عیب‌یابی یاتاقان‌های ژورنال و شبیه‌سازی سایش به‌عنوان اصلی‌ترین عیب به‌منظور بررسی اثرات ناشی از آن با استفاده از تکنیک تجزیه‌ و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد- گروه جامدات/ساخت و تولید-علم و صنعت*مهندسی مکانیک

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یاتاقان‌های ژورنال یکی از بخش‌های مهم در تجهیزات صنایع نظیر نیروگاه‌ها می‌باشند که در طول کارکرد خود دچار خرابی‌های مختلفی می‌شوند. به‌منظور جلوگیری از آسیب‌‌های فاجعه‌بار و کاهش علل ایجاد آن‌ها، می‌توان از روش‌های بررسی علل ریشه‌ای خرابی در یاتاقان‌ها استفاده نمود. در این مقاله، علل ریشه‌ای خرابی در یاتاقان‌های ژورنال، به وسیله روش  تجزیه ‌و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست بررسی گردید. با استفاده از پرسشنامه، داده‌های مربوط به خرابی یاتاقان‌ها، در شش نیروگاه مختلف جمع‌آوری گردید. با کمک داده‌ها و جداول مربوط به رتبه‌بندی احتمال وقوع، احتمال تشخیص و نرخ شدت، که از پارامترهای اصلی برای تعیین عدد اولویت ریسک هستند، فرایند تجزیه ‌و تحلیل حالت‌ها و اثرات شکست اجرا گردید. در نتیجه، اصلی‌ترین عیب، سایش شناسایی‌ شد. به‌منظور بررسی اثرات  سایش و بهبود آن، با استفاده از مدل ارائه‌شده، برای هندسه‌ی سایش در یاتاقان و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی برای حل معادله‌ی ناویراستوکس، اثر سایش در فشار ماکزیمم روان‌کار و ظرفیت تحمل بار در مکان‌های مختلف سایش در نیمه‌ی پایینی یاتاقان، موردمطالعه قرارگرفت. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل اجزاء محدود با نتایج حاصل از تئوری و حل معادلات هریسون-سامرفیلد برای یاتاقان بدون سایش مقایسه گردید. به‌منظور کاهش اثر این عیب در شرایط مشابه، یاتاقان با هندسه دیگر و ظرفیت تحمل بیشتر پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fault Detection of journal bearings and Simulation of Major Occurred Fault using Failure Mode and Effect Analysis Method to Evaluate its Effects

نویسندگان [English]

  • mohammad riahi 1
  • Naghmeh Jaafarian Kafshgary 2
1 Professor-Solid mechanics/manufacturing-School of mechanical engineering-Iran university of science and technology-
2 M.Sc. Graduate in Mechanical Engineering-Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

During the operation of rotating machines in large industries such as power plants, the journal bearing failures are numerous. In order to avoid catastrophic damages in bearings and reducing the causes, evaluation of the root causes of bearing failures is important. In this paper, we investigate the root causes of failure in journal bearings, using one of the powerful methods of maintenance fields, which has been named failure mode and effect analysis. In order to collect bearing failures data, have been referred to the six power plants and failures information is obtained. Using this data and charts related to the occurrence probability, detection probability and severity rates which are the main parameters of this method for determining the risk priority number, the failure mode and effect analysis method has been implemented. According to this method, the main failure has been identified as wear. Then, using the well-known model of bearing wear geometries and computational fluid dynamics analysis for solving Navier-Stocks equations, effects of wear on the bearing load capacity, maximum lubrication pressure, in the different locations of wear, in the lower half of the bearing, has been investigated. Finally, the results of the finite element analysis have been compared to the results of the theory and solving the Sommerfeld-Harrison equation for bearing without wear. Also, to reduce the effects of this failure, another bearing geometry has been proposed in a similar situation with a load capacity greater than the custom one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal bearing
  • Risk priority number
  • Wear
  • Load capacity
[1] F. Badía, M. Berrade, Optimum maintenance of a system under two types of failure, Int. J. Mater. Struct. Reliab, 4(1) (2006) 27-37.
[2] M. Woodard, M. Wolka, Bearing Maintenance Practices to Ensure Maximum Life, in:  Proceedings of the 27th International Pump Users Symposium, Turbomachinery Laboratory, Texas A&M University, 2011.
[3] W. Gilchrist, Modelling failure modes and effects analysis, International Journal of Quality & Reliability Management,  (1993).
[4] J. Puente, R. Pino, P. Priore, D. de la Fuente, A decision support system for applying failure mode and effects analysis, International Journal of Quality & Reliability Management,  (2002).      
[5] H. Arabian-Hoseynabadi, H. Oraee, P. Tavner, Failure modes and effects analysis (FMEA) for wind turbines, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 32(7) (2010) 817-824.
[6] K. Dufrane, J. Kannel, T. McCloskey, Wear of steam turbine journal bearings at low operating speeds,  (1983)..
[7] S. Pickering, Tribology of Journal Bearings Subjected to Boundary and Mixed Lubrication, Mechanics of Contact and Lubrication, Northeastern University,  (2011).
[8] S. Baskar, G. Sriram, Tribological Behavior of Journal Bearing Material under Different Lubricants, Tribology in Industry, 36(2) (2014).
[9] A. Aghdam, M. Khonsari, Prediction of wear in grease-lubricated oscillatory journal bearings via energy-based approach, Wear, 318(1-2) (2014) 188-201.
[10] Muzakkir, S. M., K. P. Lijesh, and Harish Hirani."Failure mode and effect analysis of journal bearing. Int. J. Appl. Eng. Res10.16 (2015): 37752-37759.
[11] K.-S. Chin, Y.-M. Wang, G.K.K. Poon, J.-B. Yang, Failure mode and effects analysis by data envelopment analysis, Decision Support Systems, 48(1) (2009) 246-256.
[12] R.R. Slaymaker, Bearing Lubrication Analysis, Wiley, 1955.
[13] M. Mokhtar, R. Howarth, P. Davies, Wear characteristics of plain hydrodynamic journal bearings during repeated starting and stopping, ASLE TRANSACTIONS, 20(3) (1977) 191-194.
[14] K.-S. Chin, Y.-M. Wang, G.K.K. Poon, J.-B. Yang, Failure mode and effects analysis by data envelopment analysis, Decision Support Systems, 48(1) (2009) 246-256.