تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 هیات علمی-دانشگاه صنعتی شیراز

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله روشی کارآمد و دقیق برای تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک متقارن داخلی و خارجی توسعه داده شده است. خواص مواد پوسته دارای تغییرات پیوسته در جهت شعاعی است و از مدل‌های موری-تاناکا و کسر حجمی قانون توزیع توانی پیروی می‌کند. برای بررسی این مساله روشی حل عددی که ترکیبی از روش‌های تئوری لایه‌ای، روش مربعات دیفرانسیلی و بسط سری فوریه است بکار گرفته شد. از بسط سری فوریه برای مدل‌سازی تغییرات جابجایی و فشار دینامیکی در جهت محوری استفاده می‌شود. سپس با بکارگیری تئوری لایه‌ای در راستای ضخامت و اعمال آن در اصل هامیلتون‌، معادلات حرکت و شرایط مرزی تعیین گردید. در آخر از روش مربعات دیفرانسیلی جهت مدل‌سازی تغییرات جابجایی در معادلات حاکم در دامنه زمانی استفاده گردید. این تحقیق دارای نتایج مفیدی جهت طراحی پوسته‌های مدرج تابعی در معرض فشار متحرک می‌باشد. نتایج بدست آمده از این مدل‌سازی به‌صورت موفقیت‌آمیزی با نتایج مشابه موجود در مقالات مورد مقایسه قرار گرفت. مطالعه روند همگرایی، سرعت بالای همگرایی این روش را اثبات نمود. نتایج بدست آمده بیانگر این است که تحریک ناشی از عبور فشار متحرک در پوسته موجب ایجاد ارتعاشات آزاد با دامنه ارتعاشی قابل توجه‌ی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transient Analysis and Free Vibration of Functionally Graded Truncated Conical Shells Subjected to Moving Pressure

نویسندگان [English]

  • Ehsan Selahi 1
  • Ali Reza Setoodeh 2
  • Masoud Tahani 3
1 Department of Mechanical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Professor/Shiraz University of Technology
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this paper, an efficient and accurate solution method is developed for transient analysis and free vibration of functionally graded truncated conical shell, subjected to symmetric internal or external moving pressure. The material properties of the shell are graded continuously in the radial direction according to a Mori-Tanaka and volume fraction power-law distribution. A hybrid solution method composed of the layerwise theory, differential quadrature method and Fourier series expansion is employed to investigate the aforementioned problem. A Fourier series expansion is used for the displacement components and dynamic pressure in the axial direction. Then the layerwise theory across the thickness direction in conjunction with Hamilton’s principle is employed to obtain equations of motion and boundary conditions. Eventually, the differential quadrature method is implemented to discretize the governing equations in the time domain. This research shows some interesting results that can be helpful for the design of functionally graded shells subjected to moving pressure. The developed results are successfully compared with the available results in the literature. The convergence study demonstrates the fast convergence rate with a relatively low computational cost. The results reveal that a free vibration with significant amplitude is generated due to excitation from the transition of the moving pressure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded materials
  • Conical shell
  • Moving pressure
  • Differential quadrature method
  • Layerwise theory
[1] H. Santos, C.M. Mota Soares, C.A. Mota Soares, J.N. Reddy, A Semi-Analytical Finite Element Model for the Analysis of Cylindrical Shells Made of Functionally Graded Materials under Thermal Shock, Composite Structures, 86(1-3) (2008) 10-21.
[2] X.Q. Fang, J.X. Liu, L.L. Zhang, Y.P. Kong, Dynamic Stress from a Subsurface Cylindrical Inclusion in a Functionally Graded Material Layer under Anti-Plane Shear Waves, Materials and Structures, 44(1) (2010) 67-75.
[3] F. Shahabian, S.M. Hosseini, Stochastic Dynamic Analysis of a Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Uncertain Material Properties Subjected to Shock Loading, Materials and Design, 31(2) (2010) 894–901.
[4] M. Tahani, S.M. Hosseini, T. Talebian, T. A., Transient and Dynamic Stress Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinders Subjected to Thermal Shock Loading Using an Analytical Method, Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, 4(8) (2010) 1346-1359.
[5] A.R. Setoodeh, M. Tahani, E. Selahi, Hybrid Layerwise-Differential Quadrature Transient Dynamic Analysis of Functionally Graded Axisymmetric Cylindrical Shells Subjected to Dynamic Pressure, Composite Structures, 93(11) (2011) 2663–2670.
[6] M. Tahani, A.R. Setoodeh, E. Selahi, Three-Dimensional Transient Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Subjected to Asymmetric Dynamic Pressure, Science and Engineering of Composite Materials, 20(1) (2013) 75–85.
[7] M. Darvizeh, R. Ansari, A.R. Shahrokhzadeh, R. Gholami, Flutter Phenomenon of a Pressurized Functionally Graded Cylindrical Shell in Aerodynamic Supersonic Flow Based on the Flugge's Theory, Iranian Journal of Mechanical Engineering (ISME), 16(3) (2014) 6-33.
[8] A. Hadi, S. Shakhesi, H. Ovesy, J. Fazilati, Free Vibration of, Functionally Graded Materials Cylindrical Shells on Elastic Foundation under Axial Force, Lateral Pressure and Different Boundary Conditions, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 50(5) (2018) 1097-1112.
[9] E. Selahi, A.R. Setoodeh, M. Tahani, Transient Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Subjected to Asymmetric Thermo-mechanical Shock Loads with Temperature Dependent Material Properties, Journal of Solid and Fluid Mechanics, 9(2) (2019).
[10] A.H. Sofiyev, The Stability of Functionally Graded Truncated Conical Shells Subjected to a Periodic Impulsive Loading, International Journal of Solids and Structures, 41(13) (2004) 3411–3424.
[11] A.H. Sofiyev, The Buckling of Functionally Graded Truncated Conical Shells under Dynamic Axial Loading, Journal of Sound and Vibration, 305(4-5) (2007) 808–826.
[12] K. Rajesh, R.K. Bhangale, N. Ganesan, C. Padmanabhan, Linear Thermoelastic Buckling and Free Vibration Behavior of Functionally Graded Truncated Conical Shells, Journal of Sound and Vibration, 292(1-2) (2006) 341–371.
[13] F. Tornabene, E. Viola, D.J. Inman, 2-D Differential Quadrature Solution for Vibration Analysis of Functionally Graded Conical, Cylindrical Shell and Annular Plate Structures, Journal of Sound and Vibration, 328(3) (2009) 259–290.
[14] M. Talebitooti, Three-Dimensional Free Vibration Analysis of Rotating Laminated Conical Shells: Layerwise Differential Quadrature (LW-DQ) Method, Archive of Applied Mechanics, 83(5) (2013) 765-781.
[15] A.R. Setoodeh, M. Tahani, E. Selahi, Transient Dynamic and Free Vibration Analysis of Functionally Graded Truncated Conical Shells with Non-Uniform Thickness Subjected to Mechanical Shock Loading, Composites: Part B, 43(5) (2012) 2161–2171.
[16] E. Selahi, A.R. Setoodeh, M. Tahani, Three-Dimensional Transient Analysis of Functionally Graded Truncated Conical Shells with Variable Thickness Subjected to an Asymmetric Dynamic Pressure, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 119 (2014) 29-38.
[17] J. Seidi, Buckling Analysis of Truncated Conical Sandwich Shells with FGM Face Sheets Using Improved Higher-Order Theory, Journal of Mechanical Engineering Tabriz University, 48(4) (2018) 337-340.
[18] J.N. Reddy, A Generalization of Two-Dimensional Theories of Laminated Composite Plates, Communications in Applied Numerical Methods Banner, 3 (1978) 173–180.
[19] J.T. Tzeng, D.A. Hopkins, Dynamic Response of Composite Cylinders Subjected to a Moving Internal Pressure, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 15(11) (1996) 1088-1105.
[20] A.R. De Faria, Finite Element Analysis of the Dynamic Response of Cylindrical Panels under Traversing Loads, European Journal of Mechanics - A/Solids, 23(4) (2004) 677-687.
[21] M. Mirzaei, On Amplification of Stress Waves in Cylindrical Tubes under Internal Dynamic Pressures, International Journal of Mechanical Sciences, 50(8) (2008) 1292-1303.
[22] G.G. Sheng, X. Wang, Studies on Dynamic Behavior of Functionally Graded Cylindrical Shells with PZT Layers under Moving Loads, Journal of Sound and Vibration, 323(3-5) (2009) 772-789.
[23] G.G. Sheng, X. Wang, Response and Control of Functionally Graded Laminated Piezoelectric Shells under Thermal Shock and Moving Loadings, Composite Structures, 93(1) (2010) 132-141.
[24] A.H. Sofiyev, Dynamic Response of an FGM Cylindrical Shell under Moving Loads, Composite Structures, 92(1) (2010) 58-66.
[25] P. Malekzadeh, Y. Heydarpour, Response of Functionally Graded Cylindrical Shells under Moving Thermo-Mechanical Loads, Thin-Walled Structures, 58 (2012) 51-66.
[26] P. Malekzadeh, M.R. Golbahar Haghighi, Y. Heydarpour, Heat Transfer Analysis of Functionally Graded Hollow Cylinders Subjected to an Axisymmetric Moving Boundary Heat Flux, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 61(8) (2012) 614-632.
[27] A.T. Karttunen, R. Hertzen, Dynamic Response of a Cylinder Cover under a Moving Load, International Journal of Mechanical Sciences, 82 (2014) 170-178.
[28] M. Mirzaei, M. Najafi, H. Niasari, Experimental and Numerical Analysis of Dynamic Rupture of Steel Pipes under Internal High-Speed Moving Pressures, International Journal of Impact Engineering, 85 (2015) 27-36.
[29] M. Malekan, F.B. Barros, E. Sheibani, Thermo Mechanical Analysis of a Cylindrical Tube under Internal Shock Loading Using Numerical Solution, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 38(8) (2016) 256-264.
[30] H. Ramezani, M. Mirzaei, Study on Effect of Boundary Conditions in Transient Dynamic Stress Analysis of Thick Cylindrical Shells under Internal Moving Pressure, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 50(5) (2018) 951-960.
[31] T. Mori, K. Tanaka, Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions, Acta Metall, 21 (1973) 571-574.
[32] A.H. Sofiyev, On the Vibration and Stability of Clamped FGM Conical Shells under External Loads, Journal of Composite Materials, 45 (2011) 771-788.