دوره و شماره: دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 1039-1356