in-stent restenosis, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 101 (2017) 311–27.
[27]    F. Auricchio, A. Reali, U. Stefanelli, A three-dimensional model describing stress-induced solid phase transformation with permanent inelasticity, International Journal of Plasticity, 23(2) (2007) 207–26.